پایان نامه ها و مقالات

توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی

دیپلم
۴۰
۱۳.۳
۲۶.۰
کارشناسی
۱۷۷
۵۹.۰
۸۵.۰
کارشناسی ارشد و بالاتر
۴۵
۱۵.۰
۱۰۰.۰
جمع
۳۰۰
۱۰۰.۰

با توجه به جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات، ۱۷۷ نفر (۵۹.۰) یعنی بیش از نیمی از پاسخگویان در مقطع کارشناسی قرار دارند و ۴۵ نفر (۱۵.۰) دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا می باشند. همچنین ۳۸ نفر در مقطع دیپلم و ۴۰ نفر در مقطع فوق دیپلم.

نمودار(۴-۳) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

جدول(۴-۴) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری
آینده نگری
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کم
۵۶
۱۸.۷
۱۸.۷
متوسط
۱۰۵
۳۵.۰
۵۳.۷
زیاد
۱۳۹
۴۶.۳
۱۰۰.۰
جمع
۳۰۰
۱۰۰.۰

با توجه به جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری، ۱۳۹ نفر (۴۶.۳) بیش از نیمی از پاسخگویان وضعیت این شاخص را زیاد ارزیابی کرده‌اند و ۱۰۵ نفر (۳۵.۰) آن را متوسط ارزیابی کرده اند. همچنین ۵۶ نفر (۱۸.۷) وضعیت آینده نگری را کم ارزیابی کردند.
در جدول زیر میانگین نمره کسب شده این شاخص نشان داده شده است. این متغیر شامل ۵ گویه می ‌باشد، که بهترین نمره بر اساس طیف لیکرت ۳ درجه‌ای (کم، متوسط و زیاد) ۱۵ و کمترین نمره ۵ می‌باشد. میانگین نمره بدست برای این متغیر ۷.۲۳ می‌باشد که نمره متوسط و ضعیفی می‌باشد. به عبارتی دیگر پاسخگویان این شاخص را متوسط و زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول(۴-۵) میانگین نمره کسب شده برای آینده نگری
میانگین
۷.۲۳
کمترین نمره
۵
بیشترین نمره
۱۵

نمودار(۴-۴) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری

جدول(۴-۶) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت
آشنایی با اینترنت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کم
۶۰
۲۰.۰
۲۰.۰
متوسط
۱۴۴
۴۸.۰
۶۸.۰
زیاد
۹۶
۳۲.۰
۱۰۰.۰
جمع
۳۰۰
۱۰۰.۰

با توجه به جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت، ۱۴۴ ( ۴۸.۰) وضعیت این شاخص را در متوسط ارزیابی کرده‌اند و ۹۶ نفر (۳۲.۰) آن را زیاد ارزیابی کرده اند. همچنین ۶۰ نفر (۲۰.۰) وضعیت آشنایی با اینرتنت را کم ارزیابی کردند.
در جدول زیر میانگین نمره کسب شده این شاخص نشان داده شده است. این متغیر شامل ۳ گویه می ‌باشد، که بهترین نمره بر اساس طیف لیکرت ۳ درجه‌ای (کم، متوسط و زیاد) ۹ و کمترین نمره ۳ می‌باشد. میانگین نمره بدست برای این متغیر ۵.۱ می‌باشد که نمره متوسط می‌باشد. به عبارتی دیگر پاسخگویان این شاخص را متوسط ارزیابی کرده اند.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *