داغ ترین ها

کارکردهای اجرایی و اثر اون بر کیفیت زندگی

<p>کارکردها اجرایی مهارتایی هستن که به ما کمک می کنن تصمیم بگیریم چه نوع فعالیتا یا اهدافی باید مورد توجه قرار گیرند، کدوم یکی انتخاب گردند و چجوری فعالیتا نظم و برنامه ریزی گردند.کلا کارکردهای اجرایی دو نقش برجسته دارن:</p>
<p>اولین نقش شامل به کار گیری مهارتای فکری خاص واسه انتخاب و رسیدن به اهداف خاصه و نقش دیگه کمک به پیشرفت در حل مسائله.این کارکردها کمک می کنن تا یه تصور از هدف، راه حرکت به طرف هدف و منابع لازم در طول رسیدن به هدف شناسایی گردند(داوسون، گوایر ، به نقل از میر مهدی، 1386).</p>
<p>اولین موضع پیدا کنی کارکردهای اجرایی طبق کارای لوریا (1966)از مشکل در مریضایی که آسیب در لوب پیشونی شون مشخص بود، برمیگرده. محققان از این تصویر سازی واسه اثبات عمل کورتکس پیش پیشونی درزمان فعالیتا بهره بردن.و از اونا به عنوان کارکردهای اجرایی یاد کردن.با این همه در مورد معنی کارکردهای اجرایی نباید جداگونه از موضع پیدا کنی کالبد شناسانه ان در لوب پیشونی بحث کرد(ساوتون، 2007).</p>
<p>هرقطعه پیشونی به سه قسمت تقسیم می شه:</p>
<p>1-قشر حرکتی</p>
<p>2-قشر جلوتر از قشر حرکتی که شامل منطقه حرکتی ثانویه،  قشر پیش حرکتی جانبی، میدون چشمی پیشونی، ناحیه بروکا و بخش عقب تر قشر سینگولاه.</p>
<p>3- قشر پیش پیشونی</p>
<p>ویژگی شاخص هر سه ناحیه اینه که شبکه بزرگ نواحی حرکتی، ادراکی و لیمبیک مغز رو به همدیگه پیوند می دن.</p>
<p>این قشر نقش هماهنگ کننده و شاخه اجرایی مغز رو رو دوش داره.فعالیتای قطعه پیشونی شامل فعالیتایی مثل پیش بینی، دلیل، هدف گذاری، طراحی، نظم وقتی و مکانی رفتار و بازبینی بازخورده، که بیشترً با عنوان کارکردهای اجرایی شناخته می شن مشکل و بی نظمی در فعالیتای قطعه پیشونی به ویژه با در نظر گرفتن رابطه هاش با دستگاه لیمبیک می تونه مستقیماً شخصیت رو ناراحت کنه(گازانیگا و مانگون،1998؛ به نقل از قدیری و همکاران،1385).</p>
<p>تغییر کارکردهای اجرایی پیرو تغییر قشر پیشونی مغزه(استاس و لوین[1]،2002).پس وقتی که رشد کارکردهای اجرایی بررسی می شه باید از خط سیر رسش لوبای پیشونی آگاهی وجود داشته باشه(ساوتون،2007).</p>
<p>[1] .Stuss & levine</p>

برنامه-ریزی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir