دسته‌بندی نشده

تعهد، پژوهش ، تحقیق ، چهارم:، پاسخگویان ، کشور 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی   2-17) مفهوم رفتار شهروندی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 2-18)  رویکردهای موجود در تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………… 71 ü      رفتارهای در نقش و فرانقش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 71 ü      تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان………………………………………………………………………………………………………………. 72 2-19) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 2-19-1) ابعاد رفتار شهروندی گراهام  …………………………………………………………………………………………………………………………. 73 2-19-2) ابعاد رفتار شهروندی ارگان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 2-19-3) ابعاد رفتار شهروندی پادساکف ………………………………………………………………………………………………………………………. 76 2-19-4) ابعاد رفتار شهروندی بولینو و همکاران ………………………………………………………………………………………………………….. 76 2-19-5) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و همکاران …………………………………………………………………………………………………………. 77 2-19-6) ابعاد رفتار شهروندی فارح و همکاران ……………………………………………………………………………………………………………. 77 2-19-7) ابعاد رفتار شهروندی اسپکتور و فوکس …………………………………………………………………………………………………………. 78 2-19-8) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و کلمن  …………………………………………………………………………………………………………….. 79 2-20) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی  …………………………………………………………………………………………………… 79 2-21) پیامدها و نتایج  رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………….. 81 2-22)   سیاست های تشویقی رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………………………………….. 83 2-23) پیشینه تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور  ……………………………………………………………………………………………………………………… 86 ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور  ……………………………………………………………………………………………………………………. 88 2-24) خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92     فصل سوم: روش اجرای تحقیق   3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 3-2)روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95 3-3)جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 96 3-4-1) روش جمع آوری داده ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 96 3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها  ………………………………………………………………………………………………………………… 98 3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 98 3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 99 3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100  

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها   4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103 4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 104 4-2-1) جنسیت پاسخگویان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104 4-2-2) سن پاسخگویان   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………………………………… 106 4-3) توصیف متغیرهای مستقل تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………. 107 4-3-1) توصیف متغیر بازاریابی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………. 107 4-3-2) توصیف متغیر توسعه کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 108 4-3-3) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی ………………………………………………………………………………………………………………….. 109 4-3-4) توصیف متغیر ارائه چشم انداز  ………………………………………………………………………………………………………………………… 110 4-4) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………. 111 4-4-1) توصیف  متغیر بازارگرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 111 4-4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112 4-4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 113 4-4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای  ………………………………………………………………………………………………………… 114 4-5) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………. 115 4-5-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی   ……………………………………………………………………………………………………….. 115 4-5-2) توصیف متغیر وظیفه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 116 4-5-3) توصیف متغیر نوع دوستی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 117 4-5-4) توصیف متغیر فضیلت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 118 4-5-5) توصیف متغیر جوانمردی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 119 4-5-6) توصیف متغیر احترام و تکریم  ………………………………………………………………………………………………………………………… 120 4-5-7) توصیف متغیر تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 121 4-5-8) توصیف متغیر تعهد عاطفی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 122 4-5-9) توصیف متغیر تعهد مستمر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 123 4-5-10) توصیف متغیر تعهد هنجاری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 124 4-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق  ………………………………….. 125 4-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 130 4-7-1) مدل ساختاری تحقیق در حالت برآورد   …………………………………………………………………………………………………………. 130 4-7-2) مدل ساختاری در حالت استاندارد …………………………………………………………………………………………………………………… 131 4-7-3) مدل ساختاری در حالت معنی داری ……………………………………………………………………………………………………………….. 132 4-7-4) آزمون فرضیه های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 133  

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها   5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137 5-2) نتایج آمار توصیفی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *