پایان نامه ها

افزايش مقاومت وتحريک سيستم ايمني ميگو را ايجاد نمودند.
Tan و Vanitha در سال 2004 اثرات ضد ميکروبي و نيز تنظيم کنندگي سيستم ايمني تعدادي از گياهان دارويي چيني سنتي صبر زرد Aloevera , Angelica species , Astragalus membrances ,Ganoderma lucidua , Panax ginseng , Scutellaria species , Zingiber officinulle را بررسي کردند که مشاهده نمودند هر کدام از اين گياهان در نهايت يکي از ترکيبات سلول هاي سيستم ايمني را تنظيم مي‌کند.
Marian و همکاران در سال2004 افزايش مقاومت نوعي ماهي هامور Epinephelus tauvina را در برابر ويبريو هارويي پس از تغذيه ماهي با غذاي غني شده با عصاره برخي گياهان دارويي داراي اثرات ضد باکتريايي و محرک ايمني، گزارش نمودند.
مطالعه اي که برروي اثرات داروهاي چيني سنتي برروي سيستم ايمني غير اختصاصي و مقاومت بيماري در گونه Croaker(Pseudosciaena crocea) در سال 2003 توسط Jian و Wu انجام شد نشان داد، که اين گياهان ممکن است افزايش عملکرد سيستم ايمني غير اختصاصي و مقاومت در مقابل بيماري را باعث شود.
Dujenci و همکاران در سال 2003 با بررسي اثر تعدادي از گياهان دارويي به عنوان تحريک کننده سيستم ايمني در ماهي قزل آلا به اين نتيجه رسيدند که عصاره گياهان اضافه شده به غذاي ماهي سطح پروتئين کل در پلاسما را افزايش مي‌دهد. به استثناي تيمار زنجبيل 1/0%، بيشترين سطح پروتئين پلاسما در گروههاي تغذيه شده با عصاره زنجبيل 1% مشاهده گرديد. گياهان مورد مطالعه در تحقيقات آنها شامل: Viscumalbam , Urticadioica , Zingiber officinale بود.
Harikrishnan و همکاران در سال 2003 با غوطه ور نمودن ماهي کپور معمولي درعصاره برگ گياه Azadirachta indica توانستند افزايش مقاومت به آئروموناس هيدروفيلا و کاهش علائم و تسريع در بهبودي زخمهاي ايجاد شده متعاقب عفونت باکتريايي را گزارش نمايند.
Jian و همکاران در سال 2004 اثرات برخي گياهان دارويي بومي چين Angelicae Sinensis وRadix astragalin Seu Hedysari را بر ماهي کپور معمولی بومي چين مورد بررسي قرار داده و تحريک سيستم ايمني غير اختصاصي ماهي تحت تاثير عصاره اين گياهان دارويي را گزارش نمودند.
Kim و همکاران در سال 1999 اثر غذاي مکمل شده با گياه صبر زرد Aloe بروي پاسخ هاي ايمني غير اختصاصي و مقاومت در مقابل بيماري Vibrio alginolyticus در ماهيان جوان سنگ ماهی Rock fishمورد مطالعه قرار دادند. غذاي مکمل شده با Aloe در فعاليت سرم ليزوزيم اثر معني داري نداشت. نتايج آنها نشان داد دوز متوسطي از غذا دهي با Aloe مي‌تواند به مقاومت در ماهيان جوان سنگ ماهی (Sebastes schlegel)Rock fish کمک نمايد.
اهداف تحقيق :
بررسي اثر عصاره لعل کوهستان Oliveria decumbens و مرزه خوزستانSatureja khuzestanica بر فاکتورهاي ايمني ماهي كپور معمولي.
مقايسه اثر عصاره لعل کوهستان Oliveria decumbens و مرزه خوزستانSatureja khuzestanica بر برخي فاکتورهاي ايمني و خون شناختي ماهيقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *