پایان نامه ها

گوسی، r1,، چگالی، y2,، فرکانس، z2و

در چنین مواردی نمی توان از فیلتر وفقیبرای آشکارسازی استفاده نمود. بسته به نوع کاربرد سیگنال تصادفی ازمدل های مختلفی برای شبیه سازی آن استفاده می گردد. ولی معمولاً فرض بر این است که نمونه های دریافتی از سیگنال دارای تابع توزیع احتمال گوسی با میانگین صفر می باشد. این فرض به میزان قابل توجهی در بسیاری از کاربردها قابل قبول است. چون سیگنال ارسالی از ترکیب تعداد بسیار زیادی منابع تصادفی مستقل از هم حاصل می گردد. تنها محدودیت اعمال شده توسط این فرض، گوسی بودن تابع توزیع سیگنال است. گشتاور دوم سیگنال های گوسی برای بیان خصوصیت تابع توزیع احتمال کافی بوده و سایرگشتاورهای بعدی آن یا صفر بوده و یا از روی گشتاور دوم قابل محاسبه است.
تابع همبستگی یک سیگنال تصادفی به صورت
Rsst1, t2; r1, r2=ESt1, r1S*(t2, r2)(1- 29)
تعریف می گردد. که این تابع دارای هشت متغیر (دو متغیر زمان t1 و t2 و شش متغیر مکان (r2x2, y2, z2و r1x1, y1, z1) می باشد. اگر سیگنال در حوزه زمان همگن باشد، تابع همبستگی در حوزه زمان تابعی از تغییرات τ=t1-t2 می گردد. برای این سیگنال، چگالی طیف متقابل به صورت زیر تعریف می گردد:
Sssω,r1, r2=Rsst1, t2, r1, r2e-jωτdτ=Rssτ,r1, r2e-jωτdτ (1- 30)
اگر سیگنال در حوزه مکان(مختصات فضایی) نیز همگن باشد، تابع همبستگی وابسته به تفاضل پارامتر r1-r2 می گردد (همبستگی تابعی از r=r1-r2 و به شکل Rss(τ,r) است). در این حالت چگالی طیف فرکانس – عدد موجبرای این سیگنال به صورتقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *