پایان نامه ها

font=”default”، face=”normal”، charset=”178″، مدل‌های، </style><style، ترافیک

font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اميررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نديمي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نويد</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبيه سازي و کاربرد آن در مطالعات ترافيک؛ مدل تعقيب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
در نرمافزار شبیه‌ساز تمامی متغیرها به صورت کمیت محور تعریف شده‌اند و تحلیل نتایج با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های طرح برعهده مدیر طرح است. نرم‌افزارهای شبیه‌ساز شامل ورودی‌ها (انواع وسائل، حجم‌ها و غیره)، اجزای شبکه (قطعات راه، تقاطع‌ها، رمپ‌ها، حمل و نقل همگانی و غیره) و کنترل‌ها (کنترل تقاطع‌های چراغ دار، کنترل رمپ‌های ورودی) می‌باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
2-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکیمدل‌های شبیه‌سازی ترافیکی براساس سطح جزئیات میتوانند به سه کلاس مدل‌های ماکروسکپی، میکروسکوپی و مزوسکوپی طبقه‌بندی شوند؛ مدل‌های شبیهسازی ماکروسکپی از دینامیک سیالات‌ استنباط شدهاند. در این مدل‌ها، شبیه سازی جریان ترافیک بر روی یک قسمت از جاده انجام می‌گیرد و تعاملات تک‌تک کاربرهای جاده در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، این مدل‌ها پارامترهایی مثل حجم ترافیک، سرعت متوسط و چگالی را ارائه می‌کنند. این پارامترها به عنوان متغیرهای پیوسته در زمان یا مکان تعریف می‌شوند. مدل‌های شبیه سازی ماکروسکوپی معمولاً برای تحلیل سطح سرویس، تقاضا و عرضه در طول برنامهریزی منطقه‌ای یا در شبکه‌های حمل‌ونقلی سطح گسترده بکار می‌روند. برای مثال از مدل ترافیکی ماکروسکپی، مدل LWR پیشنهاد شده به وسیله لایتهیل و ویدام را میتوان نام برد (می،1990). این مدل جریان ترافیک را به وسیله مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل شرح می‌دهد و جریان ترافیک را به عنوان سیال توصیف می‌کند. لایت هیل و ویدام فرض کردند که روابط اساسی بین جریان، سرعت و چگالی در همه شرایط ترافیکی، یعنی هم در شرایط جریان آزاد و هم در شرایط جریان متراکم، برقرار است. شبیه‌سازی رایانه در این مدل موقعی که تحلیل تعاملات جریان ترافیک جاده‌ای بصورت مکانی و زمانی انجام شود، به کار گرفته میشود. گسسته‌سازی مدل LWR، که آن را معمولاً به عنوان مدل انتقال سلولی داگانزو می‌شناسند. DCTM فرم دیگری از مدل ماکروسکوپی است (داگانزو،1994). DCTM بر اساس گسستهسازی مکانی جاده به قسمت‌هایی ریزتر (سلول‌ها) می‌باشد. مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی، رفتار تکتک خودروها در یک سامانه ترافیک را با استفاده از زیر مدل‌های تعقیب خودرو، تغییر خط، پذیرش گپ و انتخاب مسیر، شبیه‌سازی می‌کند. زیر مدل‌های تعقیب خودرو افزایش سرعت خودروها و تعامل آن‌ها با سایر کاربرهای جاده و هم‌چنین با اشیای جاده مشخص می‌کند. زیر مدل‌های تغییر خط به راننده برای حرکت از یک خط عبور به بقیه خطوط عبور براساس شرایط ترافیکی حاکم و اهداف راننده کمک می‌کنند. زیرمدل‌های پذیرش گپ برای توصیف پیوند خودروها به جریان ترافیک برای یک مسیر به کارمی روند. تشخیص مسیرهایی که راننده‌ها در عمل انتخاب می‌کنند با استفاده از زیر مدل‌های انتخاب مسیر انجام می‌شود. به مدل‌های شبیهسازی میکروسکوپی، مدل‌های شبیهسازی میکرو نیز گفته می‌شود. پارامترهای این مدل‌ها شامل، سرفاصله مکانی، سرفاصله زمانی، سرعت‌های خودرو، افزایش سرعت‌ و پارامترهای رفتاری راننده وغیره می‌باشند. میانگین این پارامترها برای استنباط پارامترهای ماکروسکوپی به‌کار می‌روند. علاوه بر این، در مدل‌های شبیه‌سازی میکروسکوپی متغیرهای فضایی و زمانی هر خودرو دارای اهمیت فراوانی است و آن‌ها بر اساس نمودارهای زمان- مکان) نمودار خط سیر)، که به بررسی چگونگی حرکت خودروها و تعاملات آن‌ها با یکدیگر درجریان ترافیک میپردازند، گزارش می‌شوند. مدل‌های شبیه سازی میکرو نسبت به مدل‌های شبیه سازی ماکرو، دارای جزئیات بیش‌تری هستند. بنابراین می‌توانند جهت ارزیابی تأثیرات سطح پیشنهادی بهبود یافته بر تسهیلات جاده‌ای، در درجه بالاتری از دقت مورد استفاده قرار گیرند. با وجود این، به علت طبیعت و گستردگی اطلاعاتی که مدل‌های میکروسکوپی شبیهسازی می‌کنند، این مدلها در مقایسه با مدل‌های ماکروسکوپی به آهستگی اجرا می‌شوند؛ از این‌رو محاسبهبر هستند. با توجه به هدف و با سبک و سنگین کردن، انتخاب مدل‌های میکروسکوپی از مدل‌های ماکروسکوپی صورت می‌گیرد. محدودیت اصلی استفاده از مدل‌های میکروسکوپی، پرداختن به بسیاری از پارامترهای توصیفی در رفتار رانندگی در این مدل‌ها است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>1390</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ناصرعلوي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سيدصابر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اميررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نديمي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نويد</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبيه سازي و کاربرد آن در مطالعات ترافيک؛ مدل تعقيب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
2-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک تاکنون نرمافزارهای بسیاری برای شبیه‌سازی ترافیک تهیه شده‌اند که هر یک کاربرد خاص خود را دارند. در این بخش برخی از این نرم‌افزارها که بیش از بقیه مورد استفاده قرار گرفته و دارای کاربردهای تجاری می‌باشند، معرفی می‌شوند.
2-4-1 نرم‌افزار VISSIMو VISUMیک نرم افزار تجاری است که در طی 15 سال گذشته حدود7000 نسخه آن در سراسر جهان توزیع گردیده است. الگوریتم این نرمافزار نخستین بار در سال 1974 براساس تئوری تعقیب خودرو ارائه گردید. هسته اصلی مدل این نرمافزار شبیهساز متشکل از مدل تعقیب خودرو، قوانین حرکت جانبی شامل، انتخاب خط حرکت، تعویض خط، ادامه مسیر در یک خط مشخص، مدلهای وابسته به رفتار راننده و مباحث انتخاب مسیر می باشد . ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>هیما</Author><RecNum>35</RecNum><DisplayText>[4]</DisplayText><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>35</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ساکی هیما</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>توکل محمد رضا</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>طبقه بندی انواع مدل های ترافیکی و مقایسه نرم افزارهای شبیه ساز </style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>همایش ملی مهندسی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>همایش ملی مهندسی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین</full-title></periodical><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4] نرم‌افزار VISSIM یک نرم‌افزار خردنگر برای تحلیل و مدلسازی شبکه معابر، تقاطعات، سیستم‌های حمل و نقل عمومی، مدیریت پارک و غیره است که با داشتن قابلیت‌ها و دقت برنامه‌ریزی بالاتر نسبت به نرم‌افزارهای SYNCHRO و GETRAM 4.2 قادر به ارائه مشخصات و شاخصهای عملکردی معابر می‌باشد. نرمافزار VISUM نیز یک نرم افزار کلاننگر جهت انجام برنامهریزی حمل‌ونقل شهری می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *