پایان نامه ها

زمانبندی، الگوریتمهای، شبکههای، LTE، استاتیک، ترافیک

این مقدار برای ترافیک ویدئو برابر با 150 میلیثانیه بوده و حداکثر زمان قابل تحمل ترافیک صفحات وب برابر با 300 میلیثانیه است.
فصل سومزمانبندی در شبکههای LTEمقدمهیکی از مهمترین ویژگیهای شبکههای LTE زمانبندی چند کاربره میباشد زیرا زمانبندی چندکاربره مسئول فراهم آوردن کیفیت سرویس برای همهی کابران فعال موجود در سلول است. هدف الگوریتمهای تخصیص منابع، بهبود عملکرد سیستم همراه با بهبود کارایی پهنای باند و عدالت میباشد. در شبکههای LTE زمانبندی بسته در ایستگاه مبنا که مسئول تخصیص بخشهایی از طیف مشترک در میان کاربران میباشد، انجام میگیرد]16[. در همین راستا با توجه به اهمیت زمانبندی و تخصیص منابع به کاربران در این فصل به بیان اصول زمانبندی در شبکههای LTE پرداخته میشود و انواع استراتژیهای موجود برای زمانبندی و الگوریتمهای موجود مربوط به هر استراتژی بیان خواهدگردید. در انتها الگوریتم های زمانبندی مورد مقایسه با الگوریتم پیشنهادی یعنی الگوریتمهای زمانبندی TLS، MEDFPF و FBAQ به صورت کامل بیان خواهند شد.
روش های زمانبندی در زیرلایهی MAC شبکههایLTE در جهت فروسوبه طور کلی الگوریتمهای زمانبندی در جهت فروسو برای تخصیص منابع در دسترس به کاربران، به دو دستهی الگوریتمهای زمانبندی دینامیک و استاتیک تقسیم میشوند [17]. در الگوریتمهای زمانبندی استاتیک یک زیر کانال در کل مدت زمانبندی به یک کاربر اختصاص مییابد. این الگوریتمها برای ساختارهای دسترسی چندگانه معمولی نظیر دسترسی چندگانه تقسیم زمانی و دسترسی چندگانهی تقسیم فرکانسیقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *