داغ ترین ها

تاریخچه خود تنظیمی از دید روانشناسی

در تاریخ روان شناسی میتونیم تماشاگر نظریها و تحقیقات مختلفی در مورد معنی خود تنظیمی باشیم. ارسطو به فکر بود آدم با تفکر میتونه به موفقیت بیشتری در فعالیتا برسه(رس ،1965-1877؛ به نقل از هاگوی ، 2009).
ویلیام جیمز (1890) با قرار دادن معنی اراده در کانون نظریه خود، زمینه رو واسه رشد نظریه خود تنظیمی آماده ساخت. جیمز با بیان مثال برخاستن از تخت خواب گرم تو یه روز سرد زمستونی به دلیل نیروی اراده نشون داد که نیروی اراده فرد رو قادر به انجام تکالیف و رسیدن به موفقیتای هر چی بیشتر در زندگی می سازه.
به موازات رشد رشته های روان شناسی، معنی نیروی اراده به بخش مهمی از نظریهای روان شناسی مبدل گردید و زمینه رو واسه توجه به معنی خود تنظیمی آماده ساخت(به نقل از هاگوی، 2009).نظریه شناختی با تأکید بر باخبر شدن از افکار و جریان یادگیری بخش مهم دیگری رو در نظریه خود تنظیمی تشکیل میده.
راتر در مکتب نظریه شناختی، نظریه یادگیری اجتماعی رو مطرح کرد اون با بیان معنی کانون کنترل ، یعنی توانایی افراد در بروز رفتار طبق خواست فردی، یکی از پیشگامان ایده خودتنظیمی به حساب می اومد.بندورا (1997) به نقل از کلیری (2009) در نظریه شناختی اجتماعی خود به طور مستقیم از مفاهیم خودکارآمدی و خودتنظیمی صحبت به میان بیاره.یکی از مفاهیم اصلی نظریه بندورا، توانایی افراد در پردازش فعالانه اطلاعات و هدایت رفتار طبق اون با عنوان خود تنظیمیه. نظریه یادگیری اجتماعی- شناختی زمینه ایی رو واسه رشد ایده فکر که بعدا به خود تنظیمی مبدل شد، جفت و جور ساخت. فکر به چگونگی تحریک، نظم و تنظیم افکار و رفتارها در فرد می پردازه.فکر تشکیل شده از مؤلفه های جورواجور مثل عزت نفس،خودادراکی و خودکارآمدیه، در اون زمان خود تنظیمی به عنوان یکی از ویژگیای کنترل کننده و یا تغییر دهنده رفتار فرد مورد توجه قرار گرفت( گراوز، 2003).
جون فلاول(1971) به عوان اولین کسی که به تحقیق در مورد فرایندهای خود تنظیمی پرداخت، شناخته شده.تعبیر اون از خود تنظیمی یعنی فراحافظه به شناسایی مهارتای شناختی و مطلوب ترین شکل کاربرد این مهارت ها میگن(به نقل از هاگوی، 2009).فلاول و ویلیام بر اهمیت به کار گیری فنون جورواجور به خاطر بهبود رفتار و حافظه اقرار کردن، در حالی که ایده خود تنظیمی و مفاهیم مربوط به اون درزمان چند سال تحقیقات جورواجور ، به ویژه در سه ده گذشته میشه دید، هنوز ابهاما و سؤالای بی جواب زیادی در این باره هست(میشل ، 2004؛ به نقل از هاگوی ،2009)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir