تولید، این، ADDIN، بنابراین، برای، سیستم

db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Brahma, Sukumar M</author><author>Girgis, Adly A</author></authors></contributors><titles><title>Microprocessor-based reclosing to coordinate fuse and recloser in a sys– with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Engineering Society Winter Meeting, 2002. IEEE</secondary-title></titles><pages>453-458</pages><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780373227</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15] از روش‌های پیشنهاد شده برای حل این مشکل می‌باشد. در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Viawan</Author><Year>2006</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Viawan, Ferry A</author><author>Karlsson, Daniel</author><author>Sannino, Ambra</author><author>Daalde, J</author></authors></contributors><titles><title>Protection scheme for meshed distribution sys–s with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Sys–s Conference: Advanced Metering, Protection, Control, Communication, and Distributed Resources, 2006. PS&apos;06</secondary-title></titles><pages>99-104</pages><dates><year>2006</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0615132804</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[16] روشی مبتنی بر عملکرد تولید پراکنده در زمان خطا ارائه می‌شود. ضمن اینکه در این الگوریتم فرض می‌شود، که تولید پراکنده در حالت جزیره‌ای نمی‌باشد. برای پیاده‌سازی این طرح پیشنهادی منبع تولید پراکنده می‌بایستی به دو فیدر متصل باشد و در حالت عملکردی حلقه عمل نماید. هنگامی که خطایی در سیستم اتفاق می‌افتد، منبع تولید پراکنده از شاخه آسیب دیده جدا شده و از طریق شاخه دیگرش سیستم را تغذیه می‌نماید.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wan</Author><Year>2005</Year><RecNum>25</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Wan, Hui</author><author>Li, KK</author><author>Wong, KP</author></authors></contributors><titles><title>Multi-agent application of substation protection coordination with distributed generators</title><secondary-title>Future Power Sys–s, 2005 International Conference on</secondary-title></titles><pages>6 pp.-6</pages><dates><year>2005</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>9078205024</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17] روشی جدید بر پایه تکنولوژی عامل ارائه می‌گردد. در این روش سیستم‌های مخابراتی نقش مهمی را در جهت فراهم کردن اطلاعات لازم برای هماهنگی حفاظتی رله‌ها و تنظیمات آن‌ها برعهده دارند.
همانگونه که مشخص است، روشهای ارائه شده در مراجع [15-17] روش‌هایی پیچیده و مستلزم تنظیمات جدید برای رله‌ها و استفاده از مدارشکن‌های جدید و رله‌های میکروپروسسوری و تجهیزات پیچیده مخابراتی می‌باشند. بنابراین کاملاً مشخص است که هزینه پیاده‌سازی و اجرای این روش‌ها گران می‌باشد. با اجرای روش‌های [8-14] امکان استفاده از تمام توان منبع تولید پراکنده وجود ندارد و بنابراین این روش‌ها نیز مفید نمی باشند. می‌بایستی به این نکته توجه کرد، که با قطع منابع تولید پراکنده از سیستم توزیع، مشکلاتی نظیر ناپایداری ولتاژ و فلیکر پدیدار می‌شوند. بنابراین روش‌های ارائه شده دارای مشکلات عمده‌ای می‌باشد و نیازمند مطالعات بیشتری است.
یکی از روش‌های ارائه شده در سال‌های اخیر، بکارگیری محدود کننده جریان خطا (FCL) برای کاهش اثر منفی منابع تولید پراکنده بر حفاظت سیستم توزیع می‌باشد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjI2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxOC0yMF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI2PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFuZywgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+SXJhdmFuaSwgTVI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0ZXIgdG8gbWluaW1pemUg
ZGlzdHJpYnV0ZWQgZ2VuZXJhdGlvbiBpbXBhY3Qgb24gY29vcmRpbmF0ZWQgcmVsYXkgcHJvdGVj
dGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIENvbmZlcmVuY2Ugb24g
UG93ZXIgU3lzdGVtcyBUcmFuc2llbnRzIChJUFNU4oCZMDUpLCBNb250cmVhbCwgQ2FuYWRhPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE5LTIzPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5TYXRvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJ3cHIyZGY1OXJlc2F1ZWU1ZnV2eHY5ZWFyZXB4NXIycDVmdyI+Mjc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNhdG8sIFRha2FvPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ZYW1hZ3VjaGksIE1pdHN1Z2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRlcmFzaGltYSwgVG9ocnU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1a3VpLCBTYXRvc2hpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PZ2F3YSwgSnVu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGltaXp1LCBIaXJvdGFrYTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHVkeSBvbiB0aGUgZWZmZWN0IG9mIGZhdWx0IGN1
cnJlbnQgbGltaXRlciBpbiBwb3dlciBzeXN0ZW0gd2l0aCBkaXNwZXJzZWQgZ2VuZXJhdG9yczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcHBsaWVkIFN1cGVyY29uZHVjdGl2aXR5LCBJRUVFIFRy
YW5zYWN0aW9ucyBvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VwZXJjb25kdWN0aXZpdHksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjMzMS0yMzM0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE3
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4xMDUxLTgyMjM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1bWFyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+PFJlY051bT4yODwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI4
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGlu
Z3MiPjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S3VtYXJhLCBK
UlNTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BdHB1dGhhcmFqYWgsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVrYW5h
eWFrZSwgSkI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk11bWZvcmQsIEZKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk92ZXIgY3VycmVudCBwcm90ZWN0aW9uIGNvb3Jk
aW5hdGlvbiBvZiBkaXN0cmlidXRpb24gbmV0d29ya3Mgd2l0aCBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0
ZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBvd2VyIEVuZ2luZWVyaW5nIFNvY2lldHkgR2Vu
ZXJhbCBNZWV0aW5nLCAyMDA2LiBJRUVFPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2Vz
PjggcHAuPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+
SUVFRTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE0MjQ0MDQ5MzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjI2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxOC0yMF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI2PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFuZywgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+SXJhdmFuaSwgTVI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0ZXIgdG8gbWluaW1pemUg
ZGlzdHJpYnV0ZWQgZ2VuZXJhdGlvbiBpbXBhY3Qgb24gY29vcmRpbmF0ZWQgcmVsYXkgcHJvdGVj
dGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIENvbmZlcmVuY2Ugb24g
UG93ZXIgU3lzdGVtcyBUcmFuc2llbnRzIChJUFNU4oCZMDUpLCBNb250cmVhbCwgQ2FuYWRhPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE5LTIzPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5TYXRvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJ3cHIyZGY1OXJlc2F1ZWU1ZnV2eHY5ZWFyZXB4NXIycDVmdyI+Mjc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNhdG8sIFRha2FvPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ZYW1hZ3VjaGksIE1pdHN1Z2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRlcmFzaGltYSwgVG9ocnU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1a3VpLCBTYXRvc2hpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PZ2F3YSwgSnVu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGltaXp1LCBIaXJvdGFrYTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHVkeSBvbiB0aGUgZWZmZWN0IG9mIGZhdWx0IGN1
cnJlbnQgbGltaXRlciBpbiBwb3dlciBzeXN0ZW0gd2l0aCBkaXNwZXJzZWQgZ2VuZXJhdG9yczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcHBsaWVkIFN1cGVyY29uZHVjdGl2aXR5LCBJRUVFIFRy
YW5zYWN0aW9ucyBvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VwZXJjb25kdWN0aXZpdHksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjMzMS0yMzM0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE3
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4xMDUxLTgyMjM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1bWFyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+PFJlY051bT4yODwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI4
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGlu
Z3MiPjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S3VtYXJhLCBK
UlNTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BdHB1dGhhcmFqYWgsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVrYW5h
eWFrZSwgSkI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk11bWZvcmQsIEZKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk92ZXIgY3VycmVudCBwcm90ZWN0aW9uIGNvb3Jk
aW5hdGlvbiBvZiBkaXN0cmlidXRpb24gbmV0d29ya3Mgd2l0aCBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0
ZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBvd2VyIEVuZ2luZWVyaW5nIFNvY2lldHkgR2Vu
ZXJhbCBNZWV0aW5nLCAyMDA2LiBJRUVFPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2Vz
PjggcHAuPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+
SUVFRTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE0MjQ0MDQ5MzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [18-20] با اجرای این روش تعداد تجهیزات حفاظتی که پس از نصب منابع تولید پراکنده نیاز به تعویض دارند، حداقل می‌شود. بنابراین پیاده‌سازی این روش مستلزم هزینه بالا و الگوریتم‌های حفاظتی پیچیده نمی‌باشد.
اهداف پایان‌نامهنفوذ روز افزون منابع تولید پراکنده در شبکه‌های قدرت علاوه بر مزیتهای فراوانی که دارد، این شبکه‌ها را با چالشهایی اساسی مواجهه ساخته است. افزایش سطح اتصال کوتاه شبکه با الحاق منابع تولید پراکنده جدید به شبکه موجود یکی از مهمترین موانع افزایش ضریب نفوذ واحدهای تولید پراکنده محسوب می‌شود. این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود که مهمترین آنها عبارت است از:
1) ممکن است سطح اتصال کوتاه شبکه از ماکزیمم جریان قابل تحمل تجهیزات شبکه همانند بریکرها و ترانسفورمرها بیشتر شود. یکی از راهکارهای مرتفع نمودن این مشکل جایگزینی اجزای شبکه با اجزای جدید با مقادیر نامی بالاتر است که البته شیوه پر هزینه‌ای بوده و به دلیل تداوم افزایش ضریب نفوذ واحدهای تولید پراکنده شیوه مناسبی نیست.
2) عدم عملکرد صحیح بریکرها ممکن است باعث ناپایداری گذرایی و یا دینامیکی شبکه گردد.
3) از آنجایی که اغلب شبکه‌های توزیع شعاعی بوده و با رله‌های جریان زیاد هماهنگ شده حفاظت می‌شوند، تغییر سطح اتصال کوتاه ممکن است منجر به از دست دادن هماهنگی حفاظتی آنها شوند. یک شیوه برای حل این مشکل می‌تواند استفاده از سیستم حفاظتی

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *