پایان نامه ها

دوبعدی، الکتروفورز، پروتئینهای، پروتئینی، پروتئین، 11200

10 پروتئین تشکیل شده است. بنابراین بایستی از روشی که بتواند قدرت تفکیک بالاتری داشته باشد استفاده نمود (گرابسی و بورگس، 2001).
ب) بکارگیری ژل الکتروفورز دوبعدی و طیف سنجی
نخستین نیاز در تجزیه پروتئوم جداسازی و آشکار سازی پروتئینهای موجود در کمپلکسهای پروتئینی (تا چند صد هزار پروتئین) میباشد. با اینکه امروزه روشهای جدا سازی متعددی برای این منظور به کار گرفته شده است (مانند روشهای تراشه پروتئین، مطالعه مستقیم مجموعه پروتئینی بوسیله طیف سنجی و برچسبهای تمایلی نشاندار شده با ایزوتوپ)، ولی الکتروفورز دوبعدی روی ژل پلیآکریلآمید کماکان به عنوان یکی از بهترین گزینهها برای این قبیل مطالعات مطرح است. این امر به خاطر ویژگی استثنایی الکتروفورز دوبعدی در جداسازی همزمان چندین هزار پروتئین و بدنبال آن امکان آشکار سازی و مقایسه هر یک از اینها با حساسیت بالاست. در ضمن میتوان با روشهای موجود مانند طیف سنجی جرمی پروتئینهای جدا شده بوسیله ژل را شناسایی کرد (رابیلود، 2002). نخستین بار پولیک و اسمیتز در سال 1956 جداسازی پروتئینهای سرم را بوسیله یک روش دوبعدی گزارش کردند. آنها در بعد اول از الکتروفورز کاغذی و در بعدقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *