دسته‌بندی نشده

آنلاین، دانشجویان، متغیر ، سنجش، رشت ، اعتماد

……………………………………………………………………………………………………..

84 4-2-2) سن پاسخگویان   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

85 4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  ……………………………………………………………………………………………………………………………

86 4-3) توصیف متغیرهای تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

87 4-3-1) توصیف متغیر  خواسته­های فردی مصرف کننده ……………………………………………………………………………………………..

87 4-3-2) توصیف متغیر  نگرش مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………………

88 4-3-3) توصیف متغیر  قیمت محصولات ……………………………………………………………………………………………………………………….

89 4-3-4) توصیف متغیر  کیفیت محصول ………………………………………………………………………………………………………………………..

90 4-3-5) توصیف متغیر  اعتماد به وب سایت ………………………………………………………………………………………………………………….

91 4-3-6) توصیف متغیر  تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………………………………………………………………………….

92 4-3-7) توصیف متغیر  تکرار رفتار خرید  ……………………………………………………………………………………………………………………..

93 4-4) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………

94 4-5) آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………

95 4-5-1) فرضیه اول: بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……….

95 4-5-2) فرضیه دوم: بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ………..

97 4-5-3) فرضیه سوم: بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد …

98 4-5-4) فرضیه چهارم: بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……..

99 4-5-5) فرضیه پنجم: بین خواسته مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد …….

100 4-5-6) فرضیه ششم: تصمیم و تمایل به خرید آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر تکرار رفتار خرید مشتریان دارد ……

101 4-6) سایر یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………

102 4-7) خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

107               

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

109 5-2) نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

110 5-2-1) یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

110 5-3) آمار استنباطی … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

114 بررسی فرضیه اول   …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

114 بررسی فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

115 بررسی فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

115 بررسی فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

116 بررسی فرضیه پنجم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

117 بررسی فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

117 5-4) پیشنهادات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

119 الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………

119 ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

122 5-5 محدودیتهای پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

123 منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125 ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

133

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی:

  • بررسی عوامل موثر بر خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اهداف فرعی

  • سنجش رابطه بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

  • 2
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir