یک، تکرارشونده، این، که، نشانگر، برای

تکثیر شده و با استفاده از ژل پلی‏اکریل‏آمید واسرشته‏ساز ثبت می‏شوند (نقوی و همکاران، 1386).
امکان بررسی همزمان چندین مکان ژنی، عدم نیاز به اطلاعات اولیه جهت طراحی آغازگر، عدم حساسیت به غلظت DNA الگو، ظرفیت بررسی کل ژنوم برای نمایان ساختن چندشکلی، تولید تعداد زیاد نوار تکرارپذیر در مدت زمان کوتاه و صرفه اقتصادی نسبی به ازای هر نشانگر از مزایای این روش محسوب می‏شود (پجیک و همکاران، 1998؛ ساسانوما و همکاران، 2002 و ووس و همکاران، 1995). اگرچه هم‏اکنون مجموعه نرم‏افزارهایی برای امتیازدهی باندهای AFLP به صورت هم‏بارز، موجود است ولی چون نشانگرهای AFLP توارث بارز دارند در برخی مطالعات از جمله مطالعات ژنتیک جمعیت، امتیازدهی هم‏بارز نشانگرهای AFLP مشکل است (دوین، 2003 و لیو، 2004). علاوه بر این پیچیدگی نسبی کاربرد آن‏ها در مقایسه با سایر روش‏های مبتنی بر PCR، عدم اطلاع از جایگاه ژنی نشانگرها، عدم امکان تشخیص آلل‏های هر نشانگر و در نهایت تکثیر قطعات غیر واقعی DNA در مواردی موجب کاهش استفاده از این نشانگر شده است (لیو، 2004).
2-15چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی(SNP)
نشانگرهای SNPجدیدترین نشانگرهای وابسته به DNA بوده و به عنوان نشانگر ژنتیکی دو آللی شناخته می‏شوند. این نشانگرها مبتنی بر تفاوتهای مربوط به تک جفت بازها میباشند و در مقایسه با SSR کمتر تحت تأثیر موتاسیون قرار می‏گیرند. یک SNP وضعیتی است که درآن دو باز با فراوانی محسوسی جایگزین هم شده باشند..SNPرا می توان به روشهای متعددی تشخیص داد اما یک فناوری نسبتاً جدید در این رابطه، استفاده از ریزآرایههایDNAمیباشد. این فناوری را میتوان برای بررسی تعداد زیادی نمونه و درحداقل زمان بهکار برد (نیکولاس، 1996). ریزآرایهها قطعات DNAمربوط به هزاران ژن هستند که بر روی یک ماده زمینهای کوچک مرتب شدهاند. این ریزآرایههاcDNA (DNA تک رشتهای که از روی RNAنسخه برداری شده است) نشاندار شده حاصل از یک بافت برگزیده را کاوش میکنند.چنین نشانگرهایی را می‏توان در نقشه‏یابی فیزیکی و ژنتیکی و هم‏چنین در انتخاب همسانه‏های BAC به منظور بررسی توالی کامل ژن‏ها بکار برد (مونتالدو و مزا، 1998).
2-16موقعیت توالی نشان‏دار(STS)STS یک ردیف منحصر به فرد و با موقعیت کروموزومی معین میباشد. از آنها اغلب برای تلفیق اطلاعات نقشهیابی حاصل از آزمایشگاههای مختلف بهره میگیرند. یک STS معمولا 200 تا 400 جفت باز طول دارد و از طریق PCR قابل تکثیر میباشد. ریزماهوارهها نمونههایی از یکSTS میباشند (مونتالدو و مزا، 1998).
2-17ردیف‏های بیان شده نشان‏‏دار(EST)ترکیب DNA پستانداران بسیار تکرارشونده است، به طوریکه ممکن است ارائه یک STS بسیار وقتگیر باشد. یک روش برای افزایش شانس جداسازی یک STS منحصر به فرد استفاده از ردیفهای بیان شده نشاندار یا ESTمیباشد. برای تولید یک EST ابتدا از روی RNA پیامبرcDNAتولید میشود. آنگاه 200 تا 400 جفت باز مربوط به پایانههای cDNA مذکور ردیف‏یابی میگردند. اینها همان EST میباشند. هر چه mRNA از ردیفهای تکراری عاریتر باشد، احتمال انحصاری بودن EST بیشتر است (مونتالدو و مزا، 1998).
2-18تعداد متغیر تکرارهای متوالی(VNTR)علیرغم آنکه تعویض، حذف یا درجبازها بخش بسیار مهمی از تفاوتهای ژنتیکی بین آللها وافراد هستند، ولی تنها نوع تفاوتهای ژنتیکی نمیباشند.
نوع مهم دیگری از تفاوتهای ژنتیکی تفاوت در تعداد تکرارهای متوالی درDNA تکرارشونده میباشد.
دو نوعDNA تکرارشونده شامل DNA تکرارشونده پراکنده و متوالی وجود دارد (نیکولاس، 1996).
نوع پراکنده را از نظر اندازه واحد تکرارشونده تقسیم بندی مینمایند. واحدهای بلندتر را عناصر پراکنده بلند(LINE) مینامند که بهطور نمونه بیش از 1000 باز طول دارند. اشکال کوتاهتر را عناصر پراکنده کوتاه(SINE) مینامند که معمولا از 1500 باز کوتاهترند. بطور نمونه LINEها حدود 10 هزار بار در ژنوم روی میدهند در حالیکه SINEها حدود 100 هزار بار رخ میدهند. مجموع این دو 20 درصدقیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *