پایان نامه ها

تیمار، وزن‌تر، تیمارهای، مغناطیسی×گل، رز، (جدول

تیمار آب مقطر× گل رز بدست آمد. 3 تیمار آب مغناطیسی×گل رز، آب مقطر×گل رز و تیمار آب دیونیزه× گل رز کمترین میانگین وزن ‌تر روز سوم و ششم را در بین تیمارها داشتند و تیمارهای مناسبی نبودند (جدول 4-2).
بررسی روند تغییرات وزن تر نشان داد که در بین تمامی تیمارها وزن تر از روز اول تا روز سوم افزایش یافته و در بازه زمانی روز سوم تا روز ششم کاهش محسوسی در وزن تر مشاهده شد و از روز ششم تا روز آخر کاهش در وزن تر بطور محسوسی اتفاق افتاده است (شکل 4-3).

شکل 4-3- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات وزن‌تر روز اول، سوم، ششم و آخر
4-4- کاهش وزن ‌تر
جدول تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تاثیر انواع آب، انواع گل و همچنین اثر متقابل تیمارها روی کاهش وزن‌تر در سطح آماری 1 درصد معنی‌دار است (جدول 4-1). بررسی مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که در بین تیمارهای انواع مختلف آب کمترین کاهش وزن‌تر در تیمار آب مغناطیسی با 927/1 گرم و بیشترین مقدار کاهش وزن‌تر در تیمار آب مقطر با 335/3 گرم مشاهده شد. در بین تیمارهای مختلف گل نیز گل رز با 17/2 گرم کمترین و گل داودی با 30/3 گرم بیشترین کاهش وزن‌تر را در بین تیمارها به خود اختصاص دادند (جدول 4-2).
بررسی مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها نشان داد که تیمار آب مغناطیسی×گل رز با 68/1 گرم کمترین کاهش وزن‌تر را در بین تیمارها به خود اختصاص داد و برترین تیمار بود. تیمار آب مقطر× گل داودی با 05/5 گرم بیشترین کاهش وزن‌تر را در بین تیمارها نشان داد و تیمار مناسبی نبود (جدول 4-2، شکل 4-4).

AD: آب مغناطیسی×گل داودی
AG: آب مغناطیسی×گل ژربرا
AR: آب مغناطیسی×گل رز
BD:آب مقطر×گل داودی
BG: آب مقطر×گل ژربرا
BR: آب مقطر×گل رز
CD: آب دیونیزه×گل داودی
CG: آب دیونیزه×گل ژربرا
CR: آب دیونیزه×گل رز
ED: آب شهری×گل داودی
EG: آب شهری×گل ژربرا
ER: آب شهری×گل رز
شکل 4-4- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش وزن تر
4-5- درصد ماده خشک
تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر انواع آب روی ماده خشک در سطح آماری 5 درصد، اثر انواع گل و همچنین اثر متقابل تیمارها در سطح آماری 1 درصد معنی‌دار است (جدول4-1). بررسی جدول مقایسه میانگین داده‌های مربوط به تاثیر انواع آب روی درصد ماده خشک نشان داد که بیشترین مقدار ماده خشک مربوط به تیمار آب دیونیزه با 08/32 درصد و پس از آن مربوط به تیمار آب شهری با 91/29 درصد می‌باشد. نتایج مقایسه میانگین داده‌های مربوط به تیمارهایقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *