پایان نامه ها

سمبل، محافظ، مدوله، بلوک، محافظ،، OFDM

فرکانس قرار گرفتهاند. این خاصیت هر مدولاسیون پالسی است که در نقاط انرژی صفر حامل مدوله شده، به طور معکوس با عرض پالس مدوله شده متناسب است و نه با تکرار نرخ کل قطار پالس. این بدان مفهوم است که چنانچه فاصلهی محافظ کوتاه یا بلند شود نقاط انرژی صفر حاملها تغییر نمیکند مادامیکه قسمت فعال سمبل از کل سمبل ثابت باقی میماند]4[.
جدول شماره 2-2: اطلاعات مربوط به نرخ بیت ارسالی(Mbits/sec) بر حسب اطلاعات مدولاسیونها و نرخ کدینگ متفاوت

روش دیگری که جایگزین پیشوند چرخشی است و پرکردن با صفر (ZP) نام دارد. در این روش زمان محافظ بعد از بلوک OFDM قرار میگیرد. در زمان محافظ، فرستنده خاموش است و یا به عبارتی سیگنال صفر را میفرستد. با این روش که به صورت اختصاری ZP-OFDM نامیده میشود در ارسال توان صرف جویی میشود. در این سیستم، اطلاعات در قالب فریم های داده ارسال می شوند و ارسال سمبل ها به صورت پیوسته نمی باشد. ارسال داده در قالب فریم های اطلاعات همزمان سازی زمانی را در گیرنده امکان پذیر میسازد.
2-2-2- پیاده سازی با استفاده از FFT و IFFT
همانطور که در شکل(2-4) مشاهده میشود درقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *