پایان نامه ها

کشتار، گوشت، نمونههای، نمونه‌هاي، III، زنجيره

c اکسیداز)………………..42
3-2-3-5- اندازهگیری فعالیت مجموعه آنزیمی V (ATP سینتاز)……………………………….43
3-3- تجزیهی آماری…………………………………………………………………………………………………………………….45
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
یافتهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
4-1- بازده مصرف خوراک……………………………………………………………………………………………………………47
4-2- مجموعههای آنزیمی زنجیره تنفسی میتوکندری و بازده خوراک……………………………………..50
4-2-1- فعالیت آنزیمی مجموعه I در نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار……52
4-2-1-1- نمونههای گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..52
4-2-1-2- نمونه‌هاي گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….52
4-2-2- فعالیت آنزیمی مجموعه II در نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار…..54
4-2-2-1- نمونههای گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..54
4-2-2-2- نمونه‌هاي گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….54
4-2-3- فعالیت آنزیمی مجموعه III در نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار…56
4-2-3-1- نمونههای گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..56
4-2-3-2- نمونه‌هاي گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….56
4-2-4- فعالیت آنزیمی مجموعه IV در نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار…58
4-2-4-1- نمونههای گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..58
4-2-4-2- نمونه‌هاي گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….58
4-2-5- فعالیت ATP سینتاز (Cox V)………………………………………………………………………………..60
4-2-5-1- نمونه‌هاي گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..60
4-2-5-2- نمونه‌هاي گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….60
4-3- مقایسه فعالیت آنزیمی مجموعههای زنجیره تنفسی در نمونههای گوشت پیش از کشتار (بیوپسی) و پس از کشتار……………………………………………………………………………………………………….62
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
5-1- تفاوت در بازدهي خوراک…………………………………………………………………………………………………….65
5-2- پس‌مانده خوراک مصرفي و فراسنجه‌هاي وابسته به آن…………………………………………………….65
5-3- نسبت تبديل خوراکونسبت تبديلخوراک تصحيح شدهو فراسنجه‌هاي وابسته به آن……..66
5-4- نبود تفاوت در پس‌مانده خوراک مصرفي، بين گروه‌هاي FCR و aFCR، همچنين نبود تفاوت در FCR (و aFCR) بين گروه‌هاي RFI، و وجود تفاوت در FCR (يا aFCR) بين گروه‌هاي FCR (يا aFCR)……………………………………………………………………………………………………..67
5-5- فعاليت آنزيمي مجموعه‌هاي زنجيره تنفسي و بازدهي خوراک………………………………………….67
5-6- نبود اثر پدري يکسان در بره‌هاي مورد پژوهش و اثر آن بر فعاليت آنزيمي مجموعههای زنجيره تنفسي………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-7- فعاليت آنزيمي مجموعه‌هاي زنجيره تنفسي نمونه‌هاي گوشت پيش و پس از کشتار………70
نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
فهرست جدولها
عنوانصفحه
جدول 2-1- روش‌هاي بازدهي خوراک، فروزه‌هاي مربوط به بازدهي خوراک…………………………………………14
جدول 3-1 :نيازهاي روزانه برههاي پرواري با ميانگين وزنی 30 كيلوگرم و افزايش وزن 250 گرم در روز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
جدول 3-2 :اجزا و ترکیب جيره (بر حسب ماده خشك) برههاي پرواري با ميانگين وزنی 30 كيلوگرم و افزايش وزن250 گرم در روز………………………………………………………………………………………………………………………30
جدول 4-1: میانگین وزن آغازین (Initial BW)، وزن پایانی (Final BW)، وزن متابولیکی (MBW)، میانگین افزایش وزن روزانه (ADG)، میانگین مصرف خوراک روزانه (ADFI)، پسمانده خوراک مصرفی (RFI)، نسبت تبدیل خوراک (FCR) و نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده (aFCR) در برههای گروهبندی شده، بر پایه پس مانده خوراک مصرفی (RFI)، نسبت تبدیل خوراک (FCR) و نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده (aFCR)………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
جدول 4-2: فعالیت آنزیمی مجموعههای زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و نمونههای پس از کشتار در برههای گروه‎بندی شده بر پایه RFI، FCRو aFCR…………………………………………………….51
جدول 4-3- مقايسه فعاليت آنزیمی مجموعه زنجيره تنفسي (I-V) نمونه‌هاي گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار (آزمون t-test جفتي)…………………………………………………………………………………………………………63
فهرست نگاره‌ها
عنوان صفحه
نگاره 1-1: ساختار شماتیک میتوکندری…………………………………………………………………………………………………….8
نگاره 1-2: ساختار شماتیک زنجیره انتقال الکترون و جایگاه قرارگیری آن بر غشا درونی میتوکندری……9
نگاره 3-1: نمایی از سالن و قفسهای پرورش (الف) و یک قفس انفرادی دارای آخور و آبخوری جداگانه (ب)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
نگاره 3-2: الف- نمونهبرداری از ماهیچه (بیوپسی)، ب- بخیه ساده پس از نمونه‎برداری………………………..31
نگاره 3-3: همبستگی مقدار جذب نور در طول موج 595 نانومتر با غلظت پروتین……………………………… 35
نگاره 3-4: ساختار و کنش مجموعهآنزیمی I زنجیره تنفسی…………………………………………………………………. 36
نگاره 3-5: ساختار Complxe II زنجیره تنفسی میتوکندری…………………………………………………………………..37
نگاره 3-6: ساختار و کنش Cox III در زنجیره انتقال الکترون و چرخه Q……………………………………………..40
نگاره 3-7: ساختار و کنش Cox IV………………………………………………………………………………………………………….42
نگاره 3-8: ساختار، زیر مجموعهها و زیر واحدهای ATP سینتاز میتوکندریایی……………………………………..44
نگاره 3-9: مسیرهای واکنشی در اندازهگیری فعالیت Cox V………………………………………………………………….45
نگاره 4-1: همبستگی پسماندهی خوراک مصرفی ((RFI با میانگین وزن متابولیکی بدن ، میانگین افزایش وزن روزانه و میانگین خوراک مصرفی روزانه……………………………………………………………………………….47
نگاره 4-2: همبستگی نسبت تبدیل خوراک با میانگین خوراک مصرفی روزانه و میانگین افزایش وزن روزانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
نگاره 4-3: همبستگی نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده با میانگین وزن متابولیکی بدن میانگین خوراک مصرفی روزانه و میانگین افزایش وزن روزانه……………………………………………………………………………………………..50
نگاره 4-4: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه I زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
نگاره 4- 5: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه I زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………53
نگاره 4- 6: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه I زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………….53
نگاره 4-7: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
نگاره 4- 8: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
نگاره 4- 9: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………….55
نگاره 4-10: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI. …………………………………………………………………………………………………………………………………56
نگاره 4- 11: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
نگارهی 4- 12: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR……………………………………………………………………………………………………………………………….57
نگاره 4-13: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
نگاره 4- 14: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره تنفسی نمونههای گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR…………………………………………………………………………………………………………………………………59
نگاره 4- 15: همبستگی فعالیت آنزیمی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *