پایان نامه ها

گسیختگی، تونل، تنشهای، رگرسیون، هوک-براون، بنیاوسکی

– مشخصات سازه زیرزمینی…………………………………………………………………………………………………….95
6-1-4- مثال 5……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
6-1-5- مثال 6……………………………………………………………………………………………………………………………………………98
6-1- 6- مثال7……………………………………………………………………………………………………………………………………………..102 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
پیوست شماره1: ترسیم ناحیه گسیختگی در محیط الاستیک توسط روش اجزای محدود………………………..110
پیوست شماره2: ترسیم ناحیه گسیختگی در محیط الاستیک توسط روابط تحلیلی……………………………….117 پیوست شماره 3: آنالیز ناحیه گسیختگی در محیط الاستو پلاستیک………………………………………………………..118
فهرست جدولها
عنوان و شماره صفحه
شکل شماره1: مدل تحلیل شده توسط مرجع……………………………………………………………………………………………………….28
جدول شماره2: معیارهای دو بعدی تجربی سنگ………………………………………………………………………………………………….35
جدول شماره3: مقادیر ضرایب A وB با توجه به نوع سنگ………………………………………………………………………………….36
جدول شماره4: مقادیر تجربی m با توجه به نوع سنگ…………………………………………………………………………………………38
جدول شماره5: مقادیر دادههای آزمایش سه محوری…………………………………………………………………………………………….43
جدول شماره6: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار بنیاوسکی برای نمونهLimston……………………………………..45
جدول شماره7: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار هوک-براون برای نمونهLimston………………………………….47
جدول شماره8: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار بنیاوسکی برای نمونهSandston………………………………….49
جدول شماره3-8: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار هوک-براون برای نمونهSandston………………………….51
جدول شماره10: مقادیر توابع وزنی و نقاط گوسین برای تقریبهای درجه ا تا4…………………………………………………67
جدول شماره11: محاسبهی شیبهای قطعات منحنی تنش کرنش نمونه سنگ 1……………………………………………..99
جدول شماره12: محاسبه شیبهای قطعات منحنی تنش کرنش نمونه سنگهای 2و1……………………………………..104

فهرست شکلها
عنوان و شماره صفحه
شکل شماره1: مدل تحلیل شده توسط مرجع]7[……………………………………………………………………………………………………4
شکل شماره2: مدل تحلیل شده توسط مرجع]24[………………………………………………………………………………………………….5
شکل شماره3: روشهای اساسی تحلیل مکانیک سنگ توسط مرجع]7[………………………………………………………………..9
شکل شماره4: نحوهی مشبندی روش تفاضل محدود…………………………………………………………………………………………..11
شکل شماره5: طرحی از مدل تفاضل محدود 5 نقطهای……………………………………………………………………………………….11
شکل شماره6: نمودار تنش کرنش جسم سخت، جسم چکشخوار……………………………………………………………………….21
شکل شماره7: انواع مدلهای رفتاری سنگ…………………………………………………………………………………………………………..22
شکل شماره8: نحوهی توزیع تنش در عمق تودههای سنگی…………………………………………………………………………………24
شکل شماره9: نمودار تنش در برابر عمق تودههای سنگی…………………………………………………………………………………….25
شکل شماره10: تغییرات تنش قائم در محیطهای لایهبندی شده………………………………………………………………………..25
شکل شماره11: تغییرات ضریب تنش در برابر تغییر سربار……………………………………………………………………………………26
شکل شماره:12مولفههای تنش در اطراف محیط دایرهای در محیط الاستیک……………………………………………………28
شکل شماره13: تغییرات تنش مماسی در دیواره تونل در محیط الاستیک………………………………………………………….29
شکل شماره14: حفره بیضی شکل زاویهدار نسبت به تنشهای افقی و قائم،موازی تنشهای اصلی……………………30
شکل شماره15: رگرسیون تحت معیار بنیاوسکی برای نمونه Limston……………………………………………………………..46
شکل شماره16: رگرسیون تحت معیار هوک-براون برای نمونه Limston………………………………………………………….48
شکل شماره17: رگرسیون تحت معیار بنیاوسکی برای نمونه Sandston………………………………………………………….50
شکل شماره18: رگرسیون تحت معیار هوک-براون برای نمونه Sandston……………………………………………………….52
شکل شماره19: رگرسیون تحت معیار هوک-براون برای نمونه Sandston……………………………………………………….56
شکل شماره20: المان مثلثی سه نقطهای،6 نقطهای،10نقطهای……………………………………………………………………………57
شکل شماره21: المان مثلثی 3 نقطهای………………………………………………………………………………………………57
شکل شماره22: المان مستطیلی 4 نقطهای……………………………………………………………………………………………………………60
شکل شماره23: درجات آزادی المان مستطیلی 4 نقطهای……………………………………………………………………………………61
شکل شماره24: حوضهای به شکل ربع دایره………………………………………………………………………………………………………….62
شکل شماره25: مشبندی حوضه توسط المان مثلثی 3 نقطهای………………………………………………………………………….63
شکل شماره26: مشبندی حوضه توسط المان مستطیلی 4 نقطهای…………………………………………………………………….63
شکل شماره27: مشبندی حوضه توسط المان ایزوپارامتریک 4 نقطهای……………………………………………………………..64
شکل شماره28: نمونهای از المان ایزوپارامتریک 4 نقطهای در مختصات واقعی و تبدیل شده…………………………….64
شکل شماره29: نمونهای از المان ایزوپارامتریک 4 نقطهای در مختصات واقعیبه همراه مکان نقاط گوس درجه 2 و3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
شکل شماره30: روش تکرار مستقیم برای مسئله یک متغیره……………………………………………………………………………….70
شکل شماره31: روش سختی مماسی یک مسئله یک متغیره……………………………………………………………………………….71
شکل شماره32: نمودار تنش کرنش جسم الاستوپلاستیک سخت شونده…………………………………………………………….75
شکل شماره33: سطح تسلیم فرضی و مشتقات آن نسبت به تنشهای اصلی………………………………………………………76
شکل شماره34: نمونه اشکال تنش در صفحه، کرنش در صفحه، متقارن محوری………………………………………………..79
شکل شماره35: پوش تسلیم هوک- براون در فضای تنشهای اصلی………………………………………………………………….81
شکل شماره36: پوش تسلیم هوک- براون در فضای تنشها یانحرافی………………………………………………………………..81
شکل شماره37: الگوریتم حل مسائل اجزای محدود در حالت الاستو پلاستیک…………………………………………………..83
شکل شماره38: تصویری کلی از تونل و مدل مورد نظر…………………………………………………………………………………………87
شکل شماره39: تصویری از شرایط مرزی اعمال شده بر روی ربع مدل………………………………………………………………..88
شکل شماره 40: ناحیه گسیختگی اطراف ربع تونل در محیط هوک-براون………………………………………………………….88
شکل شماره 41: ناحیه گسیختگی اطراف ربع تونل در محیط هوک-براون توسط نرم افزار………………………………..88
شکل شماره42: ناحیه گسیختگی اطراف تونل کامل در محیط هوک-براون توسط نرم افزار………………………………89
شکل شماره43: ناحیه گسیختگی اطراف تونل کامل در محیط هوک-براون………………………………………………………..89
شکل شماره44: ناحیه گسیختگی اطراف تونل کامل در محیط هوک-براون توسط نرم افزار………………………………89
شکل شماره45: ناحیه گسیختگی اطراف ربع تونل در محیط بنیاوسکی………………………………………………………………90
شکل شماره 46: ناحیه گسیختگی اطراف ربع تونل در محیط بنیاوسکی توسط نرم افزار……………………………………91
شکل شماره47: ناحیه گسیختگی اطراف تونل کامل در محیط بنیاوسکی……………………………………………………………91
شکل شماره48: خطوط تنش اصلی ماکزیمم ربع دایره…………………………………………………………………………………………92
شکل شماره49: خطوط تنش اصلی مینیمم ربع دایره…………………………………………………………………………………………..93
شکل شماره50: سطح گسیختگی اطراف تونل تحت بار برشی توسط نرم افزار…………………………………………………….93
شکل شماره51: سطح گسیختگی اطراف تونل تحت بار برشی توسط نرم افزار ADINA…………………………………….94
شکل شماره52: تصویری از شرایط تنشهای اصلی زاویهدار…………………………………………………………………………………95
شکل شماره53: دایره موهر کلمب برای استخراج تنشهای اصلی……………………………………………………………………….95
شکل شماره54: ناحیه گسیختگی تحت تنشهای اصلی با زاویه 30 نسبت به افق……………………………………………..97
شکل شماره55: ناحیه گسیختگی تحت تنشهای اصلی با زاویه 60 نسبت به افق………………………………………………98
شکل شماره56: نمودار تنش-کرنش فرضی برای نمونه سنگ شماره 1………………………………………………………………..99
شکل شماره57: نحوهی تقسیمبندی نمودار تنش-کرنش فرضی برای نمونه سنگ شماره 1در قسمت غیر خطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
شکل شماره 58: ناحیه گسیختگی اطراف ربع تونل در حالت الاستو پلاستیک توسط نرم افزار………………………100
شکل شماره 59: ناحیه گسیختگی اطراف ربع تونل در حالت الاستو پلاستیک توسط نرم افزار………………………101
شکل شماره60: کانتور تنشهای اصلی ماکزیمم در اطراف تونل توسط نرم افزار ADINA………………………………102
شکل شماره61: تصویر تونلی در محیط

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *