پایان نامه ها و مقالات

بورس اوراق بهادار، تعدیلات سنواتی

د. اگر وضع بدین گونه باشد سرمایه گذار با استفاده از نظریه ی بیز۶۷ در باورهای خود درباره بازده و قدرت سودآوری آینده شرکت تجدید نظر خواهد کرد. برخی از سرمایه گذاران (کسانی که انتظارات بالاتری در مورد سود داشتند) احتمالاً همین عدد سود خالص را به عنوان خبر بد تلقی خواهند کرد.
۳- سرمایه گذارانی که در باورهای خود نسبت به آینده و بالارفتن سود شرکت تجدید نظر کردند، تمایل بیشتری نشان می دهند تا تعداد بیشتری سهم شرکت را به قیمت کنونی بازار خریداری کنند و کسانی که در باورهای خود در جهت عکس تجدید نظر کردند، سهام کمتری را خریداری می نمایند. ارزیابی سرمایه گذاران در مورد ریسک این سهام نیز، مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
۴- انتظار می رود پس از اعلام سود خالص، شاهد افزایش معامله سهام شرکت باشیم. هر قدر تفاوت بین باورهای پیشین سرمایه گذاران و تفسیرهایی که بر اساس اطلاعات کنونی انجام می دهند بیشتر باشد، حجم معاملات بیشتر خواهد شد. اگر سود خالص اعلام شده به عنوان خبر خوب تفسیر شود (ودر نتیجه بر انتظاراتی که درباره بازدهی و سوددهی آتی شرکت دارند، بیفزایند)، کسانی را تحت الشعاع قرار خواهد داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می کنند. در چنین شرایطی انتظار می رود شاهد افزایش قیمت سهام باشیم. بیور۶۸ (۱۹۸۶) در تحقیق خود واکنشی ناشی از حجم معامله را مورد بررسی قرار داد. او نتیجه گرفت که طی هفته اعلام سود خالص حجم معاملات بسیار افزایش می یابد. الگوریتم کیم و ورکچیا (۱۹۹۷) نیز بیانگر آن است که حجم معاملات نسبت به تغییر قیمت (به عنوان معیاری از سودمندی اطلاعات در صورت های مالی) آشوب۶۹ بیشتری ایجاد می کند.

کشف قیمت بازار
به منظور آگاهی یافتن از قیمت بازار در واکنش به اطلاعات جدید مربوط به سهام شرکت ها بایست مواردی را مد نظر قرار داد، تا بنوان واکـنش بازار نسبت به اطـلاعـات را بدرستی نشان داد، این مـوارد عبارت است از:
۱- تئوری بازار کارا بیان می کند که بازار به سرعت به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در چه زمانی برای اولین بار خبر سود خالص گزارش شده به اطلاع همگان رسیده است. در نتیجه، بررسی واکنش بازار حتی چند روز پس از اعلام سود مفید نخواهد بود، زیرا احتمالاً هیچ خبری از اثر اعلام سود، باقی نمانده است. پژوهش گران جهت حل این مسئله در صدد برآمدند از تاریخی که سود خالص در رسانه های مالی مانند وال استریت ژورنال ۷۰ گزارش شده است، استفاده کنند. اگر بازار بخواهد واکنش نشان دهد، باید از یک دریچه باریک۷۱ در دوره چند روزه مربوط به این تاریخ واکنش نشان دهد.
۲- معمولاً خبر خوب یا بد در سود خالص را در انتظار سرمایه گذاران از آن می سنجند. برای مثال، اگر شرکتی سود خالص را ۲ میلیون دلار اعلام کند و این همان انتظارات سرمایه گذاران باشد، بندرت امکان دارد سود ناخالص دارای بار اطلاعاتی باشد. اما اگر سود ۳ میلیون دلار شود، این خبر خوب تلقی می شود و سرمایه گذاران باورهای خود را تغییر داده و به شرکت امیدوار می شوند.
۳- همیشه رویدادهای گوناگونی وجود دارد که بر حجم معاملات و قیمت سهام اثرگذار است و براحتی نمی توان از واکنش بازار نسبت به سود خالص گزارش شده آگاه گردید. مثلاً شرکت علی رغم این که سودش حاوی اخبار خوب است به دلیل اعلام کسری بودجه ی دولت قیمت سهامش کاهش می یابد. بنابراین، بهتر است عوامل اثرگذار موجود در کل بازار بر بازده سهام را از یکدیگر تفکیک نمائیم (فلاح جوشقانی، ۱۳۸۵).

محتوای اطلاعاتی قیمت
قیمت بازار در مورد ارزش آتی شرکت به صورت ناقص اطلاعات می دهد. به طور خاص قیمت درباره سودهای آتی شرکت اطلاعات می دهد. قیمت بازار شامل تمام اطلاعاتی می شود که افراد راجع به شرکت می دانند و بخشی از این اطلاعات را سیستم حسابداری با اندکی تأخیر شناسایی می کند. متعاقباً با فرض یکسان بودن شرایط، هر چه قیمت، اطلاعات بیشتری را ارائه نماید، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و میزان واکنش پایین تر خواهد بود. یکی از علائمی که نـشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت می باشد، اندازه شرکت است و بنابراین شرکت های بزرگ بیشتر مورد نظر و مطرح می باشند. با این وجود استون و زمیجوسکی۷۲ (۱۹۸۹) به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، متغیر توضیح دهنده مهمی برای میزان واکنش سود نمی باشد. دلیل آن نیز می تواند این باشد که اندازه شرکت به همان مقدار کـه نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت سهم است، نشان دهنده سایر ویژگی ها مانند ریسک و یا رشد شرکت نیز می باشد. اگر این عوامل کنترل شود هر نوع تأثیر با اهمیتی از سایر عوامل بر روی واکنش سود از بین می رود (اسکات۷۳، ۲۰۰۳).
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
مطالعه حسنی و حسینی (۱۳۸۹)، تحت عنوان “بررسی رابطه سطح افشاء اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای آن ها توسط شرکت ها و تأثیر آن بر قیمت سهام، رابطه بین سطح افشای اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری شامل ۷۲ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین شرکت های بورس انتخاب گردیده اند. فرضیه تحقیق عبارت است از: بین سطح افشای اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون فرضیه ازضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است.
متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل، سطح افشا: این متغیر با توجه به شاخص به کار گرفته شده توسط جنسن (۲۰۰۲) اندازه گیری می شود.و نحوه اندازه گیری سطح افشا به صورت زیر می باشد:

DSCOR=DISit/DISj
که در آن:
DSCORit = سطح افشاء شرکت i در سال t
DISit = مجموع افشاء شرکت i در سال t بر اساس مدل جنسن و
DISj = مجموع امتیازات در شاخص جنسن ( افشای کامل)-۶۲ امتیاز

متغیر وابسته، نوسان قیمت سهام: به تغییرات قیمت معاملات سهام گفته می شود. برای تعیین نوسانات قیمت سهام ، از روش انحراف معیار قیمت سهام در طول سال برای هر شرکت استفاده شده است:

s=√((∑▒(xi-x)^2 )/(n-1))
با توجه به داده های بدست آمده به سوال تحقیق پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان ۹۵٪ فرضیه اصلی تایید گردیده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشاء اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

مطالعه اسماعیل زاده (۱۳۸۹)، تحت عنوان ” افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام”. این پژوهش از نوع همبستگی پس رویدادی است. متغیر مستقل کیفیت افشا و متغیر وابسته بازده سهام می باشد.
جامعه آماری شامل شرکت هایی است که نام آنها تا پایان سال ۸۳ در فهرست نام شرکت های بورس اوراق بهادار درج گردیده و برای ۵ سال متوالی ۸۷-۸۳ اطلاعات داده های اولیه مورد نیاز این پژوهش را به بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرده بودند.
فرضیه تحقیق عبارت است از” بین کیفیت افشا و نرخ بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد”. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان افشای اختیاری (متغیر مستقل) از شاخص افشای جنسن کمک گرفته شده است.بازده سهام(متغیر وابسته) شامل تغییرات در اصل سرمایه(قیمت سهام) و سود نقدی دریافتی می باشد. با توجه به داده های تحقیق و آزمون فرضیه در سطح ۹۵٪، رابطه معنی داری بین کیفیت افشا و بازده سهام وجود نداشت.

مطالعه پور حیدری و حسین پور(۱۳۹۱)، تحت عنوان “بررسی رابطه افشای اختیاری و اجباری با ارزش سهام شرکتها” به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و دوره زمانی تحقیق ۱۳۸۸-۱۳۸۶ می باشد. نتایج بیانگر این است که بین اندازه شرکت، سودآوری، رشد شرکت ، نوع صنعت ، ساختار مالکیت و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین افشای اختیاری و اهرم مالی ، نقدینگی، کیفیت حسابرسی، نسبت بین مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره هیچ گونه رابطه ای یافت نشد.

مطالعه نوروزبیگی (۱۳۸۶)، تحت عنوان “محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود هر سهم بر اساس میزان واکنش سود”. به این نتیجه دست یافت که رابطه هم جهتی میان تغییرات عایدی هرسهم پیش بینی شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد. در ضمن طبق تحقیق مذکور بررسی معادلات رگرسیون نشان دهنده کشش اندک تغییر در عایدی هر سهم پیش بینی شده روی تغییرات بازده سهام است.

مطالعه سجادی (۱۳۸۳)، تحت عنوان “رابطه تعدیلات سنواتی صورت های مالی با قیمت سهام، اندازه و عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”. فرضیه های تحقیق عبارتند از:
فرضیه۱: بین قیمت سهام و تعدیلات سنواتی صورتهای مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه۲: بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه۳: بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
این تحقیق در مورد ۸۵ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۶-۱۳۷۲ انجام شده است. فرضیه های مزبور به صورت مقطعی(سال به سال) و میانگین اطلاعات، مورد آزمون قرار گرفته اند.نتایج حاصل از فرضیه اول مشابه هم بوده و همه حاکی از این است که تعدیلات سنواتی مندرج در صورتهای مالی دارای محتوای اطلاعاتی برای بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که شرکت های بزرگتر از تعدیلات سنواتی کمتر و شرکت های کوچکتر از تعدیلات سنواتی بیشتر برخودار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که بین عمر شرکت ها و تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

تحقیقات خارجی
مطالعه کوتاری، شو و ویسوکی۷۴ (۲۰۰۹)، تحت عنوان ” آیا مدیران از افشای اخبار نامطلوب خودداری می کنند؟” که بعضی از فرضیه های آن بدین شرح است:
فرضیه۱ : کیفیت افشا و شدت واکنش های بازار سهام هر دو ، نسبت به افشای اختیاری اخبار بد در مقایسه به اخبار خوب، بیشتر هستند.( دلیل عدم افشای اخبار بد)
فرضیه۲ :هنگام هماهنگی بازار در واکنش به انتظار کاهش مطلوبیت، عدم افشای اخبار بد بعلت ریسک دعوای حقوقی کاهش می یابد.
فرضیه۳ : هنگام هماهنگی بازار در واکنش به انتظار کاهش مطلوبیت، عدم افشای اخبار بد بعلت معیشت مدیران افزایش می یابد.
شواهد این پژوهش نشان می دهد که به طور متوسط مدیران افشای اخبار بد را به تاخیر می اندازند و انگیزه های مدیریت برای حفظ اخبار بر انگیزه های افشای مدیریت غلبه دارد. همچنین، سرمایه گذاران در مقابل افشای اخبار بد بیشتر از اخبار خوب، واکنش نشان می دهند. آنها چنین استدلال کردند که چون اخبار خوب زود افشا می شوند، بنابراین برای سرمایه گذاران یک سورپرایز محسوب نمی شود.
مطالعه
گیتزمن۷۵ (۲۰۰۶)، تحت عنوان ” افشای به موقع و اظهارات پیش بینی شده و مدیریت استراتژیک نهادهای حقوقی” انجام داد. او در این تحقیق این پرسش را مطرح می کند و می گوید” شرکت هایی که افشاگری واضح تری دارند، آیا دارای الگوی ثابت تری از مالکیت حقوقی هستند؟”. همچنین در این تحقیق، به وجود شواهدی در رابطه با افزایش در افشا و نوسان قیمت در کوتاه مدت اشاره می کند و وجود ارتباط بین افشا و نوسان قیمت سهام را ذکر می کند. همچنین به وجود رابطه بین میزان افشا و ساختار مالکیت شرکت به نسبت میزان مالکیت حقوقی اشاره دارد.

مطالعه اسکینر (۱۹۹۴ و ۱۹۹۷) و دیگر تحقیقات در زمینه ریسک دعوای حقوقی از این استدلال حمایت می کند که اهرم های قانونی سرمایه گذاران، یک انگیزه قوی به مدیران می دهد که خبرهای بد را زود گزارش کنند. بعلاوه ممکن است مدیران از طریق دریافت اختیار خرید سهام با قیمتی کمتر از قیمت بازار ( ابودی و کازنیک۷۶، ۲۰۰۰ ) یا پاداش تضمینی به افشای اخبار بد تحریک شوند ( کوتر۷۷ ، ۲۰۰۶ ; ماتسوموتو۷۸، ۲۰۰۲ ; ریچاردسون۷۹، ۲۰۰۴). شواهد این انگیزه ها، فرض وجود تأخیر در افشای اخبار بد را رد می کند. ادبیات گذشته همچنین در مورد انگیزه های متنوع مدیران در حفظ قیمت بالای سهام، در نتیجه افشای سریع اخبار خوب و تأخیر در افشای اخبار بد، بحث می کند. این انگیزه ها، اقدامات اختیار خرید، فروش داخلی، افزایش سرمایه و مزایای مدیران (کافلان۸۰ ، ۱۹۹۹ ; وارنر۸۱ ، ۱۹۸۸ ; سباچ۸۲، ۱۹۸۸) را شامل می شود. در مقابل این تناقض انگیزه ها این سوال مطرح می شود که به طور متوسط آیا مدیران اخبار بد را حفظ می کنند؟

خلاصه
در این فصل، ابتدا به افشای اختیاری، اهمیت آن، مزایا و انگیزه های افشای اختیاری پرداخته شد. در ادامه مدل استراتژی آستانه ای افشای دای و ورکچیا تشریح شد که چگونه احتمال دارد مدیران اخبار خوب خود را، پس از یک شوک در قیمت سهام، افشا نمایند. پس از آن، محتوای اطلاعاتی سود مندرج در اطلاعیه سود و زیان بیان شد تا نحوه واکنش بازار به اطلاعیه سود و زیان، به عنوان رویدادی که قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می دهد، مشخص شود و در نهایت پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش حاضر، مورد بررسی قرار گرفت.

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا روش تحقیق ذکر خواهد شد و سپس به تشریح جامعه آماری و شیوه گزینش نمونه آماری خواهیم پرداخت. در ادامه به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته و متغیرهای به کار رفته در تحقیق معرفی میگردند، سپس مدل های تحقیق

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *