دسته‌بندی نشده

آنلاین، دانشجویان، متغیر ، سنجش، رشت ، اعتماد

…………………………………………………………………………………………………….. 84 4-2-2) سن پاسخگویان   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85 4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………………………………… 86 4-3) توصیف متغیرهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87 4-3-1) توصیف متغیر  خواسته­های فردی مصرف کننده …………………………………………………………………………………………….. 87 4-3-2) توصیف متغیر  نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………… 88 4-3-3) توصیف متغیر  قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………………. 89 4-3-4) توصیف متغیر  کیفیت محصول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 90 4-3-5) توصیف متغیر  اعتماد به وب سایت …………………………………………………………………………………………………………………. 91 4-3-6) توصیف متغیر  تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………………………………………………………………………. 92 4-3-7) توصیف متغیر  تکرار رفتار خرید  …………………………………………………………………………………………………………………….. 93 4-4) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………… 94 4-5) آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 4-5-1) فرضیه اول: بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ………. 95 4-5-2) فرضیه دوم: بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……….. 97 4-5-3) فرضیه سوم: بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد … 98 4-5-4) فرضیه چهارم: بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد …….. 99 4-5-5) فرضیه پنجم: بین خواسته مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……. 100 4-5-6) فرضیه ششم: تصمیم و تمایل به خرید آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر تکرار رفتار خرید مشتریان دارد …… 101 4-6) سایر یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102 4-7) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107               

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها   5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109 5-2) نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110 5-2-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110 5-3) آمار استنباطی … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114 بررسی فرضیه اول   …. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114 بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115 بررسی فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115 بررسی فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116 بررسی فرضیه پنجم  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117 بررسی فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117 5-4) پیشنهادات پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119 الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 119 ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 122 5-5 محدودیتهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123 منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125 ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی:

  • بررسی عوامل موثر بر خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اهداف فرعی

  • سنجش رابطه بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

  • 2
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir