پایان نامه ها

پیمانه‌ی، Module)، Network)، شبکه‌ی، Area، شبکهی

داده‌ی پهنباند از طریق خطوط قدرت (Broadband Power Line Communication) BPLC
مرجع صادر کنندهی گواهینامه CA (Certificate Authority)
کنترل‌کننده‌ی دسترسی مرکزی (Central Access Controller) CAC
پیمانه‌ی کنترلی (Controlling Module) CM
منع در خدمت (Denial of Service) DoS
پیمانه‌ی قطعه‌بندی داده (Data Segmentation Module) DSM
شرکت‌های تامین خدمات و انرژی (Energy and Service Corporations) E&SC
سامانه‌ی توزیع انرژی (Energy Distribution Sys–) EDS
پردازنده‌ی سر جلویی (Front-End Processor) FEP
سامانهی مکانیابی جهانی GPS (Global Positioning Sys–)
سامانهی راهاندازی با قابلیت اطمینان بالا (High Assurance Boot) HAB
شبکه‌ی حوزه‌ی خانگی HAN (Home Area Network)
ولتاژ بالا (High Voltage) HV
پیمانه‌ی دریافت داده (Information Acquisition Module) IAM
فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology) ICT
سامانهی تشخیص نفوذ (Intrusion Detection Sys–) IDS
دستگاه الکترونیکی هوشمند (Intelligent Electronic Device) IED
پروتکل اینترنتی (Internet Protocol) IP
شبکهی محلی (Local Area Network) LAN
ولتاژ پایین (Low Voltage) LV
فرد در میانه MITM (Man In The Middle)
پیمانه‌ی اندازه‌گیری (Metering Module) MM
شبکه‌ی حوزه‌ی مجاور (Neighborhood Area Network) NAN
سازمان ملی استاندار و فناوری امریکا (National Institute of Standards and Technology) NIST
پیمانه‌ی خروجی (Output Module) OM
سامانهی عامل (Operating Sys–) OS
زیرساخت کلیدهای عمومی (Public Key Infrastructure) PKI
انتقال داده از طریق خطوط قدرت (باند باریک) (Power Line Communication) PLC
واحد منطقی قابل برنامهریزی (Programmable Logic Unit) PLC
پیمانه‌ی پیش‌پردازش (Preprocessing Module) PM
مرجع ثبت (Registration Authority) RA
واحد پایانهای دور (Remote Terminal Unit) RTU
بخش کنترل و دریافت داده‌ی مرکزی (Supervisory Control And Data Acquisition) SCADA
پیمانه‌ی سرویس (Service Module) SM
جمع‌کننده‌ی داده‌های اندازه‌گیری هوشمند (Smart Meter Data Collector) SMDC
ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine) SVM
شبکهی هوشمند یکپارچه (Unified Smart Grid) USG
شبکهی خصوصی مجازی (Virtual Private Network) VPN
شبکه‌ی گسترده (Wide Area Network) WAN
شبکه‌ی بی‌سیم با توپولوژی تورینه (Wireless Mesh Network) WMNقیمت: 11200 تومان

  • 2
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *