پایان نامه ها

نوغانداری، نمونه‌ها، کلاس‌های، تلمبار، نوغاندار، پیله

نوغانداری………………………………………………………………………………… 47
4-2-19- علت فعالیت نوغانداری…………………………………………………………………………………… 48
4-2-20- برخورداری از خدمات بیمه……………………………………………………………………………… 48
4-2-21- فروش تضمینی پیله تر تولیدی…………………………………………………………………………. 49
4-2-22- مرجع مورد تمایل نوغاندار برای فروش پیله ………………………………………………………. 49
4-2-23- شرایط عرضه به بازار ………………………………………………………………………………………. 49
4-2-24- میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با تجربه‌های شخصی نوغاندار ………………………………………………………………………………………………………………. 50
4-2-25- میزان درک نوغاندار از روش‌های نوین ارائه شده توسط مروجین ………………………….. 51
4-2-26- استفاده از تسهیلات بانکی ………………………………………………………………………………… 51
4-2- 27- شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………………….. 52
4-2-28- مناسب بودن اطلاعات مروجان برای نوغاندار …………………………………………………….. 52
4-2-29- تاثیر مروجان در تصمیم نوغانداران برای پرورش کرم ابریشم ……………………………….. 53
4-2-30- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های 88 تا90 ……………………………………… 53
4-2-31- وضعیت آینده نوغانداری از دیدگاه نوغانداران ……………………………………………………. 54
4-2-32- تخریب توتستان ……………………………………………………………………………………………… 54
4-2-33- ميزان آشنايي با نوغانداري ……………………………………………………………………………….. 55
4-2-34- راه‌های کسب اطلاع درباره نوغانداری ……………………………………………………………….. 56
4-2-35- علاقه‌مندی به نوغانداری ………………………………………………………………………………….. 56
4-2-36- درآمدزایی نوغانداری با توجه به کوتاهی زمان پرورش ………………………………………… 57
4-2- 37- میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی ……… 58
4-2-38- میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با امکانات نوغانداری …. 58
4-2-39- دلایل عدم شرکت در کلاس‌های نوغانداری ……………………………………………………….. 59
4-2-40- تمایل به احداث یا بازسازی تلمبار ……………………………………………………………………. 60
4-2-41- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………. 61
4-2-42- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری …………………………………. 61
4-2-43- تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده …………………………………………………………….. 62
4-2-44- سابقه نوغانداری کشاورزان غیر نوغاندار ……………………………………………………………. 62
4-2-45- امکانات نوغانداری کشاورزان غیرنوغاندار …………………………………………………………. 62
4-2-46- عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری از دیدگاه نوغانداران و غیرنوغانداران ………………………………………………………………………………………………………. 63
4-3- بخش آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. 63
4-3-1- همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته …………………………………………………….. 64
4-3-3-1- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و منطقه مورد فعالیت ………………………………….. 64
4-3-3-2- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و جنسیت …………………………………………………. 64
4-3-3-3- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تحصیلات ……………………………………………… 64
4-3-3-4- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و اشتغال غیرنوغانداری ………………………………. 65
4-3-3-5- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و نوع مالکیت تلمبار ………………………………….. 65
4-3-3-6-همبستگی بین پذیرش نوغانداری و درآمدزایی آن با توجه به کوتاهی زمان پرور… 65
4-3-3-7- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار …… 66
4-3-3-8- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و شیوه های پرورش ارائه شده توسط مروجین . 66
4-3-3-9- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و دلایل عدم شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………………………………………………………………… 66
4-3-3-10- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به بازسازی تلمبار ………………………… 67
4-3-3-11- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………………………………………………………………. 67
4-3-3-12- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با فعالیتهای نوغانداری …………………………………………………………………………. 67
4-3-3-13- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده ….. 68
4-3-3-14- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و راه‌های کسب اطلاع از نوغانداری …………… 68
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات 5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 75
5-2- محدودیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 75
5-3- نتیجه‌گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………………. 75
5-4- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………… 79
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….
پرسشنامه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 81
88
95
جدول 2-1- مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 27
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان از نظر منطقه …………………………………………………………………. 37
جدول 4– 2- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………. 38
جدول 4- 3- توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… 39
جدول 4- 4- توزیع فراوانی وضعیت افراد تحت تکفل پاسخ دهندگان ……………………………………………… 39
جدول 4- 5- توزیع فراوانی وضعیت سابقه نوغانداری پاسخ دهندگان……………………………………………….. 40
جدول 4- 6- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 41
جدول 4- 7- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب فعالیت‌های غیرنوغانداری ………………………………………….. 41
جدول 4- 8- توزیع فراوانی درآمد حاصل از فعالیت‌های غیر نوغانداری …………………………………………… 42
جدول 4- 9- توزیع فراوانی درآمد حاصل از نوغانداری پاسخ دهندگان ……………………………………………. 43
جدول 4- 10- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تعداد تلمبار تحت مالکیت ………………………………………… 44
جدول 4- 11- نوع مالکیت تلمبار ………………………………………………………………………………………………… 44
جدول 4- 12- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب مساحت تلمبار ………………………………………………………. 44
جدول 4- 13- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تعداد جعبه تخم نوغان پرورش داده شده در سال 1392… 45
جدول 4- 14- توزیع فراوانی برحسب نوع تلمبار ………………………………………………………………………….. 46
جدول4- 15- مساحت توتستان به (متر مربع) ……………………………………………………………………………….. 46
جدول4- 16- مالكيت توتستان ……………………………………………………………………………………………………. 46
جدول 4- 17- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب روش درختکاری توت …………………………………………….. 47
جدول 4- 18- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب نحوه آشنايي با نوغانداري ………………………………………… 47
جدول 4- 19- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب علت فعالیت نوغانداری ……………………………………………. 48
جدول 4- 20- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب برخورداری از خدمات بیمه در سال 1391 …………………. 48
جدول 4- 21- توزیع فراوانی برحسب فروش تضمینی پیله تر تولیدی ……………………………………………… 49
جدول 4- 22- تمایل فرد برای فروش پیله ……………………………………………………………………………………. 49
جدول 4- 23- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب دیدگاه شرایط عرضه محصول به بازار ……………………….. 50
جدول 4- 24- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان هماهنگی شیوه های ترویجی با تجربه‌های شخصی 50
جدول 4- 25- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان درک نوغاندار از روشهای نوین ارائه شده ………….. 51
جدول 4- 26- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب استفاده از تسهیلات بانکی طی سال‌های 88 تا 91 ………. 51
جدول 4- 27- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب شرکت در کلاسهای آموزش ……………………………………. 52
جدول 4- 28- مناسب بودن اطلاعات مروجان برای نوغاندار ………………………………………………………….. 52
جدول 4- 29- تاثیر مروجان در تصمیم نوغاندارا ن برای پرورش کرم ابریشم ……………………………………. 53
جدول 4- 30- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های 88 تا90 …………………………………………… 53
جدول 4- 31- وضعیت آینده نوغانداری از دیدگاه نوغانداران ………………………………………………………… 54
جدول 4- 32- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب وضعیت تخریب توتستان …………………………………………. 55
جدول 4- 33- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب ميزان آشنايي با نوغانداري ………………………………………… 55
جدول 4- 34- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب راه‌های کسب اطلاع در مورد نوغانداری …………………….. 56
جدول 4- 35- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان علاقه‌مندی به نوغانداری ………………………………….. 57
جدول 4- 36- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب درآمدزایی نوغانداری ……………………………………………… 57
جدول 4- 37- میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار نوغانداری نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی 58
جدول 4- 38- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده ………………. 59
جدول 4- 39- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب دلایل عدم شرکت در کلاس‌های نوغانداری ……………….. 60
جدول 4- 40- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تمایل به احداث یا بازسازی تلمبار …………………………….. 60
جدول 4- 41- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی ……………………… 61
جدول 4- 42- تمایل ب

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *