پایان نامه ها

پروتئین‌های، شوک، Hsp90، آندروژن، پروتئین، پروستات

از دیگر تنظیم کنندگان آپوپتوزیس خانواده BCL-2 می‌باشد که شامل مولکول‌های پیش آپوپتیک Bax، Bad، Bak، Bid می‌باشد (شکل 2-2).

شکل 2-2- آپپتوزیس
از مهم‌ترین Hspها در آپپتوزیس Hsp70 و Hsp90 می‌باشند. فعالیت‌های چاپرونی Hspها با چرخه واکنش‌های اتصال به ATP، هیدرولیز و تعویض نوکلئوتید تنظیم می‌شود. در اثر این واکنش‌ها مجموعه‌ای از چرخه‌های اتصال و جدا شدن بین Hspها و پلی‌پپتیدهای هدف ایجاد می‌شود. در حالتی که Hsp به ADP متصل است Hspها به کندی به پپتیدها متصل شده اما پایداری آن بیشتر است. این فعالیت توسط کوفاکتورهای کوچاپرون‌ها تنظیم می‌شود. این‌ها شامل پروتئین‌های واکنش دهنده با Hsp70 و پروتئین سازمان دهنده Hsp90 است.پروتئینHsp70 بر دو مسیر داخل سلولی و خارج سلولی آپوپتوزیس تأثیر دارد. Hsp70 سلول را از استرس اکسیداتیو، عوامل شیمی درمانی و تشعشعات محافظت می‌نماید.Hsp70 در استرس حرارتی ایجاد شده در سلول از جابجایی پروتئین Bax از سیتوپلاسم به میتوکندری جلوگیری می‌کند.Hsp90 توسط Apaf-1(فاکتور فعال کننده آپوپتوزیس) مداخله می‌کند به این صورت که از الیگومراسیون مولکول‌های ادپتور پروکاسپاز 9 برای تشکیل آپوپتوزوم جلوگیری می‌نماید (پرسل و لیندکایست، 1993؛ بیر 2004؛ فان و همکاران، 2014).

شکل 2-3- فرآیند آپپتوزیس با حضور Hsp70
2-11- Hsp70 و Hsp90 و بیماری‌ها
پلی‌پپتیدهایی که تازه سنتز شده‌اند در سلول تاخورده و شکل فضایی خود را به دست می‌آورند که تاخوردگی‌های این پلی‌پپتیدها توسط پروتئین شوک حرارتی انجام می‌شود.پلی‌پپتیدهایی که تاخوردگی مناسب را پیدا نکرده باعث ایجاد اجتماعاتی در سلول می‌شوند که تجزیه این تجمعات نیز توسط پروتئین شوک حرارتی انجام می‌گیرد. پروتئین‌های شوک حرارتی با سایر پروتئین‌های مسؤول تاخوردگی پروتئین و پروتئین‌های انتقالی واکنش هیدروفوبیک میدهند، زنجیره‌های پروتئینی که قسمتی از آن‌ها تانخورده (unfold) است دارای بخش‌های هیدروفوبیک می‌باشد که تمایل به ایجاد تجمعات دارد. پروتئین‌های شوک حرارتی بزرگ ساختمال لوله‌ای دارند که پروتئین‌های تانخورده (unfold) وارد آن می‌شوند و ساختمان نامناسب حذف می‌گردد (دلیژ و همکاران، 1391).
2-11-1- سرطان
پروتئین‌های شوک حرارتی در سرطان‌های انسان به طور وسیعی بیان می‌شوند و در تکثیر سلول‌هایی تومور، تمایز، تهاجم، مرگ و شناسایی توسط سیستم ایمنی دخالت دارند. بیان Hsp70 در سلول‌های سرطانی کبد و رحم افزایش می‌یابد. Hsp90 یکی از مهم‌ترین پروتئین‌های موجود در سلول‌های یوکاریوتی است که با انواعی از پروتئین‌های کلیدی مؤثر در پیشرفت سرطان پروستات و مری واکنش می‌دهد. در سرطان پروستات Hsp90 با گیرنده آندروژن واکنش داده و باعث پیشرفت سرطان پروستات می‌گردد. Hsp90 قبل از اتصال لیگاند به گیرنده آندروژن متصل می‌شود. هتروکمپلکس Hsp90، گیرنده آندروژن را پایدار نموده که قسمتی از آن تانخورده می‌ماند که برای تحلیل کافی آندروژن ضروری است. واکنش Hsp90 با گیرنده آندروژن یک هدف محرک در مردان مبتلا به سرطان پروستات مقاوم به هورمون است. یک مکانیسم توسعه مقاومت به هورمون، فعال شدن گیرنده آندروژن مستقل از لیگاند است (یعنی بدون اتصال لیگاند به رسپتور آندروژن، رسپتور فعال می‌شود). داروهایی که از فعال شدن گیرنده آندروژن جلوگیری می‌کنند به‌عنوان یک راه درمانی مناسب در پیشرفت بیماری پس از جراحی و برداشت پروستات است (لی و همکاران، 2009: سنتنرا و همکاران، 2013؛ قربانی و همکاران، 2014؛ اسلوتا هاسپنینا، 2014).
2-11-2- دیابت
دیابت نوع 2، یک وضعیت التهابی است که انتظار می‌رود افزایش سایتوکاین‌ها و تشکیل زیاد رادیکال‌های آزاد و افزایش اکسیداسیون در این بیماری، همگی باعث القای پاسخ پروتئین‌های شوک حرارتی شوند. در حقیقت نقش حیاتی پروتئین‌های شوک حرارتی در دیابت با توانایی آن‌ها برای خنثی کردن و دناتوره شدن پروتئین‌های بافتی و تسهیل ترمیم سلولی و سازوکارهای دفاعی پررنگ شده است. از طرفی در مطالعاتآزمایشگاهیدر مورد سطح پروتئین شوک حرارتی 70 در دیابت،قیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *