نظریه، روستایی، برنامههای، روستاهای، توسعهنیافتگی، جایگاه

توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
2-1-3-توسعه روستایی و مفهوم آن………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-4- توسعه همه جانبه روستایی………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-4-1- توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-1-4-2- توسعه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………14
2-1-4-3- توسعه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-1-4-4- توسعه سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-1-4-5- توسعه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-5-توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-1- 6-توسعهنیافتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2- آثار و پیامدهای توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-1- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-2- جلوگیری از مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-3- تاریخچه توسعه روستایی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-4- موانع توسعه روستایی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-4-1- موانع ساختی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-4-1-1-فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته……………………………………………………………………………………………26
2-4-1-2- مشکلات اداری اجرایی برنامههای عمرانی……………………………………………………………………………………….27
2-4-2- موانع اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-4-2-1 کاهش میزان روستانشینی و جمعیت روستاها……………………………………………………………………………….27
2-4-2-2-کمبود فرصتهای شغلی در مناطق روستایی و پایین بودن سطح درآمد روستاییان……………………27
2-4-3- کشاورزی و اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-4-3-1-عدم گسترش بخشنوین اقتصادی………………………………………………………………………………………………….28
2-4-4- تله محرومیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-5- جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه ایران……………………………………………………………………………………………….29
2-5-1- جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه پیش از انقلاب……………………………………………………………….29
2-5-2- توسعه روستایی در برنامههای توسعه پس از انقلاب………………………………………………………………………….. 32
2-6- راهبردهای توسعه روستایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-6-1- راهبرد نیازهای اساسی………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-6-2- راهبرد روستا شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-6-3- الگوی عبیدالله خان……………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-7- نظریههای توسعه نیافتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-7-1- نظریه نوسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-7-1-1-نظریهپردازان نظریه نوسازی………………………………………………………………………………………………………..37
2-7-1-1-1-نظریه ساخت اجتماعی و رشد هوزلیتز……………………………………………………………………………….38
2-7-1-1-2- نظریه لرنر…………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-7-1-1-3- نظریه مراحل رشد روستو……………………………………………………………………………………………………38
2-7-1-1-4-شومپیتر…………………………………………………………………………………………………………………………………39
2-7-1-1-5- نظریه تفکیک ساختاری نیل اسملسر………………………………………………………………………………….40
2-7-1-1-6- نظریه خرده فرهنگ راجرز…………………………………………………………………………………………………..40
2-7-1-1-7- نظریه روانشناختی هوزلیتز و دیگران………………………………………………………………………………….40
2-7-2- نظریه وابستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-7-2-1- نظریهپردازان وابستگی…………………………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-1-1- فرانک……………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-1-2- پل باران………………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-7-2-1-3- کاردوزو……………………………………………………………………………………………………………………………………43
2-7-2-1- 4- نظریه دوسانتوس…………………………………………………………………………………………………………………..44
2-8- نظریه انگیزه به پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-9- مطالعات تجربی پیرامون علل توسعهنیافتگی روستاهای ایران……………………………………………………………………………..45
2-10- جمع بندی از مرور پیشینه نگاشتهها…………………………………………………………………………………………………………………48
فصل سوم: مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-1- معرفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-1-1- پیشینهی تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-1-2- جغرافیای طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-1-2-1- موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد ……………………………………………………………………50
3 -1-2-2- شهرستان بویراحمد………………………………………………………………………………………………………………..50
3 -1-2-3- منطقه مارگون…………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-2-1- روش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش: تعیین و تفکیک روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)……………………………………………………………………………………………………………………………………………52
3-2-1-1 روششناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………52
3-2-1-2 جامعه و نمونه مرحله اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………53
3-2-1-3- روش گردآوری دادهها در مرحله اول پژوهش……………………………………………………………………………………..55
3-2-2- روشهای مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش: بررسی علل توسعهنیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-2-2-1- تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
3-2-2-1-1- جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-2-2-1-2- ابزار گردآوری دادها……………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2-2-1-3- پایایی و روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………56
3-2-2-1-3-1- اعتبا

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *