پایان نامه ها

ناقص در یک دوره PAGEREF _Toc422618473 h 95
جدول ج–1 اطلاعات خطوط شبکه IEEE-118 Bus PAGEREF _Toc422618474 h 119
جدول ج–2 اطلاعات بارهای شبکه IEEE-118Bus PAGEREF _Toc422618475 h 122
جدول ج–3 اطلاعات ژنراتورهای شبکه IEEE-118Bus PAGEREF _Toc422618476 h 123

لیست نمادها
اندیس‌ها: dاندیس نمایش‌دهنده روز
gاندیس نمایش‌دهنده ژنراتور
iاندیس نمایش‌دهنده تکه‌ خطی‌سازی
jاندیس نمایش‌دهنده مالک‌
lاندیس نمایش‌دهنده خط
nاندیس نمایش‌دهنده شین‌
پارامترها: ALNl,nعنصر سطر l و ستون n از ماتریس تلاقی خط با شین‌ها (اگر خط l از شین n خارج شود 1 و اگر به آن وارد شود 1- است و در غیر این‌صورت صفر است)
ANGg,nعنصر سطر g و ستون n از ماتریس تلاقی ژنراتورها با شین‌ها (اگر ژنراتور g در شین n واقع شده باشد مقدار آن 1 و در غیر این‌صورت صفر است)
AOGj,gعنصر سطر j و ستون g از ماتریس تلاقی میان مالکین و ژنراتورها (اگر ژنراتور g متعلق به مالک j باشد مقدار آن 1و در غیر این‌‌صورت مقدار آن صفر است)
Blسوسپتانس خط lCostgهزینه نهایی ژنراتور gDnبار متصل به شین nDn,dبار متصل به شین n در روز dMg,ddown/Mg,dupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d
Mg,dpgdown/Mg,dpgupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d
Mlعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای اصلاح قید توان عبوری از خط l
Ml,ddown/Ml,dupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d
Ml,dpl-down/Ml,dplupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d
Ml,db-down/Ml,db-upعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d
Ml,dndown/Ml,dnupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d
Mn,ddown/Mn,dupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ در شین‌n در روز d
Mn,dδdown/Mn,dδupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ در شین‌n در روز d
MEj,g,dαعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی قید پیشنهاد قیمت ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,g,dμαعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ قید پیشنهاد قیمت ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,g,dgdown/MEj,g,dgupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,g,dμgdown/MEj,g,dμgupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,l,dpldown/MEj,l,dplup عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,l,dμpldown/MEj,l,dμplupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,l,dnldown/MEj,l,dnlupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,l,dβEdown/MEj,l,dβEupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,n,dδdown/MEj,n,dδupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ در شین n در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,n,dμδdown/MEj,n,dμδupعدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ در شین n در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,g,ddown/MEj,g,dupحد بالای شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,g,dγdown/MEj,g,dγupحد بالا برای ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,l,ddown/MEj,l,dupحد بالای شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حد حرارتی خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,l,dγdown/MEj,l,dγupحد بالا برای ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حد حرارتی خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,l,dβdown/MEj,l,dβupحد بالای شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,l,dγbedown/MEj,l,dγbeupحد بالا برای ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,n,ddown/MEj,n,dupحد بالای شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ شین n در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
MEj,n,dγdown/MEj,n,dγupحد بالا برای ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ شین n در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
NLmaxحداکثر تعداد خطوط مجاز به کلیدزنی
Pgmin/Pgmaxحداقل/حداکثر توان تولیدی ژنراتور g
Plmaxحد حرارتی خط l
siشیب بازه‌ خطی‌سازی i
αiابتدای بازه‌ خطی‌سازی i
∆iطول بازه‌ خطی‌سازی i
متغیرها: pgتوان تولیدی ژنراتور g
pg,dتوان تولیدی ژنراتور g در روز d
plتوان عبوری از خط l
pl,dتوان عبوری از خط l در روز d
αg,dقیمت پیشنهادی ژنراتور g در روز d
βl,ddown/βl,dupضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d
βEj,l,ddown/βEj,l,dupضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
δnزاویه ولتاژ در شین‌ n
δn,dزاویه ولتاژ در شین‌ n در روز d
γj,n,dδضریب لاگرانژ قید دوگان متغیر زاویه ولتاژ در شین nدر روز d برای بازیگر j
γj,g,dpgضریب لاگرانژ قید دوگان متغیر توان تولیدی ژنراتور gدر روز d برای بازیگر j
γj,l,dplضریب لاگرانژ قید دوگان متغیر توان عبوری از خط l در روز d برای بازیگر j
γj,d1ضریب لاگرانژ قید دوگان متغیر زاویه ولتاژ در شین مرجع در روز d برای بازیگر j
γBEj,l,ddown/γBEj,l,dupضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d برای بازیگر j
γϑEj,l,ddown/γϑEj,l,dupضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d برای بازیگر j
γμEj,g,ddown/γμEj,g,dupضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید توان تولیدی ژنراتور g در روز d برای بازیگر j
γξEj,n,ddown/γξEj,n,dupضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین n در روز d برای بازیگر j
λn,dقیمت در شین n در روز d
λEj,n,dضریب لاگرانژ قید تساوی توان در شین n در روز d برای مالک j
ζj,dضریب لاگرانژ قید دوگانگی قوی برای بازیگر j در روز d
ϑl,ddown/ϑl,dupضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d
ϑEj,l,ddown/ϑEj,l,dupضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
μg,ddown/μg,dupضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور gدر روز d
μEj,g,dαضریب لاگرانژ قید قیمت پیشنهادی ژنراتور gدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
μEj,g,ddown/μEj,g,dupضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور gدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
ξn,ddown/ξn,dupضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d
ξd1ضریب لاگرانژ قید زاویه ولتاژ در شین مرجع در روز d
ξEj,d1ضریب لاگرانژ قید زاویه ولتاژ در شن مرجع در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
ξEj,n,ddown/ξEj,n,dupضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
متغیرهای باینری: nlمتغیر باینری نمایش وضعیت خط l
zμg,ddown/zμg,dupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d
zϑl,ddown/zϑl,dupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d
zl,dn-down/zl,dn-upمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر اصلاح شده عبوری از خط l در روز d
zξn,ddown/zξn,dupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d
zEj,g,dαمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی قید قیمت پیشنهادی ژنراتور gدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
zμEj,g,ddown/zμEj,g,dupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
zϑEj,l,ddown/zϑEj,l,dupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
zEj,l,dnldown/zEj,l,dnlupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر اصلاح شده عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
zξEj,n,ddown/zξEj,n,dupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
zEj,g,dμdown/zEj,g,dμupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
zEj,l,dϑdown/zEj,l,dϑupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
zEj,l,dβdown/zEj,l,dβupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر اصلاح شده عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
zEj,n,dξdown/zEj,n,dξupمتغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
مخفف‌ها: Alternative Current AC
Alternative Current Optimal Power Flow ACOPF
Competition Boundary Problem CBP
Direct Current DC
Direct Current Optimal Power Flow DCOPF
Direct Current Power Flow based Optimal Transmission Switching DCOTS
Equilibrium Problems with Equilibrium Constraints EPEC
Extended Competition Boundary ECB
Fortuny-Amat & McCarl FM
Herfindahl-Hirschman Index HHI
Karush–Kuhn–Tucker KKT
Lerner Index LI
Locational Marginal Price LMP
Marginal Cost MC
Market Equilibrium constrained Seasonal Optimal Transmission Switching MESOTS
Market Operator MO
Mathematical Problems with Equilibrium Constraints MPEC
Mathematical Program with Complementarity Constraints MPCC
Mathematical Program with Primal and Dual Constraint MPPDC
Mixed Integer Linear Programming MILP
Mixed Integer Quadratically Constrained Programming MIQCP
Must-Run Ratio MRR
Optimization Problems constrained by Linear Optimization Problems OPcLP
Optimization Problems constrained by other Optimization Problems OPcOP
Optimal Transmission Switching OTS
Transmission Switching TS
چکیده
کلیدزنی انتقال یکی از عملیات‌های مهم در بهره‌برداری از سیستم قدرت است و از آن برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری سیستم قدرت استفاده می‌شود. از سویی، افزایش سطح رقابت در بازار، از دغدغه‌های بهره‌برداران بازار برق است و کاهش قدرت بازار یکی از راه‌های دستیابی به یک بازار با سطح رقابت بالاتر است. از آن‌جا که قدرت بازار با آرایش سیستم انتقال در ارتباط است، در این پایان‌نامه موضوع تأثیر کلیدزنی انتقال بر قدرت بازار و درنظرگرفتن این تأثیر در فرآیند کلیدزنی انتقال مورد بررسی قرار گرفته است.
در ابتدا به بررسی اثرات کلیدزنی انتقال روی قدرت بازار در سیستم قدرت، پرداخته شده است. به این منظور، مسأله مرز رقابت برای در نظرگرفتن کلیدزنی انتقال توسعه داده شده است. در این مسأله، حداقل و حداکثر HHI به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان تمرکز مالکیت در سیستم قدرت با توجه به قیود پخش توان DC در شبکه در قالب یک مسأله بهینه‌سازی درجه دو ارزیابی می‌شود. مسأله بیشینه‌سازی HHI یک مسأله بهینه‌سازی نامحدب است که این موضوع بدین سبب که HHI یک تابع درجه دوم از تولید واحدهای نیروگاهی است، ایجاد می‌شود. برای اطمینان از دستیابی به جواب بهینه سراسری در مسأله مرز رقابت توسعه یافته، HHI به صورت تکه‌ای خطی تقریب زده شده است. بدین ترتیب مسأله به صورت یک مسأله بهینه‌سازی خطی-عدد صحیح در می‌آید.
اعمال مدل خطی-عدد صحیح به دست آمده بر روی شبکه‌های تست، نشان می‌دهند که کلیدزنی انتقال می‌تواند قدرت بازار را در یک سیستم قدرت تحت تأثیر قرار دهد. این اثرگذاری در مورد افزایش بیشینه HHI بیشتر است. به علاوه، این اثرگذاری در سطوح بار زیاد نیز بیشتر است. این موضوع نشان‌دهنده اثر نامطلوب کلیدزنی انتقال بر قدرت بازار، در صورت استفاده از آن بدون توجه به قدرت بازار است. در ادامه مدلی برای کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال به عنوان ابزاری برای بهره‌بردار سیستم به منظور کاهش هزینه دوره‌ای بهره‌برداری شبکه با در نظر گرفتن وجود قدرت بازار بازیگران، ارائه شده است. این مدل یک مسأله بهینه‌سازی سه‌سطحی است. در سطح اول تصمیم به خروج خطوط برای ک

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *