مارگون، روستاهاي، بويراحمد؛، اداري، توسعهنيافتگي، قیمت:

بويراحمد؛
2. شناسايي موانع اجتماعي توسعه نيافتگي روستاهاي بخش مارگون شهرستان بويراحمد؛ 3. تعيين موانع سياسي و اداري توسعهنيافتگي روستاهاي بخش مارگون شهرستان بويراحمد؛قیمت: 11200 تومان

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *