داغ ترین ها

خصوصیات افراد خود تنظیم که عامل موفقیت اوناس

همه یادگیرندگان تا حدی تلاش می کنن تا جریان یادگیری و کارکرد تحصیلی خود رو به شکل خود نظم پیدا کردی درآورند (زیمرمن، 1998، به نقل از هو، 2007). اما تفاوتای قابل توجه ای بین این دانش آموزا هست. زیمرمن (1994) براین پایه یادگیرندگان رو به دو گروه راحت و مهارت یافته تقسیم بندی می کنه. پینتریچ (1995، به نقل از هو ، 2007) عقیده داره که یادگیرندگان ناموفق بیشترً با مشکلاتی در مورد نظارت و تنطیم فرایندهای شناختی مواجه شدن¬ان. اون¬ها هیچ گونه آگاهی دقیق از اندازه پایین سطح توجه و درک خود در بین یادگیری نداشته و هیچ گونه آزمایش از اندازه درک خود از اندازه یادگیری بعمل نمیارن. اونا بیشتر اهداف خیلی کلی و غیرقابل رسیدن رو واسه یادگیری خود رسم کرده که این می تونه اختلالاتی رو در جریان یادگیری اون¬ها بوجود بیاره. اونا بعضی وقتا با مشکلاتی در مورد کنترل مؤثر احساسات و انگیزه های موثر در مراحل یادگیری مواجه شدن¬ان. اون¬ها ممکنه تواناییای خود رو واسه کسب موفقیت رو مورد دودلی قرار داده و هم از اندازه استرس بالایی موقع امتحان برخوردار باشن. این سطح بالای استرس می تونه باعث به کار گیری اونا از راهبردهای شناختی خیلی سطح پایینی چون حفظ طوطی¬ وار اطلاعات به جای به کار گیری راهبردهای یادگیری سطح بالا شه. اون¬ها بیشتر به مقایسه کارکرد خود با بقیه دانش آموزا به جای مقایسه با کارکرد گذشته می پردازه. پس اندازه توانایی اجرا مهارتای خود تنظیمی از طرف دانش آموزا عامل مؤثری در کسب تجارب موفق یا برعکس تلقی می شه. همه یادگیرندگان تا حدی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین یادگیری به کار گیری می کنن، اما به کار گیری مناسب از راهبردهای مدیریت منابع، شناختی، انگیزشی و فراشناختی به عنوان مؤلفه های اساسی یادگیری خود تنظیمی ، ویژگی اصلی یادگیرندگان توانا در این مورد حساب می شه. دانش آموزا خودنظم یافته از نگاه فراشناختی، انگیزشی و رفتاری نقش فعالی رو در مراحل یادگیری خود عهده دارن. مثل نشونه های یادگیرندگان خود نظم یافته میشه به تسلط اون¬ها بر مطالب یادگیری، پی گیری اهداف، اداره مؤثر اوقات و به ویژه احساس موثری شخصی بالا اشاره کرد (شارپ ، 2002).
کلا شش ویژگی زیر رو میشه از ویژگیای یادگیرنده گان خود نظم ده دونست:
1- اونا با روشای هدف دار شناختی آگاه هستن.
2- اونا می دونه چجوری فرایندهای ذهنی شون رو واسه رسیدن به اهدافشون طراحی، کنترل و مدیریت کنن.
3- اونا مجموعه ایی از اصول انگیزشی رو دارن و در شرایط متفاوت یادگیری می تونن به شکل انعطاف پذیر، انگیزه لازم رو واسه خود بسازن.
4- اونا زمان رو کنترل می کنن و محیط یادگیری مناسبی رو تشکیل می دن.
5- اونا از روشای هدف دار ارادی واسه هدف گذاری به کار گیری می کنن.
6- اونا می تونن جمع کردن حواس خود رو طبق انگیزه و حواس خود تشکیل( کرنو، 2001وین ، 1995 ، زیمرمن ، 2002).

12-2.زیر مراحل خود تنظیمی :
تئوریای شناختی رفتاری براین باورند که خود تنظیمی شامل سه زیر مرحله :
1- نگاه خود (خود نگری ): اشاره داره به پاسخای دانش آموزا که شامل تنظیم کنندگی سیستماتیک کارکرد اوناس. نگاه فردی می تونه اطلاعاتی رو در مورد چگونگی پیشرفت شخص به طرف اهدف فردی بوجود میاره. نگاه خود به وسیله بعضی فرایندهای شخصی مثل خود موثری، تعیین هدف و طراحی فراشناختی تحت اثر قرار میگیره، به همونجوری که رفتار بر اون مؤثره.
2- خود آزمایش (خود داوری ) اشاره داره به پاسخایی از دانش آموزا که شامل مقایسه منظم کارکرد اونا با یه ملاک یا هدفه.
3- خود عکس العمل سازی : سومین طبقه از واکنشای خود تنظیمی دانش آموزا شامل خود واکنشی به کارکرد فردیه.خود واکنشی یادگیرنده شامل بعضی فرایندهای شخصی مثل تعیین هدف، ادراکات خود موثری و طراحی فراشناختیه. مثل اینکه رابطه بین این فرایندها تقابلیه(کدیور، 1374).
طبقات سه گانه خود نظم دهی از راهبردهای خود واکنشی برابر با دید شناختی اجتماعی عبارتند از:
الف) خود واکنشی رفتاری که دانش آموزا به وسیله اون کامل بودن پاسخای یادگیری ویژه خودشون رو جستجو می کنن.
ب) خود واکنشی شخصی: به وسیله اون دانش آموزا افزایش فرایندهای شخصی خودشون رو در بین یادگیری جستجو می کنن.
ج) خود واکنشی محیطی : به وسیله اون دانش آموزا اصلاح کردن محیط یادگیری رو جستجو می کنن(پنتریچ، 1990).

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir