پایان نامه ها و مقالات

تمایل به پرداخت، جاذبه های گردشگری

ارزیابی نیز مهم می باشد. بنابراین برای محققی که از روش ارزشگذاری مشروط استفاده می کند ضروری است بطور واضح و روشن خدمات مورد نظر را توصیف کند و یقین حاصل کند همه پاسخگویان در جواب های خود فقط ارزش همان صفت را هنگام جواب دادن به سؤالات مد نظر داشته باشند.به طور خلاصه یک روش ارزشگذاری مشروط خوب باید موارد زیر رادرکاربرد پیاده کند:
قبل از طراحی ارزیابی، تا جایی که امکان دارد نسبت به آگاهی مردم در خصوص کالا یا خدمت مورد نظر اطلاعا ت کسب کند. بررسی میزان آشنایی مردم با کالا یا خدمت بعلاوه اهمیت عواملی مانند کیفیت،کمیت، در دسترس بودن، جانشین احتمالی و برگشت پذیری تغییرات مواردی است که پرسشگر باید از آن ها مطلع باشد. باید توجه داشت که دانش عمومی باید حداقل به اندازه میانگین رای دهندگان واقعی باشد .افرادی که می خواهند ارزیابی مناسب و قابل قبولی داشته باشند،باید حداقل اطلاعات رابه پاسخگویان برای کسب جواب های واقعی تر ارائه کنند.
تعیین جمعیت متاثر یا بازارهای کالاها و خدمات مورد نظر و انتخاب نمونه افراد براساس جمعیت مناسب صورت گیرد.
سناریوی انتخابی باید توصیف دقیق و شفافی ازتغییرات خدمات محیط زیست در ارتباط با اجرای برنامه ها، سرمایه گذاری ویا سیاستگذاری داشته باشد. در صورت امکان، این اطلاعات با استفاده از عکس، فیلم یا سایر روش های رسانه ای منتقل شود .
بر خلاف ارزیابی های متداول که در آن از فرد سؤال می شود که مایل استX ریال برای بهبود کیفیت محیط زیست مثلا هوای آلوده بپردازد، کالا ی مورد نظر و تغییرات آن باید بطور روشن و مشخص در ارزشگذاری مشروط آورده شود. مثلاَ اگر ارزشگذاری برای آلودگی هوا در قسمت وضوح دید است، پرسشگر باید اطمینان حاصل کند که فرد پرسش شونده بحث سلامتی را در ارزشگذاری و مقدار میزان تمایل به پرداخت دخالت ندهد .
سؤالات میزان تمایل به پرداخت می تواند به دو شکل باز یا نامحدودومحدود یا بسته پرسیده شود.در شکل باز از پرسش شونده خواسته می شود تا بیشترین میزان تمایل به پرداخت خود را برای بهبود محیط زیست بیان کند. ولی در شکل محدود که به آن انتخاب گسسته نیز گفته می شود، از افراد خواسته می شود تا از بین ارقام پیشنهادی یک رقم مشخص راانتخاب کندو یا اینکه برای اجرای یک سیاست باهزینه معلوم رأی مثبت یامنفی بدهد.
علاوه برسؤال فرضی درخصوص میزان تمایل به پرداخت،ارزیابی باید روش پرداخت رانیزتصریح کندمثلاافزایش مالیات.برای اینکه سؤالات مؤثرترباشد،فردپاسخگوباید باور کند که اگر پولی پرداخت شود، صرفنظر از اینکه مثلا ماهانه یا سالیانه آگاه باشد و اینکه آیا پرداخت جهت حفظ کمیت وکیفیت برای یک دوره بلند مدت یا کوتاه مدت نیازاست.
آنها همچنین باید بدانند که چه کسی دسترس به کالا یا خدمت دارد و چه افراد دیگری باید برای آن پرداخت کنند .
در مواردی که کالا اشتراکی باشدپاسخگو بایدازاینکه پرداخت فعلی برای سطح مشخصی از عرضه است،آگاه شود.سناریو بایدبه روشنی بیان کند که آیا هدف از ارزشگذاری و برآورد میزان ارزش برای توسعه مکان مورد نظر است و یا برای جلوگیری از تخریب آن باید افراد مشارکت در پرداخت داشته باشند .
در صورتی که مقیاس تحلیل خانوار است، میزان در آمد باید برای خانواده سؤال شود نه فرد پرسش شونده پیش آزمون برای بالقوه ضرورت دارد. پیش آزمون شامل روش های مختلف پرسیدن یک سؤال،آزمون چه کسی آن را جمع می کند، می تواند در تغییرات کیفیت محیط زیست تاثیر گذارباشد .
در حین مصاحبه به پاسخگو یادآوری شود که میزان تمایل به پرداخت باید با توجه به قید بودجه او باشد.
اینکه آیا خدمات قابل مقایسه با این خدمت مورد نظر از منابع دیگر قابل دسترس است یا نه، تصریح شود و همچنین باید معلوم شود که از دست دادن یا بدست آوردن آن دائمی یا موقتی است.
فرد پاسخگو باید از دوره پرداخت اینکه آیا سؤال نسبت به تغییرات در توصیف کالا یا منبع مورد ارزشگذاری حساس است یا خیر، و انجام مصاحبه های بعد از ارزیابی برای تعیین اینکه آیا پاسخگویان ارزشگذاری را مطابق میزان انتظاری بیان کرده اند یا نه می باشد.
قرار دادن سوالات تاییدی در ارزیابی برای مطمئن شدن از جامعیت و قابل قبول بودن سناریو وهمچنین برای معلوم کردن مشخصات رفتاری و اجتماعی-اقتصادی پرسش شوندگان مهم است.این امر به تفسیر بهتر پاسخگویان متفاوت کمک می کند. (مدنی،۱۳۸۹)

۲-۵-کلیات استان لرستان

۲-۵-۱-موقعیت طبیعی و جغرافیایی استان لرستان
استان لرستان باوسعت تقریبی۲۸۵۶۰کیلومترمربع(براساس تقسیمات سیاسی سال۱۳۸۱دردامنه کوه های زاگرس درغرب ایران بین۴۶درجه و۵۱تا۵۰درجه و۳دقیقه طول شرقی ازنصف النهارگرینویچ و۳۲درجه و۳۷دقیقه تا۳۴درجه و۲۲دقیقه قراردارد.(معاونت مدیریت وبرنامه ریزی استانداری استان لرستان ،۱۳۸۷)
این استان،ازشمال به استان های مرکزی و همدان،ازجنوب به استان خوزستان،از شرق به استان اصفهان وازغرب به استان های کرمانشاه وایلام محدوداست.این استان سرزمینی باستانی،زیباو باآب وهوای دلپذیرومحصوردرکوههای مرتفع وصعب العبورِبخش میانی سلسله جبالِ زاگرس (زاگرس مرکزی) می باشد.

شکل(۲-۱)موقعیت استان لرستان درایران

۲-۵-۲- زمین شناسی
استان لرستان استانی کاملاً کوهستانی محصور در چین خوردگی های بخش میانی زاگرس می باشد.با توجه به مجاورت این استان با میادین عظیم نفت و گاز شیب زاگرس و دشت خوزستان
مطالعات زمین شناسی آن به طور کامل انجام شده است. بررسی نقشه زمین شناسی استان اطلاعات کاملی ازاستان رانشان می دهد.به طور کلّی بررسی زمین شناسی استان حاوی ۳دستاورداساسی است.
وفور منابع کانی و معادن به عنوان یک پتانسیل بالای توسعه اقتصادی بخش معدنی و صنعتی؛
خطرپذیری نسبتاًبالا تابسیاربالای زلزله،قرارگرفتن درپهنه های با توان لرزه خیزی متوسط وبالا برای بسیاری ازقسمت های استان؛
وجود چشم اندازهای ویژه و جذابیت ها و جاذبه های مختلف گردشگری (مانند غارها، چشمه ها، اشکال خاص زمین شناسی و …)، مرتبط با زمین شناسی .
رشته کوه های زاگرس حاصل چین خوردن یک بزرگ ناودیس است. تشکیلات زمین شناسی استان لرستان بین سپر فلات مرکزی در شمال شرق و شرق و سپر عربستان در جنوب غربی قرار گرفته است و شامل سه بخش زاگرس چین خورده، زاگرس رورانده و منطقه دگرگونه سنندج- سیرجان از غرب به شرق است. زاگرس چین خورده شامل رشته کوه های مرتفع و گسترده موازی با بخش دگرگون شده است که در غرب آن سرزمین لرستان قرار دارد. سنگ های این منطقه رسوبی است و از زمان کرتاسه تا عهد حاضر در حوزه رسوبی زاگرس تشکیل شده و در اثر چین خوردگی ها ارتفاع های استان را به وجود آورده اند. گسل معروف راندگی (تراست) اصلی زاگرس که از گسل های مهم ایران است، سراسر مرز شمال شرقی این منطقه را در بر گرفته و واحدهای سنگی مجاور آن به شدت گسل خورده و خرد شده اند.به طورکلی ۸۳/۵۰درصدازکل زلزله های ایران درزاگرس رخ می دهدکه درمقایسه باکل حوضه های ایران بیشترین سهم اززلزله خیزی رادارد.گسل مهم دراستان لرستان، ابر گسل زاگرس است.این گسل یکی از گسل های بنیادی ایران زمین با ساز و کار فشاری دارای۱۵۰۰کیلومتردرازاست.قسمتی ازآن دراستان لرستان قراردارد.
در چارچوب پهنه‌های ساختاری ایران، استان لرستان جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد بدین معنا که حاشیه شمال خاوری استان بخشی ازپهنه دگرگونه سنندج ـسیرجان است که نواحیواقع در شمالبروجرد تا جنوب شهرستان دورودرادربردارد.اشترانکوه(۴۰۵۰ متر)کوه گرین(۳۳۸۸متر) ،کوه میش پرور(۳۳۷۸متر)ازجمله مهمترین وبلندترین چکادهای استان هستند.مرزبین این دوواحد،دشت نهاوندـسیلاخوراست که ازنهاوند تا بروجردودورودگسترش دارند. (معاونت مدیریت وبرنامه ریزی استانداری استان لرستان، ۱۳۸۷).

شکل(۲-۲):زمین شناسی
(منبع اداره مسکن وشهرسازی استان لرستان ، ۱۳۸۵ ،شرکت نفت چنار ، ۱۳۸۵)

۲-۵-۳- آب و هوا
استان لرستان دارای آب وهوای متنوعی است.این تنوع ازشمال به جنوب وازشرق به غرب کاملامحسوس میباشد.زمستان هنگامی که در شمال لرستان برف وکولاکادامه داردقسمتهای جنوبی آن دارای هوایی مطبوع وبارانی است.بخشهای غربی مانندسفیدکوه نسبت به قسمتهای شرقی،یعنی دورودوالیگودرز،نزولات جوی بیشتری دارد.تنوع آب و هوایی درشهرهای استان بوضوح مشاهده می شودبطوری که خرم آبادازاعتدال زمستانی وگرمای تابستانی،بروجرد ازسرمای زمستانی واعتدال تابستانی،والیگودرزازآب وهوای بسیار سرد درزمستان ومعتدل درتابستان برخوردار است.علل تنوع آبوهوای لرستان عبارتنداز:کوهها موقعیت رشتهگوههای زاگرس نسبت به جهت وزش بادهای مرطوب غربیارتفاع نسبتازیاد این منطقه ازسطح دریافشردگی کوهها واقع شدن درعرض جغرافیایی متوسط اثربادهای گرم جنوبی ایران بطوری که اختلاف بین حداکثر وحداقل مطلق دما به بیش از۸۰درجه سانتیگرادرسیدهاست. حداکثر دمای ثبت شده۴/۴۷وحداقلدمایمطلق ثبت شده ۳۵-است.بطورکلی دراستان لرستان سه ناحیه مشخص آب وهوایی دیده میشود:ناحیه سرد کوهستانی که زمستانهای پربرف وبسیارسردوتابستانهای معتدل دارد.این ناحیه در قسمتهای شمال، شمال غربی ومشرق لرستان قراردارد.تعدادروزهای یخبندان دربرخی ازنقاط این ناحیه به بیش از۷۰روزمی رسد. دراین ناحیه باریزش اولین برف زمستان طولانی شروع می شودوفصل بهاروپاییزدراین ناحیهکوتاهاست.مناطق بروجرد،دورود،ازنا،الیگودرز،نورآباد،و الشتر که بیش از۱۴۰۰متر ارتفاع دارنددارای این آب وهواهستند. دریاچه گهر وبخش عمده منطقه حفاظت شدهاشترانکوه نیزدراین ناحیه واقع شده است؛ناحیه متعدل مرکزی که حدواسط ناحیه کوهستانی شمال،شمال شرق وناحیه پست جنوبی استان است.به علت ارتفاع کمتر،ریزش های جوی زمستانی وبهارآن به صورت باران بوده وبندرت یخبندان روی می دهد.بهاردراین ناحیه ازاوایل اسفندشروع شده ودراردیبهشت ماه به علت افزایش گرما،تابستان زودترشروع میگردد.خرم آبادواطراف آن دارای این نوع آب وهوا میباشد؛ناحیه گرم جنوبی استان که حداقل ارتفاع راداراست و به علت تاثیر بادهای گرم خوزستان و کم بودن عرض جغرافیایی و نبودن ارتفاعات بلند حداکثر دما را در تابستان دارا میباشد. مقدار باران دراین ناحیه به حداقل خود می رسد. پلدختر و پاپی دارای این نوع آب وهوااست که فصل برداشت محصولات کشاورزی آن چند ماه زودترازسایر نواحی استان شروع میشود؛میزان بارش سالانه دراستان لرستان به طور متوسط بین۴۰۰تا۴۵۰ میلی متردرنوسان است.استان لرستان به لحاظ اقلیم وهواشناسی یک استان چهارفصل است.( معاونت برنامه ریزی استانداری استان لرستان۱۳۸۷).(شکل۳-۱۵)

۲-۵-۴- منابع آب
به طور کلّی به گردش درآوردن آب در چرخه طبیعت و تجدید منابع آب سطحی و زیر زمینی از مهمترین و ارزشمندترین کارکردها و عملکردهای اکوسیستم های کوهستانی می باشد. کوهستان زاگرس مرکزی به واسطه قرار گرفتن در مسیر ج
ریان های جوّی غربی که از رطوبت نسبی بالایی برخوردارند، از بارش نسبی زیادی در سطح کشور برخوردار بوده و وجود کوهستان های مرتفع برف گیر و نیز جنس عمدتاً آهکی (کارستی) سنگ بسترآنها، موجب شده است که نقش بسیار مهمی در تأمین آب شیرین در کشور داشته باشند.این نقش بسیار مهم به صورت وجود چشمه سارهای فراوان و پرآب و سرچشمه گرفتن رودهای بزرگ و پر آب متجلّی می گردد. استان لرستان نیز مانند سایر استان های واقع در این منطقه از چشمه سارها و منابع آب سطحی بسیار ارزشمندی برخوردار است و برخی از مهمترین رودهای کشور(دز و کرخه)از کوهستان های این استان سرچشمه می گیرند. این شرایط از دیدگاه گردشگری به واسطه ایجاد دره ها، رودخانه ها، تالاب ها، چشمه سارها و آبشارها اهمیت بسیارزیادی دارد. به طورکلّی استان لرستان استانی واجدجاذبه های گردشگری فراوانی ازاین دست می باشد(شاید در کشورازاین لحاظ تنها استان های چهارمحال وبختیاری وکهکیلویه وبویراحمدبااین استان قابل مقایسه باشند).
در مجموع ۲۳ رودخانه در سطح استان جریان دارد .
مهمترین رودخانه های استان عبارتنداز:
۱- سزاریا(دز):که ازحدفاصل میان بختیاری سرچشمه می گیردواز قسمتی دیگرازکوههای شمالی لرستان وسیلاخورجاری میشودودرمحلی موسوم به دورودبهم پیوسته وپس ازعبورازبستری پرپیچ وصخره ای و تنگه های کوهستانی،آبهای بخش پاپی ونیزرودخانه دم دم که ازدهستان مازوسرچشمه گرفته رادربرمیگیردوبجانب خوزستان روان میگردد،واین همان رودی است که اینک سد بزرگ دزبرآن زده شده است (گفتنی است رودخانه گهررود،که ازدریاچه گهر سرچشمه می گیردنیزبه این رودمی ریزد).
۲-رودکشکان:که درگویش لری(کشکو)نامیده میشودوازکوهای از گنه وخاک مالگه واقع دردهکده قارون دربخش شمال خاوری لرستان ، سر چشمه گرفته وبسوی باخترروان میشود. سرچشمه اصلی این رودبنام گلم سوز مشهوراست ووجه تسمیه آن هم بعلت تراکم آب وسبزی رنگ آن است.این روددرمسیرخودپس ازعبورازبخش چغلوندی به الشتروارد میشود. بستر آن درتمام مسیرعمیق و کوهستانی است و درالشتربنام آب کاکارضا معروف است.رودخانه الشتر که آب عمده آن ازکوه گرین وهمچنین ازسرابهاوچشمه های دشت الشتر مایع میگیرد ،درمحلی موسوم به ملک میرزاواقع دردهستان بسطام به این رودمی ریزدونیزرودخانه تیزا که ازکوههای بخش دلفان جاری می شود، درشمال تنگه گاوشماربه آن میپیونددوپس ازعبورتنگه،به سمت جنوب تغییرمسیرداده به بخش چگنی میرسدکه ازآن به بعدکشکان نامیده می شود.رودکشکان درغرب جلگه جایدر در محلی موسوم به بابا خوارزم به رودپرآب سیمره پیوسته وازآن پس بنام سیمره نامیده میشود.

شکل(۲-۳) : نمائی از رودخانه کشکان تابستان
منبع : فرهادی ،۱۳۸۴
رودسیمره:این رودپرآب ترین رودلرستان وغرب ایران است. سرچشمه اصلی آن ازکوههای شمالی لرستان گرین است که بسمت نهاوند

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *