پایان نامه ها و مقالات

بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

+β_۳ Pos.change*Abs change

+β_۴ Pos.change*Size

+ Year fixed effects+ ε (۱)

که در آن:
Forecast: پیش بینی؛
Neg.change*Abs change: معرف درصد کاهش قیمت سهام؛
Neg.change*Size: اثر متقابل متغیر موهومیِ کاهش قیمت و اندازه شرکت؛
Pos.change*Abs change: معرف درصد افزایش قیمت سهام؛
Pos.change*Size: اثر متقابل متغیر موهومیِ افزایش قیمت و اندازه شرکت.

مدل مربوط به بررسی فرضیه پنجم
این فرضیه از طریق آزمون های تک متغیری۸۹ (آزمون t)، مقایسه کننده دو مجموعه از قیمت ها، مورد بررسی قرار می گیرد. مشکل اصلی، در شناسایی گروه شرکت هایی است که اخبار حفظ شده قبلی را به عنوان اخبار خوب، افشا می کنند. در فرضیه اول پیش بینی شد که بین تمایل به پیش بینی اخبار خوب و کاهش قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد. این می تواند به این معنی باشد که قیمت سهام می بایست آنقدر کاهش یابد تا اخبار حفظ شده قبلی به عنوان خبر خوب تلقی شوند. بنابراین، متغیر مدل در مورد شرکت های ارائه کننده پیش بینی خوب و دارای کاهش قیمت در نتیجه اطلاعیه سود و زیان، آزمون می شود. همچنین، این گروه به دو زیر گروه تقسیم می شود: (۱) شرکت های با کاهش قیمت بزرگتر از۱- (میانه) و (۲) شرکت های با کاهش قیمت کوچکتر از ۱- (میانه).
متغیر مدل، اختلاف قیمت بین، قیمت قبل از کاهش (P0) و قیمت بعد از ارائه پیش بینی (P2) می باشد. اگر اختلاف قیمت منفی باشد، نشان دهنده این است که خبر افشا شده همان بدی است که قبلاً حفظ شده بود، چون افشای آن نتوانسته کاهش قیمت را جبران کند.
مدل مربوط به شناسایی رابطه تغییر قیمت با خطای پیش بینی
مدل چند جمله ای پروبیت۹۰ زیر، با مقادیر -۰- برای شرکتهای بدون پیش بینی خوش بینانه و -۱- برای شرکتهای با پیش بینی خوش بینانه، می باشد:
Forecast error=δ_۰+δ_(۱ ) Neg.change*Abs change

+ δ_(۲ ) Neg.change*Good+δ_(۳ ) Neg.change*Good*Abs change

+ δ_(۴ ) Neg.change*Size

+δ_(۵ ) Pos.change*Abs change+ δ_(۶ ) Pos.change*Good

+δ_(۷ ) Pos.change*Good*Abs change + δ_(۸ ) Pos.change*Size

+ Year fixed effects+ ε (۲)

که در آن:
Forecast error: خطای پیش بینی؛
Neg.change*Good: اثر متقابل متغیرهای موهومیِ کاهش قیمت و پیش بینی خوب؛
Neg.change*Good*Abs change: اثر متقابل متغیر قدرمطلق درصد تغییر قیمت و متغیرهای موهومیِ کاهش قیمت و پیش بینی خوب؛
Neg.change*Size: اثر متقابل متغیر اندازه شرکت و متغیر موهومیِ کاهش قیمت؛
Pos.change*Good: اثر متقابل متغیرهای موهومیِ افزایش قیمت و پیش بینی خوب؛
Pos.change*Good*Abs change: اثر متقابل متغیر قدرمطلق درصد تغییر قیمت و متغیرهای موهومیِ افزایش قیمت و پیش بینی خوب؛
Pos.change*Size: اثر متقابل متغیر اندازه شرکت و متغیر موهومیِ افزایش قیمت.

روش گردآوری اطلاعات
در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانهای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامهها فصلنامهها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاههای اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و دادههای مورد نیاز شرکتها نیز از پایگاههای اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی همانند نرم افزار تدبیرپرداز، صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و گزارشهای مجمع عمومی شرکتها استخراج و جهت نتیجهگیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

خلاصه فصل
در این فصل، ابتدا روش تحقیق مورد نظر که روش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون میباشد شرح داده شد و سپس جامعه آماری، نمونه آماری و فرضیات تحقیق که متشکل از شش فرضیه می باشند توضیح داده شد و در ادامه به معرفی متغیرهای تحقیق پرداخته شد. مدلهای مورد استفاده در تحقیق و روش گردآوری اطلاعات از دیگر قسمتهای ذکر شده در این فصل بودند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
در این فصل بر اساس مطالب بیان شده در فصول قبل و همچنین فرضیات مطرح شده به آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل مدلهای تحقیق خواهیم پرداخت. در ابتدا آمار توصیفی تحقیق ارائه شده ودر بخش بعدی به آمار استنباطی تحقیق و آزمون فرضیات با استفاده از مدلهای تشریح شده خواهیم پرداخت و در خاتمه خلاصه فصل ذکر خواهد شد.

آمار توصیفی
اطلاعات مربوط به آمار توصیفی درصد تغییر قیمت، در روزهای ۱- ، ۰ و ۱ پیرامون رویداد اطلاعیه سود و زیان شرکت ها، در جدول ۴-۱ منعکس شده است.
جدول ۴‏۰۱: آمار توصیفی مربوط به تغییر قیمت
آماره
تغییر قیمت(٪)
آزمون دوطرفهt
آزمون ویلککسون
حجم نمونه
۵۰۰

میانگین
٪۶۶۶/۰
***۳۹/۴

انحراف معیار
٪۳۸۷/۳

۱٪امین بالا
٪۹۷۵/۹

۲۵٪امین بالا
٪۰۵۲/۲

میانه
٪۰۱۷/۰

***۵۷/۱۳-
۲۵٪امین پایین
٪۶۷۴/۰-

۱٪امین پایین
٪۷۳۴/۶-

*** مربوط به سطح معنی داری ۰۱/۰ می باشند.

همانطور که در جدول ۴-۱ نشان داده شده است، میانگین درصد تغییر قیمت، مقدار قابل توجه ۶۶۶/۰درصد می باشد. این آمار با آمارهای ارائه شده توسط گلیسون۹۱ (۲۰۰۸)، ۵/۰- ، با چشم پوشی از علامت منفی آن، تقریباً مشابه است.
گلیسون (۲۰۰۸) و ژو۹۲ (۲۰۰۶) نشان دادند که میانگین تغییر قیمت پیرامون اطلاعیه تجدید ارائه، منفی است. اما احتمالاً رویداد اطلاعیه سود و زیان در نظر گ
رفته شده در این مطالعه، به جای اطلاعیه تجدید ارایه، دارای اثر مثبت روی قیمت ها می باشد.
جدول ۴-۲ آمار توصیفی کل شرکت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *