پایان نامه ها و مقالات

صورت های مالی، تغییرات قیمت سهام

حد مطلوب متقاضیان دارند و در نتیجه سازوکار بازار آزاد نمی‌تواند حدِ بهینه افشای اطلاعات را تعیین کند و بازار به سمت کاهش شفافیت سوق می‌یابد. بنابراین، نقش نهادهای قانون گذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات ارایه ‌شده، برجسته می‌شود. با این که قوانین و مقررات لزوماً منجر به بهینه شدن میزان شفافیت در بازار نمی‌شوند، ولی با توجه به محدودیت‌های پیش گفته و این که اطلاعات حسابداری ماهیت کالای عمومی را دارد، نیاز به نهادهای قانون گذار برای الزامی کردن تهیه و انتشار اطلاعات، منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، چون اطلاعات کامل حتی در بهترین شرایط هم بندرت تولید می‌شود، نیاز به الزامات قانونی وجود دارد.
به اعتقاد ویش وانات و کافمن (۱۹۹۹) حداقل از سه راه می‌توان به شفافیت رسید؛ الف) بهبود سازوکار‌های (مقرراتی/ قانونی) مرتبط با افشای بیشتر و بهبود رویه‌های حسابداری به نحوی که کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات را تقویت نماید، ب) طراحی سازوکارهای ایمنی برای محدود کردن خطر اخلاقی از طریق افشای بیشتر، و ج) ایجاد نهادهای قانونگذار و سیاستگذار برای پرداختن به مشکلات اجتناب‌ناپذیر اطلاعاتی در بازارهای مالی.

افشای اختیاری اخبار خوب
بدون دریافت اطلاعات جدید پس از رویداد عمومی
منشأ چارچوب نظری افشای اختیاری بر مدل گروسمن و میلگرم۶۲ (۱۹۸۱) استوار است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران همواره شرکت های با کیفیت افشای بالاتر را به بقیه شرکت ها ترجیح می دهند، از این رو سایر شرکتها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران مجبورند که کیفیت افشای خود را ارتقا دهند (عدم افشای اطلاعات توجیهی ندارد) اما ورکچیا (۱۹۸۳) و دای (۱۹۸۵) هر کدام یک عامل اضافی به مدل مذکور افزودند تا بعضی شرکت ها موضوع عدم افشای خود را توجیه کنند. ورکچیا (۱۹۸۳) عامل هزینه های اختصاصی افشا و دای (۱۹۸۵) عامل بی اهمیت بودن خبر را، در نظر گرفتند. ورکچیا و دای، هر کدام با ایجاد تعادل بین دلایل افشا و عدم افشا، نشان دادند که مدیران ارزیابی خود از ارزش واقعی شرکت را با یک ارزش آستانه، مقایسه کرده و بعد تصمیم به افشا یا عدم افشای اطلاعات می گیرند.
در عمل این بدین معنی است که هنگام دریافت اطلاعات، مدیران بین دو قیمت سهام- قیمت در نتیجه افشای خبر و دیگری قیمت ناشی از عدم افشای آن- یکی را انتخاب می کنند. در زمان تعادل بین افشا و عدم افشا، ارزش آستانه، قیمت جاری سهام است. اگر انتشار اخبار، باعث کاهش قیمت جاری سهام شود، مدیران اخبار را حفظ می کنند. از این رو، همواره بعضی مدیران اخبار افشا نشده دارند. رویکرد تجربی این تحقیق، استفاده از یک شوک در قیمت سهام، برای بررسی واکنش مدیر به این تغییر، از طریق افشا یا عدم افشای اطلاعات است.
اخبار خوب ( بد ) به عنوان اخباری که قیمت سهام را بالاتر ( پایین تر ) از قیمت جاری سهام شرکت ، نشان می دهند، تعریف می شود. فرض می شود مدیران اخبار خوب را به سرمایه گذاران ارایه و اخبار بد را حفظ می کنند. هنگامی که یک شوک منفی به قیمت سهام وارد شود، بعضی از اخبار حفظ شده قبلی(که قبلاً، بر ارزشی پایین تر از قیمت جاری دلالت می کردند) اکنون با توجه به قیمت جدید سهام، اخبار خوب محسوب شده و در نتیجه افشا می شوند. اما هنگام یک شوک مثبت (افزایش قیمت)، احتمالاً مدیر اخبار حفظ شده را افشا نمی کند، زیرا در صورت افشا، قیمت سهام کاهش می یابد.
نمودار۲-۱ چارچوب نظری این مطالعه رویدادی را نشان می دهد. در زمان قبل از تغییر قیمت بازار (t0)، بعضی از مدیران از قبل دارای اطلاعاتی هستند که هنوز افشا نشده است. از آنجا که اخبار منفی حفظ شده اند، قاعدتاً قیمت بر اساس اطلاعات محرمانه مدیر ۶۳(Pmpi) باید از قیمت در زمان قبل از تغییر (P0) کمتر باشد. در زمان t1 در هر دو نمودار، قیمت بازار به P1 منتقل می شود. تابلو الف نمودار۱ یک کاهش وتابلو ب نمودار۱ یک افزایش در قیمت سهام، در نتیجه انتشار اطلاعیه سود و زیان، را به تصویر می کشند.
وقتی که قیمت بازار سهام کاهش یابد، به طوری که قیمت جدید (P1) کمتر از قیمت بر اساس اخبار حفظ شده قبلی (Pmpi) شود، اخبار بدی که قبلاً حفظ شده بودند، اکنون افشای آن ها می تواند موجب جبران کاهش قیمت تا سطح قیمت Pmpi شود. بنابراین، در زمان کاهش قیمت t2))، مدیر در واکنش به کاهش قیمت، اخبار بدِ قبلی (اخبار خوب فعلی) را افشا می کند و قیمت جدید بازار Pmpi خواهد بود (تابلو الف نمودار۱). وقتی که قیمت افزایش می یابد، مدیرانی که اطلاعات حفظ شده قبلی دارند (بعلت ۰Pmpi P)، اخبار را همچنان حفظ خواهد کرد (بعلتPmpi P0 P1) و قیمت نهایی ((P2 در سطح P1، باقی خواهد ماند (تابلو ب نمودار۱).
نمودار۲-ا
تابلو الف
قیمت
P0

P2 Pmpi (قیمت بر اساس اطلاعات محرمانه مدیر)
P1

زمان
t=2 t=1 ۰ t=

تابلو ب
قیمت
P2 P1
P0

Pmpi (قیمت بر اساس اطلاعات محرمانه مدیر)
زمان

t=2 t=1 t=0

نمودار۲۱: تغییرات قیمت سهام و افشای اخبار
خوب بدون دریافت اطلاعات جدید پس از رویداد عمومی
برای سهولت در ارائه تجزیه و تحلیل ها، اطلاعات مدیر تحت تأثیر رویداد عمومی که باعث ایجاد تغییر در قیمت سهام می شود، قرار نمی گیرد( یعنی Pmpi در نمودار جابجا نمی شود). به هر حال این نکته حائز اهمیت است که حتی اگر انتشار صورت سود و زیان، اطلاعات محرمانه مدیر را تغییر دهد، فرضیه تحقیق بر افشای اخبار افشا نشده قبلی دلالت دارد تا افشای اطلاعات جدید. اطلاعات ایجاد شده از طریق رویداد عمومی نه تنها برای مدیران بلکه برای سرمایه گذاران نیز آشکار است. از آنجا که تغییر قیمت سهام، ارزش مورد انتظار سرمایه گذاران از این اخبار را منعکس می کند، افشای متعاقبِ اطلاعات ناشی از رویداد عمومی، تأثیری بر قیمت سهام نخواهد داشت.

بر اساس اطلاعات دریافتی جدید پس از رویداد عمومی
ممکن است مدیران برای تصمیم به افشا، به زمان بیشتری بعد از تغییر قیمت نیاز داشته باشند، اما نکته قابل توجه این است که دوره زمانی طولانی مدت این احتمال را به وجود می آورد که افشائیات در نمونه، از اطلاعات دریافتی جدید مدیران (بعد از رویداد عمومی و غیر مرتبط با فرضیه تحقیق) ناشی شوند تا اطلاعات حفظ شده قبلی. با این وجود حتی اگر مدیر بعد از رویداد عمومی، اطلاعات جدید دریافت کند، فرضیه تحقیق لزوماً از افشای اطلاعات حفظ شده قبلی برخی مدیران ناشی می شود. نمودار ۲-۲ در صفحه بعد، این مورد را نشان می دهد.

افشای بالقوه بعد از افزایش قیمت
قیمت سهام

افشای بالقوه بعد از کاهش P1H
قیمت سهام
P0=Pmpi
P1L

هرگز افشا نمی شود

زمان

t=2 t=1 t=0

نمودار۲۲: تغییرات قیمت سهام و افشای اخبار خوب بر اساس اطلاعات دریافتی جدید پس از رویداد عمومی

برای بررسی مورد مذکور، فرض می شود که قبل از شوک قیمت ها، در زمان t0 ، مدیر اطلاعات محرمانه ای در مورد ارزش شرکت ندارد. محور عمودی به ارزش های بالقوه اطلاعاتی اشاره دارد که ممکن است مدیر متعاقب رویداد عمومی دریافت کند، بنابراین Pmpi با قیمت جاری سهام P0 (ارزش مورد انتظار شرکت) برابر است. یک شوک در قیمت سهام می تواند باعث افزایش یا کاهش آن شود.

ابتدا نتایج یک افزایش در قیمت بررسی می شود. هنگام مشاهده نشانه های محرمانه متعاقب رویداد عمومی در زمان) t1زمانی که قیمت سهام به P1H افزایش یافته است) مدیری که به دنبال حداکثر سازی قیمت سهام شرکت خود است، نشانه های دریافتی جدید را به همان اندازه که قیمت بالای P1H قرار گیرد، افشا می کند(یعنی ناحیه مشکی در نمودار ۲-۲) و به ناحیه زیر P1H ناحیه عدم افشا اتلاق می شود. در نتیجه برای هر شرکت که افزایش بیشتری در قیمت سهام داشته باشد، ناحیه افشا کوچکتر و احتمال کمتری وجود دارد که مدیر اطلاعات را افشا کند.
از طرفی، وقتی که قیمت سهام به P1L کاهش یابد، مدیر نشانه های دریافتی جدید را به اندازه ناحیه بالای P1L، افشا می کند(نواحی مشکی و خاکستری تیره). در نتیجه برای شرکت هایی که کاهش بیشتری در قیمت داشته باشند، ناحیه افشا بزرگتر و احتمال بیشتری وجود دارد که مدیر اطلاعات را افشا کند.
همانطور که در نمودار ۲-۲ توصیف شد، تأثیر اخبار دریافتی جدید متعاقب رویداد عمومی دلالت بر این امر دارد که احتمال افشای اخبار خوب با شدت افزایش در قیمت سهام، در حال کاهش و نیز این احتمال با شدت کاهش در قیمت سهام، در حال افزایش می باشد. این مطلب باپبش بینی نامتقارن فرضیه های ۱ و ۲ تحقیق، متفاوت است. اما تأثیر تغییرات قیمت سهام بر افشای اخبار خوب، با فرض عدم دریافت اخبار جدید( نمودار۲-۱) ، کاملاً مطابق با فرضیه های ۱ و ۲ تحقیق است.

افشای اختیاری اخبار بد
در مدل های ورکچیا و دای اثر ریسک دعوای حقوقی بر افشای اختیاری اخبار بد، مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین در این مدل ها، مدیر همواره اخبار بد را به منظور حداکثر سازی قیمت سهام، حفظ می کند.
ادبیات گذشته نشان می دهد که کاهش های بزرگ قیمت سهام، ریسک دعاوی حقوقی را افزایش می دهد ( فرانسیس۶۴ و همکاران ،۱۹۹۴) و این که ریسک بالاتر دعاوی حقوقی، مدیران را وادار به افشای اخبار بد می کند( اسکینر۶۵، ۱۹۹۴ و فیلد۶۶ و همکاران، ۲۰۰۵).

اطلاعیه سود و زیان
رویکرد تجربی تحقیق برای ایجاد شوک در قیمت بازار سهام، استفاده از یک رویداد عمومی است. این رویداد، انتشار اطلاعیه سود و زیان می باشد، که تحقیقات قبلی (بال و براون; کرنل و لندزمن; دانلی و …) اثر این رویداد بر قیمت سهام را تأیید می کنند.این مطالعه، بر اطلاعیه سود و زیان تمرکز دارد اما هر رویداد دیگر غیر از اطلاعیه سود و زیان که موجب ایجاد شوک در قیمت سهام شود، می تواند به کار گرفته شود. در ادامه بررسی تأثیر اطلاعیه سود و زیان بر قیمت سهام پرداخته می شود.

محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه
بر اساس تحقیق تجربی صورت گرفته توسط حجت خواه (۱۳۸۸)، اطلاعات حسابداری جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار مفید و سودمند است. اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشته باشد با دریافت آنها بازنگری در پیش بینی ها صورت
نخواهد گرفت و باعث خرید و فروش نخواهد شد و بدون خرید و فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. میزان و درجه مفید بودن، نمی تواند بوسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات، اندازه گیری شود. این معادل سازی، سودمندی تصمیم نامیده می شود. رویکردی که بر تئوری حسابداری از سال ۱۹۶۸ حاکم بوده است. همچنین رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند به حسابداران کمک کند که سودمندی اطلاعات را از طریق واکنش بازار به آن، بررسی کنند. در رویکرد اطلاعاتی فرض می شود بازار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی، شامل اطلاعات صورت های مالی و…، واکنش نشان می دهد.

دلایل پیش بینی واکنش قیمت بازار شرکت ها نسبت به اطلاعات صورت های مالی
در این بخش دلایل این که چرا باید واکنش قیمت بازار شرکت ها به اطلاعات صورت های مالی، پیش بینی شود، بررسی خواهد شد. این دلایل، در مورد رفتار سرمایه گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورت های مالی به شرح زیر است:
۱- سرمایه گذاران بر اساس اطلاعاتی که در دسترس همگان است بازده مورد انتظار و ریسک سهام را پیش بینی می کنند. با اعلام سود سال جاری، پیش بینی خود را تجدید می کنند. پیش بینی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است انجام می شود. هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای افراد مختلف یکسان باشد زیرا سرمایه گذاران در تفسیر اطلاعات توانایی های متفاوتی دارند. این باورهای پیشین امکان دارد شامل انتظاراتی باشد که درباره قدرت سودآوری آینده و کنونی شرکت است. زیرا بازده آتی اوراق بهادار دست کم تا حدودی به سودآوری آنها بستگی دارد.
۲- پس از اطلاعات سود جاری برخی از سرمایه گذاران در صدد بر می آیند که اطلاعات بیشتری بدست آورند و این از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میسر خواهد شد. برای مثال، اگر سود خالص، بالا برود و یا از مقدار مورد انتظار بیشتر شود، این می تواند خبر خوب به حساب آید.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *