پایان نامه ها

RC، pushover، PBPD، الاستیک، زلزله، تسلیم

4- 10منحنی pushover قاب 4 طبقه PBPD RC SMF(DBE)……………………………. 85
شکل 4- 11 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب……………………………………………………………………….…. 86
شکل 4- 12منحنی pushover قاب 4 طبقه PBPD RC SMF(MCE)……….………………….. 87
شکل 4-13 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب……………………………………………………………………………. 88
شکل 4- 14منحنی pushover قاب 4 طبقه PBPD RC SMFبهره برداری……………………….. 88
شکل 4-15 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب……………………………………………………………………………. 89
شکل 4- 16منحنی pushover قاب 8 طبقه PBPD RC SMF(DBE)…………………………….. 90
شکل 4-17 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب………………………………………………………………………..…. 91
شکل 4- 18منحنی pushover قاب 8 طبقه PBPD RC SMF(MCE)……….………………….. 92
شکل 4 -19تشکیل مفصل پلاستیک در قاب……………………………………………………………………….…. 93
شکل 4- 20منحنی pushover قاب 8 طبقه PBPD RC SMFبهره برداری………………………. 94
شکل 4- 21 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب…………………………………………………………………………. 95
شکل 4- 22 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب………………………………………………………………………….. 96
شکل 4- 23 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب…………………………………………………………………………. 97
شکل 4- 24منحنی pushover قاب 12 طبقه PBPD RC SMF(DBE)…………………………… 98
شکل 4- 25 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب………………………………………………………………………..…. 99
شکل 4- 26 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب………………………………………………………………………..…. 100
شکل 4- 27 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب………………………………………………………………………..…. 101
شکل 4- 28منحنی pushover قاب 12 طبقه PBPD RC SMF(MCE)……….…………………. 102
شکل 4- 29 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب………………………………………………………………………..…. 103
شکل 4- 30منحنی pushover قاب 12 طبقه PBPD RC SMFبهره برداری………………………. 104
شکل 4- 31 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب…………………………………………………………………………….. 105
شکل 4- 32 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب……………………………………………………………………………. 106
شکل 4- 33منحنی pushover قاب 20 طبقه PBPD RC SMF(DBE)…………………………….. 107
شکل 4- 34 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب……………………………………………………………………………. 108
شکل 4- 35 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب……………………………………………………………………………. 109
شکل 4- 36منحنی pushover قاب 20 طبقه PBPD RC SMF(MCE)……….…………………… 110
شکل 4- 37 تشکیل مفصل پلاستیک در قاب…………………………………………………………………………….. 111
شکل 4- 38منحنی pushover قاب 20 طبقه PBPD RC SMFبهره برداری……………………….. 112

فهرست جدول ها صفحه
جدول 3-1 ضریب کاهش شکل پذیری……………………………………………………………………………………. 19
جدول 3-2 نرخ جابجایی تسلیم طرح………………………………….……………………………………………………. 22
جدول 3-3 مقادیر C2 برای فاکتور کاهش نیرو مختلف.…………………………………………………….…. 26
جدول 3-4 نیروی برش طراحی………………………………….……………………………………………………………. 28
جدول 3-5 برش پایه طرح شده v/w از روش C2…………………………………………………………………… 31
جدول 3-6 سطح عملکرد ساختمان………………………………….………………………………………………….…. 40
جدول 3-7 سطوح خطر لرزه ای…………………………………………………………………………………………..…. 41
جدول 4-1 پارامتر های طراحی………………………………………………………………………………………………. 44
جدول 4-2 اطلاعات اساسی طراحی……………………………………………………………………………………..…. 44
جدول 4-3 پارامتر های طراحی…………………………………………………………………………………………..…. 47
جدول 4-4 پارامترهای مهم طراحی 4 طبقه RC SMF………………………………………………………. 47
جدول 4-5 پارامتر های طراحی برای محاسبه برش پایه ساختمان4 طبقه …………………………. 49
جدول 4-6 پارامتر های طراحی تیر ساختمان 4 طبقه…………………………………………………………… 50
جدول 4-7 پارامتر های طراحی ستون ساختمان 4 طبقه…………………………………………………….. 54
جدول 4-8 جزئیات ستون ها…………………………………………………………………………………………………. 56
جدول 4-9 مقطع ستون ها…………………………………………………………………………………………………… 56
جدول 4-10 پارامتر های طراحی…………………………………………………………………………………….…. 57
جدول 4-11 پارامترهای مهم طراحی 8 طبقه RC SMF…………………………………………………. 58
جدول 4-12 پارامتر های طراحی برای محاسبه برش پایه ساختمان8 طبقه ……………………. 58
جدول 4-13 پارامتر های طراحی تیر ساختمان 8 طبقه…………………………………………………….. 59
جدول 4-14 پارامتر های طراحی ستون ساختمان 8 طبقه………………………………………………… 60
جدول 4-15 جزئیات ستون ها…………………………………………………………………………………………….. 62
جدول 4-16 مقطع ستون ها………………………………………………………………………………………………. 63
جدول 4-17 پارامتر های طراحی………………………………………………………………………………………. 64
جدول 4-18 پارامترهای مهم طراحی 12 طبقه RC SMF……………………………………………… 64
جدول 4-19 پارامتر های طراحی برای محاسبه برش پایه ساختمان12 طبقه ………………. 65
جدول 4-20 پارامتر های طراحی تیر ساختمان 12 طبقه………………………………………………… 66
جدول 4-21 پارامتر های طراحی ستون ساختمان 12 طبقه…………………………………………… 68
جدول 4-22 جزئیات ستون ها………………………………………………………………………………………….. 70
جدول 4-23 مقطع ستون ها…………………………………………………………………………………………….. 71
جدول 4-24 پارامتر های طراحی……………………………………………………………………………………. 72
جدول 4-25 پارامترهای مهم طراحی 20 طبقه RC SMF…………………………………………… 72
جدول 4-26 پارامتر های طراحی برای محاسبه برش پایه ساختمان20 طبقه ……………. 73
جدول 4-27 پارامتر های طراحی تیر ساختمان 20 طبقه………………………………………………. 74
جدول 4-28 پارامتر های طراحی ستون ساختمان 20 طبقه…………………………………………. 77
جدول 4-29 جزئیات ستون ها………………………………………………………………………………………… 79
جدول 4-30 مقطع ستون ها………………………………………………………………………………………….. 81
فهرست نماد ها
PBPD………………………………………………………………………………………….. طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک
SMF…………………………………………………………………………………………….. قاب خمشی ویژه
RC……………………………………………………………………………………………….. بتن مسلح
DBE…………………………………………………………………………………………….. زلزله سطح خطر 1
MCE…………………………………………………………………………………………….. زلزله سطح خطر2

فصل 1
کلیات
1-1مقدمه
روش های طراحی لرزه ای کنونی عموما بر اساس تحلیل رفتار الاستیک سازه تحت نیروهای جانبی است. یعنی در این روش ها برش پایه با فرض رفتار الاستیک سازه ارائه می گردد و برای کاهش این نیرو از ضریب اصلاح Rاستفاده می شود (مانند استاندارد2800). که ضریبR بر اساس شکل پذیری سازه می باشد که در کل باعث می شود تعیین نیروی برش پایه با قضاوت مهندس همراه شود. در چنین حالتی که کاهش برش پایه بصورت تقریب می باشد. عملا سازه برای تغییر شکل های غیر الاستیک طراحی نشده و هنگامی که تحت زلزله شدید قرار گیرد، سازه عملکردی غیر قابل پیش بینی دارد یعنی تغییر شکل ها در این حالت تقریبا کنترل نشده است. که باعث شکل پذیری و کاهش اتلاف انرژی در سازه می شود و در نتیجه باعث عدم استفاده از تمام ظرفیت سازه می گردد.
در واقع علاوه بر غیر اقتصادی بودن ممکن است باعث تخریب سازه نیز می گردد.
ضعف روش های فعلی :
فرض گارانتی شدن ایمنی یا کاهش خرابی با افزایش نیروی برش پایه:
در زلزله های گذشته واژگونی هایی به علت شکست محلی در ستون ها دیده شده است.
فرض توزیع نیروی جانبی در ارتفاع سازه بر اساس رفتار الاستیک:
تحقیقات قبلی نشان داده که توزیع نیروی جانبی فعلی به شدت از جواب حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی فاصله گرفته است . نتایج حاصل از آنالیز دینامیکی غیر خطی انجام شده توسط ویلاورد (1991-1997) توزیع نیروهای جانبی بدون در نظر گرفتن این اصل که سازه تحت زلزله شدید وارد ناحیه غیر الاستیک می شود می تواند اولین دلیل برای واژگونی تعداد بسیار زیادی از ساختمان ها در زلزله مکزیکو سیتی (1985) باشد. [1]
بدست آوردن نسبت اندازه اعضا بر اساس سختی اولیه آن ها:
بزرگی نیروهای اعضا از رابطه سختی الاستیک اعضای سازه بدست می آید اما تحت زلزله شدید سختی تعداد زیادی از اعضا بشدت تغییر می کند با توجه به ترک خوردگی بتن یا تسلیم شدن فولاد و در حالی که سایر اعضا بدون تغییر باقی می مانند که این امر باعث تغییر در توزیع نیرو در اعضای سازه می شود. نسبت های مناسب اندازه اعضا بدون استفاده از توزیع مناسب تر حاصل نمی گردد طوری که توزیع شامل رفتار غیر الاستیک نیز بشود .
تلاش برای پیش بینی جابجایی غیر الاستیک با استفاده از عوامل تقریبی و آنالیز رفتار:
این امر در بسیاری از تحقیقات قبلی انجام شده اثبات گردید[2].
5.تلاش برای حذف تسلیم ستون بوسیله نسبت استحکام تک ستون-به-تیر:
تحقیقات بسیاری نشان داد که روشهای طراحی ظرفیت متعارف برای طراحی ستون ها در قاب خمشی بتن مسلح نمی توانند تسلیم در ستون ها را حذف کنند( دوولی و براچی 2001; کنتز وبرانینگ 2003) در واقع گشتاور تقاضا ستون اغلب دست کم گرفته می شود زیرا گشتاور ستون ها تنها از تیر ها یا دیگر اعضا متصل به ستون حاصل نمی گردد بلکه همچنین از جا بجایی جانبی نیز بدست می آید.[3]
پس سیستم های طراحی لرزه ای فعلی همیشه عملکرد مطلوبی را فراهم نمی کنند و برای رسیدن به طراحی مطلوب باید از طراحی استفاده شود که هم رفتار غیر الاستیک را در نظر بگیرد هم نیروی برش پایه مناسب به همراه توزیع بار جانبی مناسب. همچنین باید مکانیزم تسلیم مطلوب و دریفت مناسب در سطح خطر در طراحی از ابتدای کار در طراحی دخیل باشد.
به این منظور طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک یاPBPD توسط پروفسور گل طی دهه اخیر معرفی شده و کامل گشت، در این روش مستقیما رفتار غیر خطی سازه در طراحی نقش داشته و هرگونه قضاوت مهندس و تکرار و سعی و خطا بعد از طراحی اولیه را حذف کرده است.
روشPbPd از دریفت هدف و مکانیزم تسلیم از پیش انتخاب شده بعنوان حالات عددی عملکردی استفاده می کند

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *