پایان نامه ها

هورمون، ژنوتیپهای، LV، قطعههای، همراهی، ،96

آغازگرهای ارایه شده توسط (Di Stasio et al., 2005) استفاده شد. نتیجه الکتروفورز محصولات PCR در نگارهی 4-2 ارایه شده است.

نگارهی 4-2- فرآوردههای PCR در ازدیاد ژن هورمون رشد و گیرندهی آن
4-3- هضم محصولات PCR با آنزیمهای برشی
4-3-1 هضم محصولات PCR جایگاه 5 ژن هورمون رشد با آنزیم برشی AluI
پس از ازدیاد قطعهی 428 جفت بازی ژن هورمن رشد، فرآوردههای PCR با آنزیم AluI هضم شدند. پس از الکتروفورز نتایج هضم با آنزیم AluI، و عکسبرداری از آن بوسیله اشعه UV، دو ژنوتیپ (LL,LV) دیده شد (نگاره4-3). با توجه به ناحیهی برشی آنزیم AluI، آلل V دارای قطعههای 265 ، 147 ،16 جفت بازی و آلل L دارای قطعههای 16 ،51 ،96 ،265 جفت بازی هستند. بنابراین، گاوهای هتروزیگوت LV دارای قطعههای 51 ،96 ،147 ،265 جفت بازی و گاوهای هموزیگوت LL دارای قطعههای 51 ،96 ،265 جفت بازی بودند. قطعهی 16 جفت بازی در ژل آگاروز قابل دیدن نبود.

نگارهی4-3- ژنوتیپهای جایگاه 5 ژن هورمون رشد
4-3-2- فراوانیهای اللی و ژنوتیپی در جایگاه 5 ژن هورمون رشد
فراوانیهای اللی در جایگاه 5 ژن هورمون رشد برای آللهای L و V به ترتیب برابر با 69 و 31 درصد و همچنین فراوانی ژنوتیپی برای ژنوتیپهای LL و LV به ترتیب برابر با 61 و 39 درصد بود (جدول 4-1)
جدول 4-1- فراوانی اللی و ژنوتیپی ژن هورمون رشد
فراوانی ژنوتیپی(درصد) فراوانی اللی(درصد) شمار ژنوتیپ
LL LV VV L V LL LV VV
0 61 39 31 69 0 77 49
4-3-3- واکاوی همراهی ژنوتیپهای جایگاه 5 ژن هورمون رشد با صفات تولیدی و تولیدمثلی
آمارههای توصیفی دادههای صفات تولیدی و تولیدمثلی در جدول 4-2 ارایه شده است.
جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار دادههای صفات تولیدی و تولیدمثلی
صفت شمار روزهای شیردهی شمار تلقیح به ازای هر آبستنی فاصلهی زایش (روز) شمار روزهای باز فاصلهی بین زایش تا اولین فحلی (روز) تولید شیر (کیلوگرم)
میانگین 2/321 8/1 6/402 125 3/65 5/9285
انحراف معیار 1/98
1/1 7/71 6/63 6/42 8/2708
نتایج حاصل از واکاوی همراهی ژنوتیپهای جایگاه 5 ژن هورمون رشد با صفات تولیدی و تولیدمثلی در جدولهای 4-3 و 4-4 ارایه شده است. یافتهها نشان داد که به جز در صفت سختزایی، همراهی ژنوتیپهای جایگاهقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *