پایان نامه ها

های دمایی واکنش های PCR. PAGEREF _Toc371790630 h 51جدول 1-4- اثر غلظت های مختلف BA و NAA بر تعداد شاخساره های نابجای باززایی شده از ریزنمونه های برگ رقم استاندارد’Rendz-Vous‘ . PAGEREF _Toc371790631 h 57جدول 2-4- اثر غلظت های مختلف BA و NAA بر تعداد شاخساره های نابجای باززایی شده از ریز نمونه های برگ رقم ’Panamera‘. PAGEREF _Toc371790632 h 57جدول 3-4- اندام زايي از ريزنمونه هاي برگ دو رقم ميخک روي محيط داراي کاناميسين با و بدون آلودگي توسط Agrobacterium tumefaciens LBA 4404. PAGEREF _Toc371790633 h 60جدول4-4- مقایسه تعداد و درصد شاخساره های تراريخت به دست آمده در تیمار چگالی های نوری مختلف باکتری. PAGEREF _Toc371790636 h 70جدول 5-4- مقایسه تعداد و درصد شاخساره های تراريخت به دست آمده در مدت زمان های مايه زني ریز نمونه ها با باکتری. PAGEREF _Toc371790637 h 71جدول6-4- مقایسه تعداد و درصد شاخساره های تراريخت به دست آمده در مدت زمان های هم کشتی مختلف ریز نمونه ها با باکتری PAGEREF _Toc371790638 h 74جدول 7-4- مقایسه درصد شاخساره های تراريخت به دست آمده در سه عامل چگالی نوری باکتری، زمان مايه زني با باکتری و مدت هم کشتی ریز نمونه ها با باکتری در سه سطح مختلف برای رقم ’Rendz-Vous‘ PAGEREF _Toc355914554 h 76جدول 8-4- مقایسه درصد شاخساره های تراريخت به دست آمده در سه عامل چگالی نوری باکتری، زمان مايه زني با باکتری و مدت هم کشتی ریز نمونه ها با باکتری در سه سطح مختلف برای رقم ’Panamera‛ PAGEREF _Toc371790639 h 77

فهرست نگارهها
عنوان صفحه
TOC h z t “Title,1” نگاره1-3. جايگاه هاي برشي پلاسميد pBI121 PAGEREF _Toc355915305 h 43نگاره1-4- ایجاد شاخساره و پینه پس از گذشت 8 تا 10 هفته از مایه کوبی برای رقم Rendz-Vous63نگاره 2-4- سنجش ژن GUS در رقم ‘Rendz-Vous‘ PAGEREF _Toc355915307 h 64نگاره 3-4- سنجش ژن GUS در رقم ‘Panamera‘ PAGEREF _Toc355915308 h 65نگاره 4-4- نتایج آزمون PCR در رقم ’Rendz-Vous‘. وجود گیاهان تراریخت میخک با جفت آغازگرهای ژن GUS برای تأیید وجود این ژن. چاهک M نشانگر kb10، چاهک 1 کنترل منفی، چاهک 2 تا 7 نمونه های مربوط به گیاهان تراریخت و چاهک 8 و 9 مربوط به گیاهان ناتراریخت….66
نگاره 5-4- نتایج آزمون PCR در رقم ‘Panamera‘. گیاهان تراریخت میخک با جفت آغازگرهای ژن gus برای تأیید وجود این ژن. چاهک M نشانگر kb10، چاهک 1 کنترل منفی، چاهک 2 تا 4 نمونه های مربوط به گیاهان تراریخت و چاهک 5 تا 7 مربوط به گیاهان ناتراریخت PAGEREF _Toc355915309 h 67نگاره 6-4- سنجش ژن GUS در ریزنمونه های پینه (A,B,C) و اندام های گل (D) باززایی شده در رقم ‘Rendz-Vous‘ PAGEREF _Toc355915310 h 68 TOC o “1-1” h z u

کوتاههها
6- بنزیل آمینو پیورین (6-benzyl amino-9-(tetrahydropyran-2– yl)-9H-purine) BAP
پیشبر ویروس موزائیک گل کلم (Cauliflower mosaic virus promotor) CaMV 35S
آب دوبار تقطیر (Double distilled water) DDW
توفوردی (2و4- دیکلروفنوکسی استیک اسید) (2,4-dichlorophenoxy acetic acid) 2,4-D
اتیلن دیآمین تترا استیک اسید (Ethylene diamine tetra acetic acid) EDTA
بتاگلوکورونیداز (β-Glucuronidase) GUS
محیط کشت لوریا – برتانی (Luria-Bertani Medium) LB
محیط کشت موراشیگی و اسکوگ (Murashige and Skoog Medium – 1962) MS
نفتالن استیک اسید (Naphthalene acetic acid) NAA
ژن نئومایسین فسفوترانسفراز (Neomycin phosphotransferase gene) nptІІ
پلیوینیلپیرولیدون (Polyvinylpyrolidone) PVP
بافر سوکروز تریس اتیلن دی آمین تترا استیک اسید تریتون (Sucrose tris EDTA tritone buffer) STET
بافر تریس بورات اتیلن دیآمین تترا استیک اسید (Tris burate EDTA buffer) TBE
بافر تریس اتیلن دیآمین تترا استیک اسید (Tris EDTA buffer) TE
DNA منتقل شونده (Transferred DNA) T-DNA
تیدیازرون (Thidiazuron) TDZ
وزن / حجم (Weigh / Volume) W/V
فصل اول

1- مقدمهگل هديه‌اي است به بشر از جانب خالق هستي و موهبتي است براي تعالي روان، انديشه و خرد انسان. اگر نگاهي به تمدن چندين هزار ساله ايران داشته باشيم، نقش داريوش بزرگ در مجموعه تخت‌ جمشيد كه يك دسته گل در دست دارد نشان‌دهنده اين است كه فرهنگ مصرف گل از سال‌هاي دور در بين ايراني‌ها مرسوم بوده است.
ميخك بيش از ٢٠٠٠ سال است كه به دست بشر كاشته مي‌شود. اين گل يكي از مهم‌ترين محصولات گلكاري دنيا مي‌باشد كه هم به جهت زيبايي و گوناگوني رنگ و هم از نظر اقتصادي از اهميت قابل توجهي برخوردار است (لارسون، 1375؛ Burich, 1996). در ايران كشت و كار ميخك از سال‌ها پيش متداول بوده است و در حال حاضر براي توليد گل بريدني در سطح وسيع كشت مي‌شود (خليقي، 1380).
كوشش‌هاي وسيعي در سراسر جهان براي بهبود كميت و كيفيت ميخك در جريان است. امروزه اهداف بهنژادي آن شامل: افزايش دامنه رنگ گل‌ها، معرفي شكل‌هاي جديد گل‌ها، افزايش تحمل به نور كم و دامنه وسيع‌تر دما، بهبود شاخه‌دهي در انواع مينياتور، افزايش پراكندگي توليد، طولاني كردن عمر پس از برداشت، قوي كردن ساقه، مقاومت به حشرات و بيماري‌ها و افزايش عطر آن مي‌باشد (Bunt and Cockshull, 1985).

1-1- منشاءميخك با نام علمي Dianthus caryophyllus L. يكي از گياهان بسيار قديمي است و پيشينه كشت و كار طولاني دارد (خليقي، 1380). عقيده براين است كه ميخك بومي نواحي مديترانه است (لارسون، 1375). ميخك‌ها بومي نواحي سرد كوهستاني از جنوب اروپا تا هند مي‌باشند. گونه‌هاي بومي آن تنها در فصل بهار به علت افزايش دما و طول روز گل مي‌دهند (لارسون، 1375، Tutin et al, 1993). ارقام جديد ميخك ویژگی پیوسته گلدهي داشته و در شمال‌غربي اروپا و آمريكاي شمالي و در مناطق مديترانه‌اي در گلخانه‌هاي پلاستيكي بدون سيستم گرمايش برای توليد گل بريدني پرورش داده مي‌شوند (Bunt and Cockshull, 1985) هم‌چنين در مناطق استوايي در صورت مناسب بودن عرض جغرافيايي كه موجب كاهش دماي هوا مي‌شود (مانند كلمبيا و كنيا) مي‌تواند كشت شود (Bunt and Cockshull, 1985). بشر از قرن شانزدهم روي ميخك بومي كار بهنژادي انجام داده است. بهنژادي برای پیوسته گلدهي نژاد ميخك در سال ١٨٤٠ در فرانسه انجام و در سال ١٨٥٢ در آمريكا معمول شد. معروف‌ترين ارقام خارجي ميخك از رقم ’William Sim‘ كه در سال ١٩٣٨ يا ١٩٣٩ توسط ويليام سيم توليد گرديد، بدست آمده‌اند (خلیقی، 1380). ميخك‌هاي امروزي شباهت بسيار كمي به اسلاف خود دارند. اين ميخك‌ها در تمام طول سال گل مي‌دهند و داراي ساقه‌هاي بلند و محكم با گل‌هاي درشت و پُر پر و رنگ‌هاي گوناگون مي‌باشند (لارسون، 1375).

1-2- اصطلاح‌شناسيدر حدود ٣٠٠ سال پیش از میلاد مسیح تئوفراستوس در باره ميخك مطالبي نوشته است كه ترجمه آن از زبان يوناني گل خدايان معني مي‌دهد كه دليل نامگذاري آن بوي خوش اين گل است. نام زيرگونه‌هاي گونه caryophyllus به احتمال منشعب از واژه Coronation (تاجگذاري) مي‌باشد، شايد به آن جهت كه در اساطير يونان تاج گلي از اين گياه براي قهرمانان درست مي‌شده است (لارسون، 1375). نام انگلیسی ميخك Carnation می باشد. اين نام گرفته شده از واژه لاتين Carnis می باشد كه اشاره به رنگ صورتي كم رنگ بعضي ارقام آن دارد (Brickell, 1997). در يونان Dianthus به معاني گل خوشبخت و گل خدايان مي‌باشد. هم‌چنين عقيده براين است كه نام Dianthus از واژه‌هاي يوناني Dios به معناي خدا و Anthus به معناي گل گرفته شده است )لارسون، 1375؛ Bunt and Marjorie, 1982).
1-3- انواع ميخكبانت و كاكشول (Bunt and Cockshull, 1985) ميخك را بر اساس شكل ساقه گل‌دهنده آن دسته‌بندي كردند. در نوع استاندارد ساقه گل‌دهنده منشعب نبوده و تنها يك گل انتهايي درشت در انتهاي ساقه قرار دارد. در نوع ديگر گل‌هاي جانبي بيشتري تشكيل شده است كه در پايان توليد يك ساقه منشعب گل‌دهنده مي‌‌نمايد. اين دسته را مينياتور مي‌نامند. رقم‌هاي ويژه‌اي براي توليد نوع مينياتورگزینش شده‌اند، ولي اين ارقام در مقايسه با نوع استاندارد استحكام ساقه كمتري داشته و گل‌هاي كمتري در زمستان توليد مي‌كنند.
Carnations و Pinks نام‌هاي متداول باغباني براي گونه‌هاي مختلف جنس Dianthus مي‌باشند. از انواع Pinks مي‌توان به Cottage، Rockery، Annual و Cluster-head اشاره كرد.
گونه‌هاي متداول Pink شامل Dianthus plumarius، D. alpinus، D. sylvestris،D. chinensis ، D. deltrorides، D. superbus، D. armeria و … مي‌باشند. اين‌ها از D. barbatus به وجود آمده اند و به آساني بوسيله برگ‌هاي شمشيري شكل و گل‌هاي خوشه‌اي تشخيص داده مي‌شوند.
Carnations نيز به چندين نوع دسته‌بندي مي‌گردند كه سه نوع آن يعني Annual carnation، Border carnation و Perpetual-flowering carnation بيشتر متداول هستند (Brickell, 1997). ميخك زیر کشت با نام علمي Dianthus caryophyllus L. كه به عنوان Wild carnation يا Clove pink شناخته مي‌شود از اجداد Border carnations مي‌باشد (Brickell, 1997).
١-4- گياه‌شناسي و ريخت‌شناسي ميخكاين گياه متعلق به تيره ميخك‌سانان مي‌باشد. اين تيره شامل ٨٠ جنس و ٢٠٠٠ گونه است كه روي كره زمين پراكنده‌اند (صانعي شريعت پناهي، 1372).
چندين گونه از ميخك به عنوان گياه زينتي برای تزيين باغ، گل بريدني و يا به عنوان گل گلداني كشت مي‌شوند، اما بيشترين گونه‌اي كه به صورت تجاري كشت مي‌شود گونه caryophyllus می باشد (Bunt and Cockshull, 1985). اين گياه چند ساله تابستان گل مي‌باشد اما انواع يكساله يا دو ساله آن‌ها نيز وجود دارد، كه به دليل توليد گل‌هاي فراوان زياد كشت مي‌شوند. قرنفل كه دو ساله است براي تزيين باغچه مناسب است (Brickell, 1997). گياهان گونه caryophyllus علفي و داراي برگ‌هاي ساده و متقابل بوده كه پهنك آن‌‌ها اغلب باريك است. گل‌آذين آن گرزن دو سويه است. گل ها دوجنسه بوده و گرده‌افشاني آن ها توسط حشرات انجام مي‌گيرد. اغلب گياهان اين تيره داراي گلبرگ مي‌باشند ولي جام گل حقيقي نبوده و از تغيير شكل نافه گل به وجود آمده است (Brickell, 1997). كاسگل ميخك از پنج كاسبرگ بهم پيوسته تشكيل شده و به شكل لوله كوچكي قاعده گلبرگ‌ها را مي‌پوشاند. جام گل از پنج گلبرگ تشكيل يافته كه لبه آن‌ها به سمت خارج برگشته و دندانه‌دار است. تعداد پرچم‌هاي آن ١٠ عدد مي باشد. مادگي از دو برچه بهم پيوسته تشكيل شده و داراي تخمك‌هاي متعدد است. ميوه پوشينه است كه از بالا شكاف خورده و بذر از آن بيرون مي‌ريزد (صانعي شريعت پناهي، 1372 : وزوايي، 1375).
بليك (Blake, 1962) گل كامل ميخك را اين گونه توصيف مي‌كند: داراي دو جفت براكته كه به يك كاسگل ٥ قسمتي متصل بوده و تشكيل يك فنجان ٥ دندانه‌اي مي‌دهد. يك گل متوسط داراي ٦٠ گلبرگ (٢٠) و حداكثر ٣٠ پرچم مي‌باشد و داراي يك تخمدان بزرگ ٢ تا ٣ برچه‌اي است.

١-5- روش‌هاي افزايش ميخكافزايش اين گياه بیشتر به صورت رويشي و توسط قلمه‌گيري از ساقه‌هاي سبز آن صورت مي‌گيرد. قلمه بايد عاري از وجود بيماري‌ها، آفات و نماتد باشد. به همين منظور روش های پيشرفته‌اي در اين زمينه به كار گرفته شده‌اند. كاشت بُرش نازكي از يك قلمه در محلول‌هاي مغذي براي تشخيص بيماري‌هاي آوندي و به كاربردن بلوك‌هاي هسته‌اي كه كلیه گياهان موجود در آن از طريق كاشت جوانه انتهايي تأمين مي‌شود همگي جزيي از اين روش ها مي‌باشند (خليقي،1380: Hartmann et al, 2002). افزايش از طريق بذر تنها در توليد ارقام جديد بكار مي‌رود. D. barbatus و D. plumarius را به طور معمول با بذر مي‌افزايند. هرچند كه آن‌ها را مي‌توان براحتي به روش قلمه در تابستان افزود، كه در اين صورت زودتر به گل مي‌روند (Bunt and Cockshull, 1985). افزايش گونه‌هاي حاشيه‌اي به روش افكندن در اواخر تابستان صورت مي‌گيرد از فنون كشت بافت و ريزافزايي نيز مي‌توان براي توليد انبوه و هم‌چنين قلمه‌هاي عاري از بيماري استفاده نمود. (Brickell, 1997).
1-6- اهميت و اهداف پژوهشميخك يكي از محبوب‌ترين، اقتصادي‌ترين و مهم‌ترين گل های بريدني به سبب پیوسته گلدهي (Mii, 1994) و رقم‌هاي چند رنگ و منحصر به فرد است (Dole and wilkins, 2005؛ Burich et al, 1996). اين گياه يكي از محصولات با ارزش براي صنعت گل بريدني بوده و تقاضا براي ارقام جديد و بهبود يافته آن رو به افزايش است. به هر حال، تراريختي ژنتيكي ميخك به تازگي به دليل كمبود يك تكنيك معمول كارا محدود شده است. محدوديت‌هاي موجود در روش‌هاي بهنژادي سنتي (تلاقي و گزينش) و داشتن ويژگي‌هاي هتروزيگوسیتي بالا در اين گياه سبب شده است كه كاربرد فنون جديد یاخته ای- مولكولي برای بهبود ويژگي‌هاي اقتصادي اين گياه ضرورت پيدا كند. كاربردي شدن فنون مولكولي خود نيازمند گسترش روش‌هاي مختلف كشت بافت است. به طور معمول يك يا چند ويروس، باكتري و يا قارچ قلمه‌هاي ساقه اين گياه را آلوده مي‌كنند (لارسون، 1375). همچنین از دیگر مشکلات میخک می توان به از بین رفتن تعداد زیادی از قلمه های این گیاه در حین افزایش اشاره کرد. برخي از روش‌هاي كشت بافت و ريز افزايی مي‌توانند مشكلات ناشي از ويروس، باكتري و ساير عوامل بيماري‌زا را برطرف ساخته و در توليد انبوه گياهان يك شكل، عاري از بيماري و مناسب صدور به كشورهاي اطراف به ما كمك ‌نمايند. همچنين از كشت بافت مي‌توان به عنوان ابزاري برای انتقال ژن استفاده نمود و ويژگي‌هاي مطلوبي را گزينش و به گياه منتقل كرد. در محصولات گلکاری انتقال ژن های گزارشگر مانند GUS با استفاده از Agrobacterium tumefaciens در داوودی، میخک(Lu et al, 1991) و ورد (Firoozabady et al, 1991) به دس

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *