پایان نامه ها

font=”default”، face=”normal”، charset=”178″، نرم‌افزار، AIMSUN، EN.CITE

size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
SYNCHRO از دستورالعمل ICU برای اندازه‌گیری ظرفیت تقاطعها استفاده می‌کند. در این روش حجم جاری را با ظرفیت نهایی تقاطع مقایسه می‌کنند. همچنین Synchro از مطالب مربوط به خیابان‌های شهری، تقاطعات چراغ‌دار و تقاطعات بدون چراغ 2000 استفاده می‌نماید. این نرم‌افزار بااستفاده از روشی ساده برای تحلیل ظرفیت تقاطعات چراغدار و بهینه‌کردن زمانبندی آن‌ها توانسته است زمینه‌ای مناسبی را فراهم کند. محاسبۀ تأخیر یکی از بخشهای اساسی بهینه‌سازی هدف در سینکرو می‌باشد. با استفاده از این نرم‌افزار کاربر قادر است تأخیر را با استفاده از دو روش به دست آورد. روش Percentile که بیشتر بر اساس فرمول‌های HCM استوار است و روش Webster که طریقۀ محاسبه تأخیر در آن براساس فرمول پیشنهادی Webster می‌باشد. سینکرو این قابلیت را به شما می‌دهد تا برنامه‌های زمان‌بندی بهینه‌ای را تولید کرده و تقسیم بندی فازها و طول چرخه را بهینه کنید. این نرم افزار تاخیرها و تعداد توقف‌ها را بهینه می‌نماید و قابلیت تغییر لحظه‌ای دارد. وقتی شما مقادیر ورودی را تغییر می‌دهید نتایج به صورت اتوماتیک تغییر می‌کند. در این نرم افزار برنامه زمانبندی برای درک آسان به صورت دیاگرام‌های زمانبندی نشان داده می‌شوند. شبیه سازی انجام شده در این نرم‌افزار می‌تواند به عنوان ورودی نرم افزارهای دیگر مانند Simtraffic و HCS که قابلیت نمایش شبیه‌سازی متحرک را دارد، استفاده شود. این نرم‌افزار دارای پنجره‌هایی جهت ترسیم تقاطع و جداولی جهت وارد کردن اطلاعات ورودی نظیر حجم، تعداد خطوط هر رویکرد و غیره می‌باشد. HCSدارای دستورالعملی کاملاً منطبق بر آیین نامه HCM می‌باشد. بخش‌های مختلف در صفحه اصلی نشان دهنده فصول مختلف آیین نامه بوده و کلیه عملیات داخل آن‌ها معمولاً به شکل کاربرگهای ارائه شده در آیین نامه نمایش داده می‌شوند. دکمه‌های موجود در صفحه اصلی نشان‌دهنده بخش‌های مختلف نرم افزارمیباشند. اگر مکان نما را روی هر یک از آن‌ها نگه دارید موضوع آن بخش به صورت نوشته نمایان خواهد شد. برای انتخاب هر فصل کافی است دکمه مربوط به آن را فشار دهید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شهریار</Author><RecNum>19</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>افندی زاده، شهریار</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ذبیحی، سالار</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>در تحلیل تقاطعات شهری </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> HCS </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>و</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> Synchro </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بررسی و ارزیابی کاربرد نرم افزارهای</style></title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
2-4-9 نرم افزار AIMSUN NGروش‌ها و ابزارهای متنوعی برای تحلیل ترافیک وجود دارد. این ابزار به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند؛
ابزار برنامه‌ریزی تقریبی، مدل‌های تقاضای سفر، ابزار تحلیلی (بر مبنایHCM)، ابزار بهینه سازی چراغ راهنمایی، مدل‌های شبیه‌سازی کلان‌نگر و مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر.
نرم‌افزار AIMAUN NG از نوع مدل‌های شبیه‌سازی جزئی‌نگر میباشد. این مدل‌ها براساس تئوری‌های خودرو دنبال‌همو تغییرخط کارمی‌کنند. نرمافزار AIMSUN NG نسخه‌پیشرفته نرم افزار جترام است‌ که محصول‌شرکت TSS بوده و در سال ۲۰۰۵ تهیه شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>مرتضی</Author><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>خلیلی، مرتضی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>خاکسار، حسن</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>خراشاهی، علیرضا</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> AIMSUN NG</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”> ساماندهي ترافيك شهرها با استفاده از نرم افزار شبيه‌ساز </style></title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9]. AIMSUN 6 نسل جدیدی از نرم افزارهای مشهور GETRAM و AIMSUN NG 5 میباشد.
AIMSUN 6 تنها نرم‌افزار موجود در بازار است که در سه سطح، مدل‌های حمل‌ونقل زیر را در قالب یک نرم‌افزار واحد ارائه می‌دهد: ابزار تخصیص ترافیک استاتیک، شبیه‌ساز جدید مزوسکوپیک. و این به عنوان بهترین نرم‌افزار شبیه‌سازی میکروسکوپیک حال حاضر دنیا است. در نسخه 7 نرم‌افزار که به‌زودی ارائه می‌گردد، AIMSUN توانایی اجرای مدل‌ها در بخش‌هایی از مدل به‌صورت مزوسکوپیک و در بخش‌های دیگر بطور میکروسکوپیک بصورت همزمان را دارد. این در حالی است که دیگر نرمافزارهای دیگر شبیه‌سازی مانند CORSIM تنها قادر به شبیه سازی یکی از این مدل‌ها می‌باشد و این یکی از ویژگی منحصر بفرد این نرم افزار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><RecNum>17</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Web Page”>12</ref-type><contributors></contributors><titles></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://ops.fhwa.dot.gov/Travel/Traffic_Analysis_Tools/traffic_analysis_tools.htm</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
نقش نرم افزارهای شبیه سازی در توسعه پایدار اساسی است و AIMSUN نرم افزاری است که بیش از 90 درصد توانایی‌های یک برنامه شبیه ساز را داراست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
AIMSUN دارای ریشه و پشتوانه قوی دانشگاهی، بازرگانی و فنی می‌باشد. توسعه آن حاصل 20 سال تحقیق و توسعه، ده‌ها مقاله علمی وهمچنین بازخوردی که از صدها کاربری که پروژه‌های مختلفی را در دنیای واقعی انجام دادهاند، میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><RecNum>17</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Web Page”>12</ref-type><contributors></contributors><titles></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://ops.fhwa.dot.gov/Travel/Traffic_Analysis_Tools/traffic_analysis_tools.htm</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
AIMSUN انتخابی ایده‌آل برای کاربردهایی در اندازه و پیچیدگیهای مختلف می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان بهینه سازی عوارضی در ترمینال بار توکیو به منظور بهره‌برداری بهتر به صورت آنلاین و یا کنترل چراغ‌های راهنمایی کل کمربندی مادرید و مدل‌سازی شبکه معابر و حمل و نقل معابر عمومی شهر مکة مکرمه را نام برد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><RecNum>17</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Web Page”>12</ref-type><contributors></contributors><titles></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://ops.fhwa.dot.gov/Travel/Traffic_Analysis_Tools/traffic_analysis_tools.htm</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
توانایی AIMSUN در ترکیب رویکردهای استاتیک و دینامیک در یک محیط واحد، به عنوان یکی از ویژگی منحصر به فردی این نرم افزار بحساب میآید. کارایی و توانمندی عالی آن این امکان را بوجود آورده است تا مدل‌های دینامیکی اکثر شهرهای بزرگ دنیا با استفاده از آن توسعه داده شوند. واسط کاربری مستقیم، اجرای منطقی، سادگی کالیبراسیون و مجموعه چشمگیری از خروجی‌ها و گزارشات نرم‌افزار منجر به کاهش زمان پروژه‌ها می‌گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><RecNum>17</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>17</key></foreign-keys><ref-typeقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *