پایان نامه ها

شده در شکل 5-3 … 59
شکل 5-5 تلفات تغبیه فیلتر دوبانده با تغییر ابعاد سلول واحد نشان داده شده در شکل 5-3 … 60
فهرست جدولها
جدول شماره 2-1 عملکرد سطح انتخابگر فرکانس ها با اشکال متفاوت (یک سطح انتخابگر فرکانس… 7
جدول 4-1 ابعاد عنصر حلقه دایروی و فرکانسهای تشدید دو سطح انتخایگر فرکانس با تابش عمود 36
جدول 4-2 تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات… 39
جدول 4-3 تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات… 42
جدول 4-4 تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات… 45
جدول 4-5 تغییر ثابت دی الکتریک موثر با ضخامت زیرلایه برایFSS2 53
جدول 5-1 ابعاد عنصر حلقه دایروی و فرکانسهای تشدید دو سطح انتخایگر فرکانس در تابش عمود 56
جدول 5-2 تغییر ابعاد سلول واحد فیلتر دوبانده برای رسیدن به فرکانسهای تشدید مد نظر … 60
فهرست اختصارات
Frequency Selective Surface FSS
Computer Simulation Technology CST
Finite Integration Technique FIT
Finite Difference Time Domain FDTD
Finite element method FEM
High Frequency Structure Simulator HFSS
Split-Ring Resonator SRR
Bandwidth BW
فصل اول
مقدمه

سطوح انتخابگر فرکانس ساختارهای متناوب مسطحی هستند که معمولا از تکه‌های هم اندازه یا پنجره‌هایی از جنس هادی که به صورت متناوب در یک یا دو بعد تکرار می‌شوند، تشکیل شده‌اند. قدیمیترین مرجع در مورد سطوح متناوب به ثبت اختراع مارکونی و فرانکلین در سال 1919 برای ساخت انعکاس دهنده سهموی برمیگردد. بررسی ساختارهای متناوب تا سال 1960 که در آن زمان توانایی این ساختارها در کاربردهای نظامی کشف شد، پیگیری نشد. از سال 1960 به بعد، سطوح انتخابگر فرکانس به طور گستردهای در زمینه طراحی آنتنها، رادار، فیلترهای فضایی، قطبیکننده، ردوم و غیره مورد استفاده قرار گرفت. در بیشتر کاربردها، مثل مخابرات ماهوارهای سطوح انتخابگر فرکانسی برای طراحی آنتنهای بازتابنده دوگانه استفاده میشوند. ساخت چنین ساختارهایی در طول موجهای مایکروویو و در طراحی آنتن ها ساده است ولی در طول موج های مادون قرمز و نوری به این علت که اندازه اجزاء به کار رفته در ساختار باید در حد میکرومتر و حتی کوچکتر باشد، مشکل است و نیاز به روشهای لیتوگرافی پیشرفته دارد[1].
سطوح انتخابگر فرکانس بسته به شکل اجزاء به کار رفته در ساختار و زیرلایه، دارای پاسخ‌های فرکانسی متفاوتی میباشند. این سطوح به صورت فیلترهای الکترومغناطیسیای عمل میکنند که پاسخ فرکانسی آنها علاوه بر فرکانس به زاویه تابش و قطبش موج تابشی بستگی دارد. وقتی یک موج الکترومغناطیسی به این سطوح برخورد میکند در یک طیف فرکانسی موج را عبور میدهند و در طیف فرکانسی دیگر موج را منعکس میکنند؛ بنابراین میتوان آنها را به عنوان فیلترهای بالا گذر، پایین گذر، میان گذر و میان نگذر طراحی کرد.
در این پایاننامه در فصل 2 شرح مختصری در مورد سطوح انتخابگر فرکانس و عوامل موثر در طراحی این ساختارها داده میشود و در ادامه این فصل کاربردهای این ساختارها در بازههای مختلف فرکانسی بررسی میشوند. یکی از این کاربردها، طراحی فیلترهای چندبانده مایکروویو است که در این فصل ساختارهای متفاوتی که در سالهای گذشته پیشنهاد شده، بررسی میشود. در فصل 3 تئوری پایهای ساختارهای متناوب فضایی بررسی میشود. در فصل 4 فیلترهای یک بانده مایکروویو طراحی شده و با نرمافزار CST شبیهسازیهای مربوطه انجام میشود. در این فصل پارامترهای مهم برای رسیدن به مشخصات مطلوب فیلتر یک بانده میاننگذر بررسی شده است. در فصل 5 دو روش برای طراحی فیلتر میاننگذر دوبانده تحلیل و بررسی شده و نتایج طراحی با بیان معایب و مزایا آورده شده است و سرانجام در فصل 6 نتایج و پیشنهادها برای ادامه پروژه ارائهقیمت: 11200 تومان

  • 2
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *