پایان نامه ها

app=”EN”، AC، EN.CITE، ADDIN، میکروگرید، میکروگریدها

db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. به هر حال موانع جدی در فراگیر شدن ایده میکروگریدها وجود دارد که از جمله آنها می توان به وابستگی تولید منابع آن به شرایط محیطی و جغرافیای، ظرفیت کم منابع و عدم تدوین استانداردهای لازم برای حالتهای وصل به شبکه و جدا از شبکه اشاره کرد. بنابراین موضوعات مربوط به میکروگریدها نیازمند تحقیق بیشتر هم از لحاظ تئوری و هم از نظر پیاده سازی ایده ها در آزمایشگاه هستند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Katiraei</Author><Year>2008</Year><RecNum>48</RecNum><DisplayText>[25]</DisplayText><record><rec-number>48</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>48</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Katiraei, Farid</author><author>Iravani, Reza</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Dimeas, Aris</author></authors></contributors><titles><title>Microgrids management</title><secondary-title>Power and Energy Magazine, IEEE</secondary-title></titles><per

iodical><full-title>Power and Energy Magazine, IEEE</full-title></periodical><pages>54-65</pages><volume>6</volume><number>3</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1540-7977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[25]
. بطور کلی یک میکروگرید شامل یک یا چند منبع تولید پراکنده و سیستم ذخیره انرژی، بارهای حساس و غیرحساس توزیع شده و یک سیستم کنترلی مشتمل بر کنترلرهای محلی و کنترلر مرکزی است. میکروگرید به یک شبکه توزیع ولتاژ پایین وصل شده و بارها (مخصوصا بارهای گرمایی) نزدیک منابع تولید پراکنده می‌باشند. واحدهای منبع تولید پراکنده بصورت “نصب کن، استفاده کن” می‌باشند.
میکروگریدها از نظر ساختار بصورت AC و DC هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. در برخی از حالات میکروگریدها بصورت ترکیبی از هر دو ساختار بهره برداری می‌شوند. از آنجاکه شبکه‌های AC رواج بیشتری دارند، میکروگریدهای AC گسترش بیشتری یافته‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bo</Author><Year>2010</Year><RecNum>49</RecNum><DisplayText>[26]</DisplayText><record><rec-number>49</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>49</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Bo, Dong</author><author>Li, Yongdong</author><author>Zheng, Zedong</author></authors></contributors><titles><title>Energy management of hybrid DC and AC bus linked microgrid</title><secondary-title>Power Electronics for Distributed Generation Sys–s (PEDG), 2010 2nd IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><pages>713-716</pages><dates><year>2010</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>142445669X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[26]. نوع DC نیز به کاربردهایی نظیر شبکه‌های برق کشتی‌ها و هواپیماها معطوف می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ise</Author><Year>2006</Year><RecNum>50</RecNum><DisplayText>[27]</DisplayText><record><rec-number>50</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>50</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Ise, T</author></authors></contributors><titles><title>Advantages and circuit configuration of a DC microgrid</title><secondary-title>Proc. Symposium on Microgrids</secondary-title></titles><volume>1</volume><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. میکروگریدهای AC به دو دسته میکروگریدهای AC فرکانس بالا و فرکانس سیستم قدرت تقسیم می شوند. نوع فرکانس بالا بیشتر کاربردهای نظامی و نیز هوا-فضا داشته ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chakraborty</Author><Year>2007</Year><RecNum>51</RecNum><DisplayText>[28]</DisplayText><record><rec-number>51</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>51</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chakraborty, Sudipta</author><author>Weiss, Manoja D</author><author>Simões, M Godoy</author></authors></contributors><titles><title>Distributed intelligent energy management sys– for a single-phase high-frequency AC microgrid</title><secondary-title>Industrial Electronics, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial Electronics, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>97-109</pages><volume>54</volume><number>1</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0278-0046</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28]، در صورتی که نوع فرکانس پایین که مد نظر ما در این تحقیق است، از کاربردهای عمومی‌تری برخوردار است. اقبال عمومی در استفاده از میکروگریدها رو به رشد است به طوری که موسسه تحقیقاتی Pike پیش بینی کرده است که تا سال 2015 بیش از سه گیگاوات میکروگرید با سرمایه ای در حدود 8 میلیارد دلار در دنیا نصب خواهد شد.
تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه میکروگریدها صورت گرفته و پروژه های متعددی در سطح جهان برای بررسی کارآیی آنها انجام شده است. از جمله این پروژه‌ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1- میکروگریدهای AEP CERTS، Mad River، BC Hydro Boston Bar و GEC در آمریکا، 2- میکروگرید EU More ، Kythnos، CESI و Demotec در اروپا، 3- پروژه‌هایAichi Expo، Kyotango، Hachinohe و Sendai توسط سازمان توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر و صنعت ((NEDO 4- میکروگرید Shimizu در ژاپن 5- Hsinchiang در چین 6- میکروگرید Hydro-Quebec در کانادا ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. ساختار میکروگریدهای AC شباهت زیادی با شبکه‌های توزیع استاندارد دارند با این تفاوت که میکروگرید می‌تواند بصورت جدا از شبکه اصلی نیز فعالیت کند.
در یک تقسیم بندی مطالعات صورت گرفته در زمینه ميكروگريدها را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:
مطالعات استاتيكي شامل: که شامل مطالعه پخش بار،عملکرد بازار در میکروگرید، اندازه منابع تولید پراکنده و….
مطالعات ديناميكي شامل: کنترل و مدیریت میکروگرید، آنالیز پایداری و…
مطالعات گذرا شامل: کنترل و کیفیت توان، مطالعات حفاظتی ، مطالعات حالت گذرا منابع تولید پراکنده و..
محدود کننده جریان خطا محدود کننده جریان خطا را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
1 محدود کننده جریان خطای پسیو
2 محدود کننده جریان خطای اکتیو
به طور معمول محدود کننده جریان خطای پسیو، راکتورهای محدود کننده هستند که جریان خطا را به وسیله محدود کردن افت ولتاژ دو سر راکتور محدود کننده جریان خطا، محدود می‌کند. اشکال اصلی محدود کننده‌ی جریان خطای پسیو این است که در شرایط عملکرد نرمال سیستم، این راکتور محدود کننده جریان خطای پسیو باعث افت ولتاژ و مصرف توان می‌شود.
محدود کننده جریان خطای اکتیو یک امپدانس متغیر است که به صورت سری با بریکر وصل می‌شود که در شرایط عملکرد نرمال سیستم دارای امپدانس خیلی کم و در شرایط خطا دارای امپدانس خیلی زیاد است که به صورت تجاری در بازار موجود نمی‌باشد و از آن در آینده در شبکه قدرت استفاده خواهد شد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Teng</Author><Year>2010</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Teng, J-H</author><author>Lu, C-N</author></authors></contributors><titles><title>Optimum fault current limiter placement with search space reduction technique</title><secondary-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</secondary-title></titles><periodical><full-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</full-title></periodical><pages>485-494</pages><volume>4</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1751-8687</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3]
در ادامه چند نمونه از ساختارهاي محدود کننده جريان خطا مرور می‌شود.
راکتورهای محدود کننده جریانراكتور محدود كننده جريان (CLR)، راكتوري است كه به صورت سري در خط قرار مي‌گيرد و جريان اتصال كوتاه را کاهش مي‌دهد. برخي از اتصالات متداول CLR در شکل 2-1 نشان داده شده است.
اصلي‌ترين مزيت CLR سادگي و قيمت پايين آن مي‌باشد. از لحاظ هزينه استفاده از CLR مي‌تواند روشي مناسب براي كاهش سطح اتصال كوتاه در مقايسه با تعويض كليدهاي قدرت باشد. اما اصلي‌ترين عيب CLR وجود افت ولتاژ در دو سر راكتور آن در زمان عملکرد نرمال سيستم مي‌باشد، به گونه‌اي که با در نظر گرفتن اين عامل مي‌توان CLR را در مقوله‌ی محدود کننده‌هاي جريان خطا پسیو قرار داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wu</Author><Year>2004</Year><RecNum>29</RecNum><DisplayText>[29]</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Wu, Xueguang</author><author>Jenkins, Nick</author><author>Strbac, Goran</author><author>Watson, Jim</author><author>Mitchell, Catherine</author></authors></contributors><titles><title>Integrating renewables and CHP into the UK electricity

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *