پایان نامه ها

اين، بهره‌برداران، آبیاری، بهره‌برداري، كه، نگهداري

گيري………………………………………………………………………………………………49
3-9-2-اعتبار اندازه گيري (روايي) ابزار اندازه گيري ………………………………………………………………………..50
3-9-3- اعبتار محتوا……………………………………………………………………………………………………………………………50
3-10- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………51
3-11- انتخاب مدل رگرسیونی…………………………………………………………………………………………………………..51
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-2 – نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………52
4-2-1-وضعیت سنی بهره‌برداران……………………………………………………………………………………………………….53
4-2-2- سابقه کشاورزی بهره‌برداران………………………………………………………………………………………………….53
4-2-3- وضعیت تحصیلی بهره‌برداران………………………………………………………………………………………………..54
4-2-4- تعداد فرزندان بهره‌برداران……………………………………………………………………………………………………..55
4-2-5- وضعیت جنسیت بهره‌برداران…………………………………………………………………………………………………55
4-2-6-شغل اصلی بهره‌برداران……………………………………………………………………………………………………………56
4-2-7- میزان مالکیت اراضی بهره‌برداران………………………………………………………………………………………….56
4-2-8- میزان درآمد کشاورزی بهره‌برداران……………………………………………………………………………………….57
4-2-9- رضایت بهره‌برداران از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری………………………………………………..58
4-2-10- نگرش افراد در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری………………………………………………………..59
4-2-11- ویژگیهای شخصیتی بهره‌برداران……………………………………………………………………………..63
4-2-12- وجود زمینه مشارکت در مدیریت آبیاری ………………………………………………………………………….67
4-3-نتایج استنباطی………………………………………………………………………………………………………………….69
4-3-1-فرضیه شماره یک- ویژگیهای فردی بهره‌برداران…………………………………………………………………..69
4-3-2-فرضیه شماره دو- ویژگیهای اقتصادی بهره‌برداران………………………………………………………………..72
4-3-3-فرضیه شماره سه- رضایت بهره‌برداران از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری……………………………. 73
4-3-4- فرضیه شماره چهار- نگرش افراد در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری…………………………74
4-3-5-فرضیه شماره پنج- ویژگی‌های شخصیتی بهره‌برداران……………………………………………….75
4-3-6-فرضیه شماره شش- وجود زمینه مشارکت در مدیریت آبیاری…………………………………….76
4-4- نتایج برآورد مدل لاجیت…………………………………………………………………………………………………………..77
4-5-نتایج آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………84
فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
5-2- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………85
5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..86
5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….89
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
فهرست جداول
جدول 1-1- جمعیت شهرستان اهر…………………………………………………………………………………………………….9
جدول 3-1- مشخصات نواحی عمرانی و تعداد روستاهای پایاب سد ستارخان………………………………..44
جدول 3-2- روستاها و واحدهای عمرانی پایاب سد ستارخان وروستاهای منتخب نمونه گیری……. 45
جدول3-3- متغیرهای مستقل و نوع آزمون استفاده شده………………………………………………………………….48
جدول 4-1 : وضعیت سنی بهره‌برداران………………………………………………………………………………………………53
جدول 4-2- سابقه کشاورزی بهره‌برداران………………………………………………………………………………………….54
جدول 4-3- وضعیت تحصیلی بهره‌برداران………………………………………………………………………………………….54
جدول 4-4- تعداد فرزندان بهره‌برداران………………………………………………………………………………………………55
جدول4-5- وضعیت جنسیت بهره‌برداران……………………………………………………………………………………………55
جدول 4-6- وضعیت شغل اصلی بهره‌برداران……………………………………………………………………………………..56
جدول 4-7- میزان مالکیت اراضی بهره‌برداران……………………………………………………………………………………57
جدول 4-8- میزان درآمد کشاورزی بهره‌برداران………………………………………………………………………………..57
جدول 4-9- رضایت بهره‌برداران از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری…………………………………………………….58
جدول 4-10- نگرش بهره‌برداران در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری………………………………………61
جدول 4-11- ویژگیهای شخصیتی بهره‌برداران………………………………………………………………………………….64
جدول 4-12- وجود زمینه مشارکت در مدیریت آبیاری…………………………………………………………………….68
جدول 4-13- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت و سن………………………………………………………….70
جدول 4-14- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت و سابقه کشاورزی………………………………………70
جدول 4-15- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت وتعداد فرزندان…………………………………………..71
جدول 4-16-آزمون همبستگی بین شغل اصلی و تمایل به مشارکت……………………………………………….71
جدول 4-17-آزمون همبستگی بین جنسیت و تمایل به مشارکت……………………………………………………71
جدول 4-18-آزمون همبستگی بین تحصیلات و تمایل به مشارکت…………………………………………………72
جدول 4-19- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت و مالکیت اراضی…………………………………………72
جدول 4-20- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت و درآمد کشاورزی……………………………………..73
جدول 4-21- همبستگی بین رضایت بهره‌برداران از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری وتمایل …………….74
جدول 4-22- همبستگی بین نگرش افراد در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری وتمایل ………………74
جدول 4-23- آزمون همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی بهره‌برداران وتمایل به مشارکت…………….75
جدول 4-24- آزمون همبستگی بین وجود زمینه مشارکت در مدیریت آبیاری و تمایل………………….77
جدول (4-25 ) نتایج رگرسیون لاجیت……………………………………………………………………………………………..82
جدول 4-26- نتایج آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………84
فهرست نقشه ونمودارها‌ی مورد استفاده
نقشه ( 1-1 ) : موقعیت جغرافیایی شهرستان اهر…………………………………………………………………………………9
نمودار ( 2-1 ) : مدل تجربی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..42
نمودار ( 4-1 ) : در صد فراوانی بهره برداران دارای تمایل به مشارکت و فاقد تمایل به مشارکت …..52

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
آب از جمله موثرترین و کاراترین عوامل در بقای بشر محسوب می‌شود که اهمیت آن در نگرش جديد جهاني به عنوان یک كالاي مهم اقتصادي- اجتماعي و نياز اوليه انسان مرتباً درحال افزایش است. محدودیت مطلق این ماده حیاتی به عنوان یک منبع تجدید شونده و قرار گرفتن بخش قابل توجهی از اراضی کشور در مناطق خشک و نیمه خشک، موجب گردیده بخش کشاورزی هر روز با محدودیت بیشتر منابع آبی مواجه باشد. لذا با توجه به شرایط اقلیمی خشک ایران، پژوهش و برنامه‌ریزی در زمینه حفظ و نگهداری از منابع آب برای توسعه کشور امری حیاتی محسوب می شود.
ایران با متوسط سالانه نزولات جوی 260 میلی لیتراز کشورهای خشک جهان و با منابع آب محدود می‌باشد. بر اساس آمارهای موجود، بخش کشاورزی با 92 درصد مصرف از 93 میلیارد متر مکعب آب استحصالی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب کشور محسوب می شود(زارعی‌دستگردی، ‌1388). مطالعات نشان می دهد که متاسفانه کارایی آبیاری در بخش کشاورزی 30 درصد می‌باشد به عبارت دیگر از 90 میلیارد متر مکعب آبی که در اختیار این بخش قرار می‌گیرد فقط 27 میلیارد متر مکعب آن مورد استفاده قرار می‌گیرد(اسفندیاری و بیات، 1387) .
در ايران نظام بهره‌برداري و تشكل و مشاركت مصرف كنندگان آب در بهره‌برداري از منابع آب، از پيشينه غني برخوردار است. به اين ترتيب كه تشكل‌هاي مصرف كنندگان آب در چارچوب بنه‌ها، خيش‌ها و ساختارهاي مشابه آن تشكيل شده و افزون بر مديريت مصرف آب، به عنوان قوي‌ترين نظام اجتماعي توليدي، عملا ديگر فعاليت‌هاي جمعي را نيز رهبري مي نمودند(پورزند، 1387). پس از اصلاحات ارضي كه موجب از بين رفتن تشکل‌های یاد شده و نظام ارباب رعيتي شد مشكلاتي در توسعه و مديريت منابع آب بوجود آمد كه جاي خالي اين تشکل‌ها احساس گردید. به دنبال اين مشكلات دولت جهت پر كردن جاي خالي اين تشكل‌ها اقدام به ايجاد شرکت‌های متعددي مانند شركت‌هاي تعاوني روستايي، شركت‌هاي سهامي زراعي و شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي نمود. اين شرکت‌ها در عمل موفقيت چنداني بدست نياوردند و دولت به ناچار مديريت توزیع و مصرف آب را به عهده گرفت. با اجراي پروژه‌هاي عمراني و بدست گرفتن وظايف نگهداري و بهره‌برداري پروژه‌ها توسط دولت و كنارگذاشته شدن كارگزاران محلي و بها ندادن و بي‌توجهي به نيروهاي فعال منطقه كه به راحتي مي‌توانستند نگهداري و بهره‌برداري اين تأسيسات را انجام دهند، دولت ناچار شد بار سنگين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، نگهداري و بهر ه‌برداري آنها را تحمل نمايد. اين فرآيند اگرچه اقتدار دولت را به همراه داشت اما مشكلات فراواني گريبان‌گير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي شد(عربي و محبي، 1387). از جمله این مشکلات که در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي وجود دارد می توان نگهداری ضعیف سیستم آبیاری، اتلاف آب و فقدان انگیزه جهت صرفه‌جویی در مصرف آب را نام برد(حیدریان، 1384). لذا جهت رفع مشکلات فو

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *