پایان نامه ها

زيرزميني، سال،، مکانيسم، چگونگي، توزيع، زمان:

……………………………………………………………………………………………………………. 123
شکل 5-29- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از یک سال، مکانيسم انتقال جرم پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 123
شکل STYLEREF 1 s ‏05-30- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 124
شکل 5-31- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 124
شکل 5-32- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………….. 125
شکل 5-33- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از یک سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
شکل 5-34- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
شکل 5-35- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
شکل 5-36- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش و انتشار) …………………………………………………………………………………………………………… 127
شکل 5-37- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از یک سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) …………………………………………………………………………………………………………………… 127
شکل 5-38- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) …………………………………………………………………………………………………………………….. 128
شکل 5-39- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 128
شکل 5-40- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………….. 129
شکل 5-41- توزیع ابر آلودگی پس از گذشت بیست و هشت سال در شرایط نرخ نفوذ زیاد و مکانیسم انتقال پخش و انتشار به همراه موقعیت چاه شماره شش ……………………………………. 130
شکل شماره 5-42- موقعیت سلول‌های دلخواه مورد نظر جهت بررسی جزئی تر نتایج تغییر غلظت شیرابه در طول زمان ………………………………………………………………………………………………… 131
شکل 5-43- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 132
شکل 5-44- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 133
شکل 5-45- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 134
شکل 5-46- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 134
شکل 5-47- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 135
شکل 5-48- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 136
شکل 5-49- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی …………………………………………………………………. 136
شکل 5-50- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 137
2219960205613000
فصل اول
مقدمه
1805940214693500
1-1-پیشگفتار
آب مایه حیات و فراوان‌ترین ماده مرکب برروی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، می‌باشد. بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع)؛ با وجود این حجم عظیم آب، تنها 2% از آب‌های کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل استفاده است. از همین 2% آب شیرین، بیش از ۹۰% به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌ است (Davie, 2002). به علاوه، منابع آب شیرین به طور یکنواخت در سطح زمین پراکنده نشده‌اند. در حال حاضر، 60% کل منابع آب شیرین در 9 کشور جهان وجود دارد؛ در مقابل حدود 80 کشور با کمبود آب مواجه‌اند که برخی از آن‌ها تقریباً به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8#cite_note-autogenerated4-9). طبق آمار برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال 2006:
1/1 میلیارد نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛
6/2 میلیارد نفر به آب کافی برای بهداشت دسترسی ندارند؛
700 میلیون نفر در 43 کشور با مشکل کمبود پیوسته‌ی آب مواجه‌اند؛
بنابراین، نحوه و چگونگی استفاده از منابع آب موجود در اکوسیستم طبیعی در سال‌های اخیر موضوع بحث و بررسی علوم مختلف بوده است. امروزه مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن آنالیز همزمان سیستم‌های آبی، اعم از سطحی و زیرزمینی و بررسی اثرات متقابل این منابع بر یکدیگر که از آن با نام مدیریت تلفیقی منابع یاد می‌شود، به عنوان روش مناسب کارآمد مدیریتی در زمینه شناخت و برنامه ریزی هیدروسیستم‌ها مطرح می‌شود.
1-2- اهمیت موضوع
براساس آمار آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) در سال 2011 میلادی، کشور ایران با مساحت 1648195 کیلومتر مربع در رتبه‌ی هجدهم در لیست وسیع‌ترین کشورهای دنیا قرار دارد. براساس این آمار 3/0% خشکی‌های کره‌ی زمین در محدوده‌ی مرزهای ایران است. این در حالی است که تنها 03/0% آب‌های موجود به ایران تعلق دارد. اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم 09/1% جمعیت جهان در ایران قرار دارد. از طرفی در آمار منتشر شده بین سال‌های 1930 تا 1960 میلادی، کشور ما با 230 میلیمتر میانگین بارندگی سالانه در رتبه هشتاد و چهارم در میان کل کشورها است. دردناک‌تر اینکه میانگین بارندگی سالانه در میان کل کشورها 963 میلیمتر است (CIA, 2011).
متأسفانه در سال‌های اخیر برداشت‌های بیش از ظرفیت از منابع آب‌های زیرزمینی باعث ایجاد حالت بحرانی در اکثر دشت‌های کشور ایران شده ‌است. از طرف دیگر همزمانی آن با دوره‌های خشکسالی که دوره‌های تناوب آن بتدریج کوتاه شده ‌است، مشکلاتی را برای توسعه بخش‌های کشاورزی، اقتصادی و حتی تامین آب شرب به وجود آورده‌ است. بدین ترتیب سطح آب‌های زیرزمینی در منطقه روز به روز افت کرده و خشکیدن قنوات و چشمه‌ها، کاهش آبدهی چاه‌ها، فرونشست زمین، توسعه بیابان و در نهایت از دست رفتن سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش کشاورزی، صنعت و مهاجرت را به‌ همراه خواهد داشت (اکبرپور و همکاران، 1389).
با نگاهی به مطالب ذکر شده به نظر می‌رسد اگر شرایط به همین روند ادامه یابد و مدیریت صحیح در زمان مناسب اعمال نشود، سرانجام به جایی خواهد رسید که آب مناسبی برای استخراج وجود نخواهد داشت و کشور با بحران شدید منابع آبی در قسمت‌های مختلف روبرو خواهد شد.
همچنین افزایش برداشت از آب زیرزمینی، ورود انواع پساب‌های صنعتی، آب برگشتی کشاورزی آلوده به کودهای فسفاته و نیتراته، نشت از مخازن و خطوط فراورده‌های نفتی و … سبب شده است که کیفیت این منابع رو به نامناسب شدن پیش رود. اگر روند آلودگی، پخش و انتشار آن در آب‌های زیرزمینی که سهم عمده‌ای در مصارف شرب و کشاورزی دارد مدیریت و کنترل نشود مخاطرات جبران ناپذیری برای سلامت بشر و محیط زیست خواهد داشت.
در این تحقیق دشت ایج فارس که یکی از دشت‌های شهرستان استهبان می‌باشد مورد بررسی قرار گرفته‌ است. ایج از جمله دشت‌هایی است که زمین‌های حاصلخیز متعددی را در بر گرفته و به لحاظ کشاورزی اهمیت فراوانی دارد. متأسفانه در چند سال اخیر به دلیل حفر چاه‌های برداشت آب متعدد و نیز بارندگی کم، تراز آب زیرزمینی در دشت پایین افتاده و بیلان آبی آن منفی شده است. بنابراین آگاهی از حجم و تراز آب زیرزمینی، روند حرکت و جهت آن، پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني در دوره آتي و امكان برنامه ريزي و مديريت منابع آب براي بهبود شرايط آبخوان در آينده لزوم پیدا می‌کند که این امر تنها با شبیه‌سازی مناسب دشت بر اساس اطلاعات موجود امکان پذیر خواهد بود. از طرف دیگر به دلیل مسکونی بودن قسمتی از این دشت و تأمین بخشی از آب شرب این منطقه توسط آب چاه اهمیت بررسی کیفی آب چاه‌های پر اهمیت این دشت و نیز روند پخش و انتقال آلودگی احتمالی در نقاط مختلف آن ضرورت می‌یابد.
در این تحقیق تلاش شده است که بر اساس آمار و اطلاعات موجود، جریان آب زیرزمینی و هیدرولیک دشت در سال‌های 1388 تا 1391 با کمک نرم افزار GMS شبیه‌سازی شود. همچنین در ادامه، روند پخش و انتقال آلودگی ناشی از لندفیل فرضی بر جریان آب زیرزمینی با استفاده از کد MT3DMS و تأثیر احتمالی آن بر چاه‌های شرب و کشاورزی منطقه بررسی شود.
اهداف تحقیق
در تحقیق پیش رو اهداف زیر دنبال شده است:
الف- شبیه‌سازی کمی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج و تعیین مسیر و سرعت حرکت آب در درون دشت و مبادلات آبی با دشت‌های مجاور.
ب- تعیین ناحیه گیرش چاه‌های آب منطقه مورد مطالعه.
ج- شبیه‌سازی کیفی و تعیین روند پخش و انتشار آلودگی ناشی از وجود لندفیل فرضی در شمال دشت.
نوآوری پایان نامه
دراین نوشتار برای اولین بار دشت ایج که اهمیت آن پیش تر ذکر شد، توسط نرم افزار GMS مدل‌سازی کمی و به وسیله کد MT3D شبیه‌سازی کیفی گردید.
1-5- ساختار پایان نامه
این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده‌ است. فصل اول شامل مقدمه و اهمیت موضوع می‌باشد. در فصل دوم مفاهیم اولیه و مبانی نظری مرتبط با موضوع بیان شده است. در فصل سوم پیشینه علمی موضوع و تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه ارائه می‌گردد. در فصل چهارم مشروحی بر مراحل و روش انجام کار آمده است. در فصل پنجم به ارائه و آنالیز نتایج به دست آمده پرداخته و در نهایت در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد تحقیق انجام شده ارائه می‌شود.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق و مدل‌هاي شبيه‌سازي کمی و کیفی جریان آب‌هاي زيرزميني
1901825299021500
2-1-تعریف مدل آب زیرزمینی
به هر سيستمي كه بتواند عكس العمل ذخيره‌ی آب زيرزميني را در مقابل استرس‌هاي

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *