پایان نامه ها

طیور، پیاز، آنتیبیوتیکهای، جوجههای، گوشتی، همورال

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
دانخوری و آبخوری: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41
دما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
برنامه واکسیناسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………42
پرندگان و گروههای آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………..43
گروههای آزمایشی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43
مدل آماري و تجزيه و تحليل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………….43
متغیرهای مورد بررسی در مورد عملکرد و روش اندازه گیری آنها…………………………………………………………….44
مصرف خوراک………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
افزایش وزن هفتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………45
ضریب تبدیل خوراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..45
درصد تلفات: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
وزن نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
بازده لاشه و تفكيك آن…………………………………………………………………………………………………………………………………46
اندازه گيري طول نسبي روده باريك ……………………………………………………………………………………………………………46
تعیین تیتر آنتی بادی نیوکاسل…………………………………………………………………………………………………………………….47
پروفایل چربی خون ………………………………………………………………………………………………………………………………………47
فصل چهارم نتايج………………………………………………………………………………………..49
4-1- اثر جيره هاي آزمايشي بر عملكرد:…………………………………………………………………………………………………….50
4-1-1- مصرف خوراك: ……………………………………………………………………………………………………………………………..50
4-1-2 – افزايش وزن روزانه: ……………………………………………………………………………………………………………………..50
4-1-3 – ضريب تبديل خوراک……………………………………………………………………………………………………………………51
4-2- وزن لاشه و اندامهای داخلی…………………………………………………………………………………………………………………51
4-3- تلفات در مراحل مختلف پرورش ………………………………………………………………………………………………………..52
4-4- وزن ارگانهای مربوط به سیستم ایمنی بدن ……………………………………………………………………………………….52
4-5- اثر جيرههاي آزمايشي بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری نیوکاسل در جوجههای گوشتی…..52
4-6-پارامترهای خونی……………………………………………………………………………………………………………………………………..52
فصل پنجم بحث …………………………………………………………………………………………59
5-1- بحث مربوط به عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..60
5-1-1- مصرف خوراک…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
5-1-2- افزایش وزن……………………………………………………………………………………………………………………………………….62
5-1-3- ضریب تبدیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….63
5-1-4- بحث مربوط به سیر تازه بر عملکرد…………………………………………………………………………………………………..65
5-1-5- بحث مربوط به پیاز تازه بر روی عملکرد ………………………………………………………………………………………….65
5-1-6- بحث مربوط به اثرات متقابل سیر و پیاز تازه عملکرد……………………………………………………………………..66
5-2- بحث مربوط به متابولیت های خونی در روز 42 پرورش…………………………………………………………………….66
5-3- بحث مربوط به اثر جيرههاي آزمايشي بر پاسخ ایمنی هومورال در مقابل بیماری نیوکاسل و وزن اندام های ایمنی در جوجههای گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………69
5-4- بحث مربوط به وزن نسبی لاشه و اندام های داخلی………………………………………………………………………….71
نتیجهگیری کلی…………………………………………………………………………………………..72
پيشنهادات: ………………………………………………………………………………………………73
منابع و مراجع. ……………………………………………………………………………………………74
فصل اول
مقدمه

مقدمه
با افزایش روز افزون جمعیت، نیاز به منابع غذایی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند. از منابع غذایی مورد نیاز انسان میتوان به گوشت سفید اشاره کرد که پرورش طیور جایگاه ویژهای را در این زمینه ایفا میکند. همچنین بر اساس طرحهای بیناللملی مصرف گوشت مرغ از 11 کیلوگرم در سال 2000 به 16 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 2020 خواهد رسید (روسیگرانت و همکاران، 1999). در مباني تغذيه نوين، مهمترین عامل برای رسیدن به حداکثر توان توليدي در حيوانات تك معدهاي، مديريت دستگاه گوارش از نظر رشد زمانبندي شده و همچنين تعديل جمعيت ميكروبي آن ميباشد. آنتیبیوتیکها از جمله افزودنیهایی هستند که برای بالا بردن بازده خوراک، عملکرد و ایمنی در طیور و دیگر حیوانات مزرعهی قابل استفاده میباشد و از بدو ورود به صنعت به طور چشمگیری در بین پرورشدهندگان علیالخصوص پرورش دهندگان طیور مورد توجه قرار گرفتند)گراسما و همکاران،1986). همان طور که از نام آنتیبیوتیک مشخص است بهبود عملکرد بواسطه تغذیه این مواد از طریق از بین بردن کل میکروارگانیسمهای دستگاه گوارش، اعم از مفید و مضر میباشد و بدین صورت تمام مواد مغذی خوراک در اختیار حیوان میزبان قرار میگیرد (کناربرگ و همکاران، 2002). با وجود تمام ویژگیهای مثبت آنتیبیوتیکها، طی چند دهه اخیر به علل مختلف، نگرانیهای زیادی برای تغذیه آنتیبیوتیکهای غیردرمانی به وجود آمده است. از مهمترین علل این نگرانیها ایجاد مقاومت باکتریهای بیماریزا به این آنتیبیوتیکها و ایجاد گونههای بیماریزای پایدار است (نجفی و ترکی،2010؛ گراشورن،2010). از دیگر علل ذکر شده انباشت باقیمانده های دارویی و ایجاد خطر برای سلامت انسان میباشد (ویل و همکاران،2004). این عوامل باعث ممنوعیت مصرف آنتیبیوتیکهای غیردرمانی در حیوانات من جمله طیور گوشتی از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سطح وسیعی شده است (کاستانون،2007). اتحادیه اروپا در سال1999در طی یک تصمیم پیشگیرانه، استفاده از چهار آنتیبیوتیک خوراکی رایج (ویرجینامایسین، اسپیرامایسین، تایلوزین و زنیک باکتریسین)را ممنوع کرد(هوگبرت ،2003). اگر جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیکهای محرک رشد منظور نشود، به دلیل مشکلات ناشی از بیماریهای حاصله و در پی آن ناچاری در پی استفاده از آنتیبیوتیکهای درمانی، پرورش مطلوب طیور میسر نخواهد شد. در چنین وضعیتی تلاش برای یافتن جایگزینهاییکه بتواند رشد حیوانات را بهبود دهند و اثر جانبی مضری بر سلامت مصرفکننده نداشته باشند همچنان ادامه دارد(هاجاید و همکاران،2004). برای این منظور باید یک جایگزین طبیعی جهت بهبود رشد و تقویت سیستم ایمنی استفاده شود (هولدن و همکاران، 1998؛ گریالا، 2007). ازجمله این ترکیبات میتوان به پریبیوتیکها، پروبیوتیکها و برخی گیاهان داروئی مثل سیر و پیاز در جیره طیور اشاره کرد(رحمتزاد وهمکاران، 2009). نتایج تحقیقات حاکی از آن است که استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات حاصل از آنها که تحت عنوان کلی مکملهای غذایی فیتوژنیک شناخته میشوند، منجر به بهبود راندمان تولید طیور گوشتی در اشکال بهبود مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، افزایش ماندگاری، بهبود وضعیت سلامتی و عملکرد دستگاه گوارش آنها گردیده و قابل مقایسه با آنتیبیوتیکها میباشند (گریگس و یعقوب،2005)، (ویندیش و همکاران،2007)، (گراشورن،2010)، (هاشمی و داودی،2010). از طرف دیگر مشتقات گیاهی با دارا بودن انواع مختلفی از مواد میتوانند در افزایش ترشحات هضمی و آنزیمی و در نهایت بهبود کارایی هضم دخیل باشند (الکاسیه، 2009 و2010)، (داهال و فاران،2011)و (الجاف،2011). جنبههای طبیعی و ایمن این گونه مواد به همراه قابلیت دسترسی و اقتصادی بودن مصرف آنها، انگیزههای اصلی استفاده از ترکیبات گیاهی در تغذیه دام و طیور میباشد(گراس و همکاران، 2007)، (ویندیچ و همکاران، 2007)، (غزالا و علی، 2008) و (گراشورن، 2010). در میان گیاهان داروئی سیر یکی از قدیمیترین گیاهان شناخته شده است که خاصیت ضد باکتریایی آن در سال 1858 توسط پاستور گزارش شد. همچنین اثرات سیر بر فراسنجههای خونی(صابری نجفی،1375) دستگاه تنفس(گروس و همکاران، 1998؛ قریشی ،1999) گوارش و کلیهها(گروس و همکاران، 1998) و اثرات ضد التهابی(ساس ،1997) آنتیاکسیدانی ( گلیگ ،1995) و مهار کننده رشد سلولهای سرطانی ( دوکی،1992) گزارش شده است. امروزه تاثیر سیر بر سیستم ایمنی و خواص آنتیبیوتیکی و ضد قارچی آن مورد توجه پرورش دهندگان صنعت طیور قرار گرفته است. بیشتر خواص ضد میکروبی سیر مربوط به آلیسین است که توسط آنزیم فسفوپیرودوکسالآلیناز تولید میگردد. اجونی ترکیب دیگری است که اثرات ضد قارچی مثل قارچهای آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنز را دارد (یوشیدا ،1987). همچنین میزان عنصر سلنیوم در سیر که در عملکرد سیستم ایمنی اهمیت زیادی دارد، حدود 65 تا 70 درصد میباشد(اسکو ،2008). البته درصد سلنیوم این گیاه بستگی به محتوای این عنصر در خاک دارد. به طوری که گزارش شده است که این گیاه در موش اثرات ضد توموری دارد و پاسخ حساسیت تاخیری که شاخصی از ایمنی سلولی است را افزایش میدهد ولی بر سیستم ایمنی همورال و تیترآنتی SRBC بی تاثیر است (پاتیا ،2004). همچنین در تحقیق دیگری که در زمینه ایمنی همورال در جوجههای گوشتی انجام شده است، پودر سیر تاثیری بر آنتیبادی ضد نیوکاسل نشان نداده است(جعفری و همکاران ،2008) در مقابل در مطالعه دیگر افزایش میزان مصرف سیر در جیره جوجههای گوشتی موجب افزایش سطوح تیتر نیو کاسل و گامبورو گردیده است (حق و همکاران ،1999).
یکی دیگر از گیاهانی که در بهبود عملکرد، سیستم ایمنی و فراسنجههای خونی در بدن طیور موثر است پیاز است. پیاز با نام علمی آلیوم سپا، از تیره سوسنیان که با سیر هم خانواده است(شاته ،1998). پیاز دارای ترکیبات مختلف ازجمله پروستاگلاندینها، پکتین، آدنوزین، کوئرسیتین و ویتامینهای گروه B،C،E و اسید آمینههای ضروری است (مارتین و همکاران،2007). از مهمترین

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *