پایان نامه ها و مقالات

های غیر دولتی، اعتماد بین فردی

، تعهدات اکتسابی و تایید شده ای دارد که افراد نسبت به یکدیگرو نسبت به به سازمان و نهاد خود در روابط متقابل دارند.شاخصهای که در این تحقیق در مورد اعتماد اجتماعی بررسی می شود به سه شکل می باشد:
۱- اعتماد بین فردی (افراد آشنا)۲- اعتماد تعمیم یافته (اعتماد به بیگانگان )۳- اعتماد مدنی (سازمانها یا نهادها).
اعتماد بین فردی:منظور از اعتماد بین فردی اعتماد به خانواده ، خویشاوندان ، نزدیکان و دوستان است.
اعتماد تعمیم یافته:منظور از اعتماد تعمیم یافته اعتماد به افراد غیر از خویشاوندان و آشنایان است.
اعتماد مدنی:اعتماد به سازمانها و نهادهایی است که فرد به طور روزمره با آن در ارتباط است.
۱-۷-۵. زیرساختهای اینترنتی:
مفهومی:به مجموعه ابزارها و امکاناتی که زمینه استفاده بهتر و بیشتر از فضای مجازی و اینترنت را در میان سازمانها فراهم می سازد.
عملیاتی:به کلیه امکانات و ابزارها و امکاناتی شامل رایانه ، اینترنت پر سرعت ، ونرم افزارها ی مناسب اطلاق می شود.
۱-۷-۶. محدودیتهای قانونی:
مفهومی: به مجموعه محدودیتهای که در سازمانها و نهادهای ایرانی در جهت استفاده از اینترنت و فضای مجازی اعمال می گردد.
عملیاتی:شامل محدودیتهای اداری ، محدودیتهای سازمانی که ناشی از هزینه و محدودیتهای زمانی ، ابزار و ساختاری می باشد.
۱-۷-۷. نوع جذب مخاطبین:
مفهومی:سازو کارهای که باعث جذب اعضاء و داوطلبانی می گردد که حاضرند به صورت داوطلبانه در فعالیتهای سمن ها مشارکت کنند.
عملیاتی:مخاطبین را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:۱- رسمی: افرادی که به طور قانونی عضو می شوند و به صورت همیشگی فعالیت می نمایند. ۲- غیررسمی: افرادی که برای برنامه های خاص وموردی مشارکت می کنند و نوع فعالیت آنان موقتی می باشد.

۱-۷-۸. عدم آشنایی اعضاء:
مفهومی:عدم آگاهی و علم کافی اعضای سمنها با علم استفاده از اینترنت و فضای مجازی و فناوریهای نوین
عملیاتی:نداشتن متخصصین حوزه اینترنت در بین اعضای سمنها ، عدم آشنایی اعضای دائمی سمنها با اینترنت و فضای مجازی و عدم تمایل اعضائ به فراگیری اینترنت و فضای مجازی.

۱-۷-۹. جوان: به کلیه زنان و مردان ایرانی ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور جوان اطلاق میگردد.
۱-۷-۱۰. فضای مجازی،: منظور ار فضای مجازی سایتهای اینترنتی از قبیل وبلاگها، وب سایت‌ها و … است که جوانان یا به عنوان ذیسهمان آن به شمار میروند یا ذینفعان آن.
۱-۷-۱۰. سازمان غیر دولتی (سمن ): اصطلاح سازمان غیردولتی به معنایی که امروزه در سطح بین‌المللی مصطلح شده است،سابقه بسیار اندکی در ایران دارد. ” ان جی او”‌ها به معنای سازمان‌های غیردولتی و به تشکل‌ها، انجمن‌ها ، کانون‌ها و نهادهای مردمی گفته می‌شود ودر ایران جهت تطبیق بیشتر رویکردها و جهت‌گیری‌ها با شرایط داخلی وبومی‌سازی بهتر این سازمان، واژه سمن را جایگزین ” ان جی او” کرده‌اند. سمن، مخفف و کوتاه شده “سازمان‌های مردم نهاد” است. سازمان غیر دولتی به آن نوع سازمانی گفته می شود که توسط دولت ایجاد نشده و کنترل نشود. از نظر دولت هر سازمانی که در دیوانسالاری گسترده دولتی سهمی ندارد ، سازمان غیر دولتی تلقی می شود. گروهی از افراد را که به طور داوطلبانه و با هدف غیر انتفاعی گرد هم می ایند و در سطح محلی ، ملی ، بین المللی ، فعالیت می کنند سازمان غیر دولتی گفته می شود
۱-۷-۱۱. سازمان غیر دولتی جوانان: سازمانی است با اهداف خیر خواهانه ، دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایشهای غیر سیاسی و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون و رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد ایین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند. این تشکل توسط جوانان تشکیل می شود و توسط خود آنها نیز اداره می شود.

فصل دوم:
ادبیات نظری تحقیق

۲-۱. مقدمه
همانطور که در فصل اول و در بیان مسئله تحقیق بیان شد، هدف اصلی در این پژوهش بررسی پتانسیل ها و قابلیت‌های فضای مجازی (اینترنت) و بررسی برخی از ویژگی‌های فردی اعضای سمن‌های جوان، به عنوان عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی آنها در اینترنت می باشد.
در این فصل که با عنوان مروری بر ادبیات نظری تحقیق می باشد سعی می شود تا مهمترین مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با اهداف وفرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گیرد و نظریه‌های مرتبط با موضوع تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. در این فصل ابتدا به تحقیقات پیشین خواهیم پرداخت و تحقیقاتی که در زمینه اینترنت (فضای مجازی) و سازمان‌های غیر دولتی (سمن ها) انجام شده است را به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به مفاهیم تحقیق یعنی سازمان‌های غیر دولتی و به خصوص سازمان‌های غیر دولتی جوان می پردازیم و برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم سعی می کنیم تا تعاریف مختلف، کارکرد ها و ماهیت و اهداف این گونه سازمان ها را مورد بررسی قرار قرار دهیم. پس از آن به اینترنت و فضای مجازی اشاره خواهیم کرد و مفاهیم و کارویژه‌های آن را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
در انتها در چارچوب نظری تحقیق به تئوری‌های مشارکت خواهیم پرداخت و نظریه هایی که در این تحقیق می توانند برای سوالات و فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار گیرند آورده می شوند.

۲-۲. مفاهیم و دیدگاه های نظری تحقیق
۲-۲-۱. تعریف سازمان‌های غیر دولتی
در خصوص سازمان‌های مردم نهاد، تعریفی ک
ه پذیرش و مقبولیت عام داشته باشد وجود ندارد. وجود برداشت ها و تعاریف گوناگون در خصوص این سازمان ها بررسی ابعاد متفاوت آن را با دقت بیشتری همراه ساخته است، لذا تنوع سازمان‌های مردم نهاد با هرگونه تعریف ساده انگارانه آن مغایر است.
سازمان‌های غیر دولتی دارای نمودها و ظواهر بسیار متنوعی هستند. اگر بخواهیم تعریف وسیعی را اتخاذ کنیم طیف گسترده ای از مساجد، هیأت‌های مذهبی، ساخت ها، گروه ها و حتی مافیا را در بر می گیرد.
بنابراین، تنوع سازمان‌های غیر دولتی هرگونه تعریف و طبقه بندی ساده و واقعی آن را دشوار می سازد. به همین دلیل شناخت و بررسی سازمان‌های مردم نهاد امری پیچیده تلقی می شود. شاید یکی از مهمترین علل دشواری در تشریح، ماهیت و تعریف چیستی سازمان‌های غیر دولتی ناشی از منفی بودن واژه سازمان غیر دولتی است. واژه سازمان غیر دولتی واژه ای منفی است، یعنی بجای آنکه دلالت برچیزی داشته باشد که یک سازمان “هست”، دلالت بر یک چیزی دارد که یک سازمان نیست و یا فاقد آن است. همین امر خود باعث شده تا واژه سازمان غیر دولتی تعداد عظیم و گستره وسیعی از سازمان ها که به لحاظ ساختاری و کارکردی بسیار نامتجانس و نامرتبط هستند را در برگیرد.به همین دلیل در سال‌های اخیر در کشور ما واژه “سازمان‌های مردم نهاد” به جای واژه “سازمان‌های غیر دولتی” متداول شده است که به صورت مخفف “سمن” نیز ذکر می شود که در واقع دلالت بر اثبات یک سازمان دارد که برخواسته از مردم است و تا حدودی می توان ادعا کرد که عبارت دقیق تری نسبت به واژه سازمان غیر دولتی است اما با وجود استعمال این واژه همچنان نمی توان انتظار ارائه تعریف دقیق و مشخص از این سازمان ها داشت و دایره آن ها را روشن کرد.
عامل دیگری که ارایه تعریفی معنادار از سازمان‌های غیر دولتی را دشوار می سازد عبارت از تفاوت ها و گوناگونی هایی است که در سنت ها و ساختارهای حقوقی ملت‌های مختلف در رابطه با چیستی یک سازمان غیر دولتی و اجزای تشکیل دهنده آن و الزامات و شرایط مقرر برای ایجاد و فعالیت آن ها وجود دارد. زیرا این موضوع هر گونه مقایسه دقیق سازمانهای غیر دولتی بین کشورها را دشوار می سازد.
علاوه بر این ها، تنوع وسیع روابط متغیر بین سازمان‌های غیر دولتی، دولت و بازار در بسترهای مختلف موجب پیچیده تر شدن مشکلات موجود در تعریف سازمان‌های غیر دولتی می شود. در بعضی کشورها سازمان‌های غیر دولتی تحت هدایت و رهبری دولت ها قرار دارند؛ در بعضی کشورهای دیگر سازمان‌های غیر دولتی مستقیماً به وسیله دولت برای تأمین منافع دولت ایجاد و تأسیس می شوند. در بعضی کشورهای دیگر، رقابت فراینده‌های نه تنها بین خود سازمان‌های غیر دولتی با همدیگر، بلکه بین آن ها و بنگاه‌های انتفاعی بر سر انعقاد قرار داد با دولت برای فعالیت‌های توسعه ای یا فوریتی وجود دارد. با چنین چشم اندازی از سازمان‌های غیر دولتی، برخی از تعاریف موجود در خصوص این سازمان ها را مورد اشاره قرار می دهیم تا بنیانی برای ارائه تحلیل ها جامع تر در زمینه شناسایی ابعاد مختلف عملکرد این قبیل سازمان ها پی افکنده باشیم.
سازمان‌های غیر دولتی به صورت‌های متعددی تعریف و توصیف شده اند که در پائین به تعدادی از آن ها اشاره می شود:
ـ گروه هایی که نه مشروعیت از انتخابات می گیرند و نه به وسیله قدرت رسمی دولت حمایت می شوند؛ (سعیدی، ۱۳۸۳: ۳۸)
ـ گروه ها و نهادهایی که کلا یا عمدتا مستقل از دولت هستند و مشخصه اصلی آن ها این است که دارای اهداف بشر دوستانه، همکاری آمیز و نه تجاری هستند؛ (همان، ص ۳۹)
ـ سازمان‌های خصوصی ای که فعالیت هایی را دنبال می کنند که رنج را تسکین می دهند، منافع فقرا را پیش می برند، از محیط زیست حمایت می کنند، خدمات اجتماعی پایه ارایه می دهند و یا عهده دار توسعه جوامع می شوند. (گروهی از مولفان، ۱۳۸۳: ۹)
ـ جمیع سازمان هایی که بر اساس ابتکارات و طرح‌های مدنی ایجاد شده اند که نه متعلق به بخش دولتی هستند و نه تجاری (بازار). (همان، ص ۱۰)
ـ گروهی از افراد که داوطلبانه۳ و با هدف غیر انتفاعی۴ گرد هم می آیند و در سطح محلی، ملی یا بین المللی فعالیت می کنند (سازمان ملل متحد، ۱۹۹۲).
ـ در کارگاه آموزشی سازمانهای غیر دولتی که به سال ۱۹۸۸ در شهر بانکوک تایلند برگزار شد، این تعاریف ارائه شد:
۱ . سازمانی غیر انتفاعی، داوطلبانه، خدمتگرا۵ و توسعه مدار که در جهت منافع اعضا ـ به عنوان یک سازمان خود جوش ـ یا سایر افراد جامعه ـ به عنوان یک سازمان کارگزار ـ عمل می کند.
۲ . سازمانی که از افراد خصوصی معتقد به اصول اجتماعی معین و با هدف تأمین توسعه اجتماع حوزه فعالیتش شده است.
۳ . سازمان توسعه اجتماعی که در جهت کمک به توانمندسازی مردم تلاش می کند.
۴ . سازمان یا گروهی از افراد که مستقل از هرگونه کنترل بیرونی و به منظور نیل به اهداف و مقاصد ویژه تلاش می کنند و ادای این وظایف به تغییر مطلوب در اجتماع، ناحیه یا وضعیت معین منجر می شود.
۵ . سازمانی مستقل، انتخابی، غیر فرقه ای و مردمی که برای توانمندسازی گروههایی که از نظر اقتصادی یا اجتماعی در حاشیه قرار گرفته اند، تلاش می کند.
۶ . سازمانی که وابستگی به احزاب سیاسی نداشته برای رسیدن به توسعه و رفاه اجتماعی تلاش
می کند.
۷ . سازمانی که متعهد است در جهت رفع مشکلات بنیادی و بهبود کیفیت زندگی، با تأکید بر مسائل فقرا، محرومان و حاشیه نشینان مناطق شهری و روستایی بکوشد.
۸ . سازمانی که به وسیله اجتما
ع و برای اجتماع بدون دخالت ـ یا با دخالت اندک ـ دولت تأسیس شده و نه تنها در امور خیریه، بلکه در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز فعالیت می کند.
۹ . سازمانی که از نظر تشکیلات اجرایی انعطاف پذیر و دموکراتیک است و سعی میکند به صورت غیر انتفاعی به مردم خدمت کند.
ـ در سطح بین المللی، واژه NGO برای نخستین بار در قطعنامه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (UNESCR) در فوریه ۱۹۵۰ این گونه مورد استفاده قرار گرفت: هر نوع سازمان بین المللی که با موافقت دولتی ایجاد نشده باشد سازمان غیر دولتی محسوب می شود. از آن پس واژه NGO برای انواع متعدد سازمانهایی که در درون مرزهای هر کشور فعالیت می کنند به کار گرفته شد (سازمان ملل، ۱۹۹۲)
ـ سازمان‌های غیر دولتی سازمان هایی مأموریت محور هستند نه انتفاعی محور؛ آن ها مستقل از دولت هستند اما ممکن است در جهت تحقق اهداف و برنامه هایشان با دولت نیز تشریک مساعی نمایند.
ـ یک سازمان غیر دولتی سازمانی غیر انتفاعی و غیر وابسته به هر نهاد دولتی است که در حوزه‌های مورد نیاز با تخصیص پول و منابع انسانی، در جهت کمک به برنامه‌های توسعه اقدام می نماید. (مقیمی، ۱۳۸۳: ۲۳)
ـ سازمان‌های غیر دولتی سازمان هایی هستند که به وسیله شهروندان یا افراد حقیقی اداره می شوند و تحت تملک آن ها هستند؛ مستقل از دولت هستند و از موقعیت معافیت مالیاتی بهره مند هستند؛ آن ها دارای حیطه ملی، منطقه ای و بین المللی هستند.
ـ سازمان‌های غیر دولتی متشکل از افرادی هستند که دارای تخصص‌های مداخله و بازدارندگی هستند. این سازمان ها ممکن است انجمن‌های حرفه ای، بنیادها، بنگاه ها و گروه‌های علاقمند به کمک بشر دوستانه، از جمله توسعه پایدار و اقدامات امدادی باشند.
ـ سازمان‌های غیر دولتی بر مبنای ارزش‌های مشترک کار می کنند نه اجبار و معامله. سازمان‌های غیر دولتی فاقد دستور کار سیاسی و یا اقتصادی هستند، زیرا نه حزب سیاسی هستند و نه بنگاه تجاری سود محور. آن ها مجودیت هایی هستند که وارد موضوعاتی می شوند که دولت و بخش بازار بازیگران مناسبی برای ورود به آن حوزه ها نمی باشند.
ـ سازمان‌های غیر دولتی تجلی‌های سازمان یافته ارزش‌های متعدد گروه ها و جوامع هستند که در یک بستر و زمینه داوطلب گرایی توسعه یافته اند. این ها مقوله مجزایی از سازمان هستند که نه دولتی هستند و نه انتفاعی.
ـ سازمان غیر دولتی یک سازمان غیر انتفاعی، داوطلبانه، خدمات محور / توسعه محور است که یا برای منافع اعضای آن کار می کند (سازمان‌های عامه ای یا گرس روت) و یا برای یک اجتماع یا جامعه خاص (یک آژانس)
ـ سازمان غیر دولتی یک سازمان توسعه اجتماعی است که توانمند شدن مردم کمک
می کند.
ـ یک سازمان یا گروهی از افراد که مستقل از

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *