پایان نامه ها

face=”normal”، font=”default”، charset=”178″، </style><style، size=”100%”>,، ترافیک

size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
2-4-2 نرم‌افزار TRANSCAD
این نرم‌افزار برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی است که مخصوص متخصصان حمل ونقل طراحی شده است تا متخصصان به کمک این نرمافزار بتوانند اطلاعات حملونقلی را ذخیره، نمایش و سازمان‌دهی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>McShane</Author><Year>1990</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>[5]</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>McShane, William R</author><author>Roess, Roger P</author></authors></contributors><titles><title>Traffic engineering</title></titles><dates><year>1990</year></dates><isbn>0139261486</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5]
2-4-3 نرمافزار شبیهسازPARAMIC
یک نرم افزار شبیهساز میکروسکوپیک است که در بسیاری از پروژهها ترافیکی مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از مهمترین ویژگیهای این نرمافزار توانایی آن در مدلسازی میکروسکوپیک یک شبکه بزرگ ترافیکی است، این نرم افزار قادر است 10 کیلومتر مربع از یک شبکه ترافیکی به همراه صدها بخش مجزا و صدها کیلومتر بزرگراه، آزاد راه و راههای شریانی و همچنین جریان ترافیک و ازدحام وسایل نقلیه را شبیهسازی کند و سرانجام یک خروجی تصویری با قابلیت نمایش سه بعدی به منظور مدیریت ترافیک و طراحی شبکه معابر ارائه دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>هیما</Author><RecNum>24</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ساکی، هیما</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>توکل، محمد رضا</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>طبقه بندی انواع مدلهای ترافیکی و مقایسه نرم افزارهای شبیه ساز</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین</full-title></periodical><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6].
2-4-4 نرمافزار شبیهساز TRANSIMS
این نرم‌افزار رفتار تک تک افراد را بسته به موقعیت و مسیر وسایل نقلیه‌ای که به کارمی‌گیرند، شبیهسازی میکند. و اطلاعاتی از این قبیل برای هر یک از افراد فراهم میکند. با استفاده از این شبیه ساز می‌توان به این سؤال پاسخ داد که هر تغییری در وضعیت ترافیک به نفع یا به ضرر چه کسانی خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>1390</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ناصرعلوي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سيدصابر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اميررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نديمي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نويد</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبيه سازي و کاربرد آن در مطالعات ترافيک؛ مدل تعقيب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
2-4-5 نرم افزارNETSIM
نرم افزار NETSIMیکی از نرم‌افزارهای مجموعه Traf است که توسط اداره راههای فدرال آمریکا (FHWA) برای شبیه‌سازی جریان ترافیک تهیه و ارائه شده است. از دیگر برنامه‌های این مجموعه می‌توان به مدل‌های CORSIM و FREESIM  اشاره کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]. این برنامه یک مدل  شبیه‌سازی تصادفی ریزنگر است که عملکرد وسایل نقلیه موجود در شبکه معابر را مدل‌سازی میکند. این نرمافزار یک نرمافزار شبیهسازی ترافیک در سطح خرد برای خیابان‌های شهری می‌باشد. نتسیم یک مدل شبیهسازی خرد ترافیکی وابسته به زمان است که شبکه خیابان‌ها را به صورت شبکهای از گره‌ها و کمان‌ها در نظر می‌گیرد. هر کمان حداکثر 5 باند حرکت می‌تواند داشته باشد. تولیدکننده‌های ترافیک مثل خیابان‌های فرعی یا پارکینگ‌ها به صورت گره‌های منبع در نظر گرفته می‌شوند. وسایلنقلیه به صورت مستقل در هر ثانیه با توجه به وضعیت ترافیک و سیستم‌های کنترلی موجود در آن قسمت پردازش می‌شوند. مدل‌های شبیه‌سازی مزوسکوپی دارای مشخصاتی بین مدل‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی می‌باشند. آن‌ها می‌توانند رفتارهای هر خودرو را بدون تعاملات آن‌ها ارائه دهند. برای مثال، منطق حرکت خودرو می‌تواند برای هر خودرو بر اساس خط عبور- چگالی کلی نسبت به تعاملات هر خودرو بر اساس سرعت خودرو و سرفاصله مکانی ارائه شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>1390</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ناصرعلوي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سيدصابر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اميررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نديمي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نويد</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبيه سازي و کاربرد آن در مطالعات ترافيک؛ مدل تعقيب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3]. مثال‌هایی از نرم‌افزارهای مزوسکوپی از قرار زیر می‌باشند:
INTEGRATION (Prevedouros & Wang 1999), TRANSIMS (Nagel et al. 1997)
and CORFLO.
2-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIMنرم افزار کرسیم یک نرم افزار شبیه ساز ریزنگر در علم مهندسی ترافیک است که قدرت بالایی در تحلیل و بررسی شبکه‌های درونشهری دارد. در دنیای امروزی استفاده از این نوع نرم‌افزارها یکی از راه‌حل‌های اساسی در تحلیل معضلات ترافیکی به حساب می‌آید. استفاده از نرم‌افزار در عین حال که کم‌هزینه است و نتایج در آن به سرعت بدست می‌آید، از آشفتگی ترافیکی که اغلب در آزمایشات محلی به و جود می‌آید، جلوگیری می‌کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجي حسينلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شريفيان، ميثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جريان ترافيك با استفاده از نرم افزار شبيه سازي </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>كنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
کرسیم شامل یک مجموعه مجتمع از دو مدل شبیه‌سازی ریزنگر است که

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *