پایان نامه ها

توليد، سيستم، app=”EN”، EN.CITE، ADDIN، اين

n Coordination for Microgrids with Grid-Connected and Islanded Capability</title><secondary-title>IEEE Industrial Electronics Society</secondary-title></titles><periodical><full-title>IEEE Industrial Electronics Society</full-title></periodical><pages>1668 – 1677</pages><volume>60</volume><number>4</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>0278-0046</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1]. از نگاه مصرف کننده تولید و انتقال انرژی الکتریکی به صورت دائم و بدون وقفه بسیار با اهمیت است شبکه توزیع و میکروگرید شامل عناصری از جمله ترانسفورماتور، خطوط انتقال، منابع تولید پراکنده و… هستند که در معرض خطا قرار می‌گیرند و باعث اختلال در شبکه و پایین آمدن کیفیت ولتاژ و توان سیستم می‌شود. به همین منظور وجود یک سیستم حفاظتی که به خوبی هماهنگ شده است، لازم است. این سیستم با عملکرد خودکار جهت جداسازی خطاها از شبکه در کمترین زمان جهت زمان برای حداقل کردن خسارت تنظیم می‌شود. در شبکه توزیع به طور معمول از رله اضافه جریان برای جداسازی محل خطا از شبکه استفاده می‌شود. با افزوده شدن منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع سطح اندازه و جهت جریان اتصال کوتاه در خطوط شبکه تغییر می‌کند و در نتیجه، سیستم حفاظت در صورت رخ دادن خطا بدرستی عمل نمی‌کند. بعلاوه، حضور این نیروگاه‌ها منجر به افزایش سطح جریان اتصال کوتاه شبکه می‌شود که از ماکزیمم جریان قابل تحمل بریکرهای موجود در شبکه بیشتر است. تعویض کامل بریکرهای موجود با بریکرهای با ظرفیت بالاتر عملی نیست زیرا علاوه بر قیمت بالای بریکرها، جایگزینی قطعات یدکی مشکل است و هزینه نسبتاً بالایی دارد و همچنین ممکن است سطح جریان اتصال کوتاه شبکه از ماکزیمم جریان قابل تحمل بریکرهای موجود در بازار بیشتر باشد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Komsan</Author><Year>2003</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>[2, 3]</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Komsan, Komsan</author><author>Furusawa, Ken</author><author>Mitani, Yasunori</author><author>Tsuji, Kiichiro</author></authors></contributors><titles><title>Allocation and circuit parameter design of superconducting fault current limiters in loop power sys– by a genetic algorithm</title><secondary-title>電気学会論文誌 B (電力・エネルギー部門誌)</secondary-title></titles><periodical><full-title>電気学会論文誌 B (電力・エネルギー部門誌)</full-title></periodical><pages>1054-1063</pages><volume>123</volume><number>9</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0385-4213</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Teng</Author><Year>2010</Year><RecNum>2</RecNum><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Teng, J-H</author><author>Lu, C-N</author></authors></contributors><titles><title>Optimum fault current limiter placement with search space reduction technique</title><secondary-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</secondary-title></titles><periodical><full-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</full-title></periodical><pages>485-494</pages><volume>4</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1751-8687</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[ HYPERLINK l “_ENREF_2” o “Komsan, 2003 #3″ 2, 3]
با توجه به مشکلات ایجاد شده توسط منابع تولید پراکنده، برای نگهداری عملکرد سیستم قدرت در بالاترین درجه امنیت و قابلیت اطمینان شبکه روش‌های متعددی ارائه شده است که بهترین و ارزانترین روش، استفاده از محدود کننده جریان خطااست که توانایی محدودکردن اولین پیک جریان اتصال کوتاه را دارد. این تجهیز دارای این پتانسیل می‌باشد که در صورتی که در مکان‌های مناسب مورد استفاده قرار گیرد لزوم اضافه و یا تعوض کردن و یا تنظیم مجدد تجهیزات را به حداقل می‌رساند.
اهمیت موضوعبنا به دلایل اقتصادی، سیاسی درخواست توان الکتریکی روز به روز رو به افزایش است. اتصال تولیدات پراکنده به سیستم توزیع به سرعت رو به گسترش است. اين منابع توليد پراکنده در کنار مزيت‌هايشان ممکن است، تاثیرات منفي بر روي سيستم توزيع داشته باشند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Smallwood</Author><Year>2002</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>[4]</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Smallwood, Cameron L</author></authors></contributors><titles><title>Distributed generation in autonomous and nonautonomous micro grids</title><secondary-title>Rural Electric Power Conference, 2002. 2002 IEEE</secondary-title></titles><pages>D1-D1_6</pages><dates><year>2002</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780374703</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4] يکي از اين آثار منفي، اتصال منابع توليد پراکنده، بر سيستم حفاظتي شبکه‌هاي توزيع مي‌باشد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brahma</Author><Year>2004</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>[5]</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Brahma, Sukumar M</author><author>Girgis, Adly A</author></authors></contributors><titles><title>Development of adaptive protection scheme for distribution sys–s with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>56-63</pages><volume>19</volume><number>1</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5] بطورکلي مدارشکن‌ها، رله‌هاي حفاظتي، بازبست‌ها و فيوزهايي که براي يک سيستم توزيع بدون حضور منابع توليد پراکنده طراحي شده‌اند، در هنگام حضور منابع توليد پراکنده بدليل تغيیر سطح جريان اتصال کوتاه بدرستي عمل نخواهند کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kauhaniemi</Author><Year>2004</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>[6, 7]</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kauhaniemi, K</author><author>Kumpulainen, L</author></authors></contributors><titles><title>Impact of distributed generation on the protection of distribution networks</title></titles><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Doyle</Author><Year>2002</Year><RecNum>7</RecNum><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Doyle, Michael T</author></authors></contributors><titles><title>Reviewing the impacts of distributed generation on distribution sys– protection</title><secondary-title>Power Engineering Society Summer Meeting, 2002 IEEE</secondary-title></titles><pages>103-105</pages><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780375181</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6, 7] و اين موضوع باعث کاهش درجه ايمني سيستم مي‌شود. از طرف ديگر سيستم حفاظتي شامل اجزاي زيادي است، که براي برطرف کردن خطا مي‌بايستي بين آن‌ها هماهنگي برقرار باشد. هماهنگ‌سازي اين اجزا در طول فرایند طراحي سيستم براساس محاسبات اتصال کوتاه انجام مي‌گيرد. هنگام نصب منابع توليد پراکنده جريان خطا در سيستم افزايش مي‌يابد، بنابراين پس از نصب منابع توليد پراکنده مي بايستي بعضي از اجزاي سيستم حفاظتي مجدداً تعويض و هماهنگ شوند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Teng</Author><Year>2010</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Teng, J-H</author><author>Lu, C-N</author></authors></contributors><titles><title>Optimum fault current limiter placement with search space reduction technique</title><secondary-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</secondary-title></titles><periodical><full-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</full-title></periodical><pages>485-494</pages><volume>4</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1751-8687</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3]
تحقیقات و مطالعات زیادی برای بر طرف کردن مشکلات ناشی از اتصال تولیدات پراکنده در شبکه صورت گرفته است. یکی از موثرترین روش‌ها جهت بر طرف کردن مشکلات، استفاده از محدود کننده جریان خطا در شبکه می‌باشد. محققین تحقیقات زیادی در مورد انواع محدودکننده جریان خطا، اندازه، مکان این تجهیز در شبکه، تاثیرات محدود کننده جریان خطا بر روی ژنراتورها موجود در شبکه و … انجام داده‌اند. بنابراین قرار گرفتن محدود کننده جریان خطا در شبکه به منظور نیل به اهداف زیر می‌باشد.
افزایش ظرفیت منابع تولید پراکنده
افزایش ظرفیت انتقال انرژی به مسافت‌های بلندتر
کاهش افت ولتاژ به دلیل خطا
بهبود پایداری سیستم
بهبود امنیت و قابلیت اطمینان شبکه
حفظ سیستم حفاظتی
مروری بر مطالعات صورت گرفته جهت کاهش تاثیرات منبع تولید پراکندهتاکنون روش‌هاي مختلفی براي کاهش اثر منفي توليد پراکنده ارائه شده است، که در اينجا برخي از اين روش‌ها مرور مي‌شود.
در روش ارائه شده در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>de Britto</Author><Year>2004</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>de Britto, Tales M</author><author>Morais, Diego R</author><author>Marin, Marco A</author><author>Rolim, Jacqueline G</author><author>Zurn, HH</author><author>Buendgens, Raul F</author></authors></contributors><titles><title>Distributed generation impacts on the coordination of protection sys–s in distribution networks</title><secondary-title>Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin America, 2004 IEEE/PES</secondary-title></titles><pages>623-628</pages><dates><year>2004</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780387759</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8] اثرات منفي ايجاد شده پس از اتصال توليد پراکنده با جعبه ابزار محاسباتي SiGDist بررسي شده است. براساس نتايج بدست‌آمده محدوديت‌هاي حاصل شده از اتصال توليد پراکنده مشخص مي‌شود. با توجه به محدوديت‌هاي حاصل شده ميزان تغييرات لازم در تجهيزات سيستم حفاظت و هماهنگي‌هاي حفاظتي براساس مکان نصب توليد پراکنده و ماکزيمم توان توليدي اين منابع برآورد مي‌شود.
در ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lee</Author><Year>2011</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lee, Hee-Jin</author><author>Son, GumTae</author><author>Park, Jung-Wook</author></authors></contributors><titles><title>Study on wind-turbine generator

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *