پایان نامه ها

الاستیک، ɣ، تسلیم، Sa، 3-3، R

الاستیک انرژی (کار) مورد نیاز جهت هل دادن یکنواخت سازه تا جابجایی هدف هستند.Sv شبه سرعت طیفی وM جرم کلی سیستم است.
ضریب اصلاح انرژی ɣ به ضریب شکل پذیری سازه ای sµ و ضریب کاهش پذیریRµ وابسته است.
شکل 3-3 نشان دهنده رابطه بین برش پایه (Cw) و جابجایی متناظر ∆ الاستیک و سیستم های یک درجه آزاد الاستو پلاستیک متناظر است.
با استفاده از رابطه هندسی بین دو سطح نشان دهنده کار و انرژی در شکل 3-3 رابطه اخیر بصورت زیر نوشته می شود.
(3-3)
(3-4)

شکل 3-3 پاسخ ایده آل شده سازه و مفهوم تعادل انرژی (کار) برای سازه یک درجه آزادی [8]
که maxو eu در شکل 28 برابر با R y وs y است . با جایگزینی این جملات در رابطه اخیر ضریب اصلاح انرژی ɣ بصورت زیر بدست می آید:
(3-5)
که s ضریب شکل پذیری و برابر جابجایی هدف طراحی تقسیم بر جابجایی تسلیم است. R ضریب کاهش شکل پذیری و برابر باCeu تقسیم بر Cy است. این می تواند از رابطه اخیر دیده شود که ضریب اصلاح انرژی ɣ تابعی از ضریب کاهش شکل پذیری R و ضریب شکل پذیری s است . روش نیومارک و هال در اینجا جهت ارتباط ضریب کاهش شکل پذیری و ضریب شکل پذیری سازه ای یک درجه آزاد ی الاستوپلاستیک که در شکل 3-4 و جدول 3-1 نشان داده شده ، استفاده شده است . منحنی های ضریب اصلاح انرژی ɣ که از رابطه بدست آمد در شکل 3-5 نشان داده شده است . باید توجه شود که برای این منظور، هر طیف غیر الاستیک برای سیستم های یک درجه آزادی الاستوپلاستیک جهت استفاده الویت دارد.
جدول 3-1 ضریب کاهش شکل پذیری و بازه پریود سازه متناظر آن[8]

شکل 3-4 طیف غیر الاستیک ایده آل شده توسط newmarkوhall برای سازه یک درجه آزاد الاستوپلاستیک[8]
تقاضای انرژی الاستیک میتواند از طیف شبه شتاب طراحی الاستیک که نوعا در آیین نامه های سازه ای داده شده است تعیین شود.طیف شبه شتاب طراحی بر مبنای طیف طراحی الاستیک انتخاب شده به شرح زیر است :
A = Sa ⋅ g (3-6)
که A شبه شتاب طرح،g شتاب جاذبه، Sa شتاب پاسخ طیفی است. Sa می تواند جهت محاسبه ضرایبی چون اثرات نزدیکی گسل، یا پیچش احتمالی در سیستم سازه ای کلی بیشتر اصلاح شود یا افزایش یابد.

شکل 3-5 ضریب اصلاح انرژی بر حسب پریود
رابطه کار-انرژی می تواند بصورت زیر نوشته شود:
(3-2)
آکیاما و سایر محققین در سال 1985 نشان داده اند که انرژی ارتعاش الاستیک Ee ،می تواند با فرض کاهش کل سازه به یک سیستم یک درجه آزادی محاسبه گردد.
(3-8)
که v برش پایه مطلوب در تسلیم و w وزن لرزه ای کلی سازه (w=mg) ، با جایگزینی رابطه اخیر(3-8) در رابطه کار-انرژی(3-7) داریم :
(3-9)
با استفاده از مکانیزم تسلیم از پیش انتخاب شده برای یک سیستم سازه ای داده شده، همانند شکل 3-2 و برابرسازی انرژی پلاستیک Ep با کار خارجی انجام شده توسط بار های جانبی طراحی داریم :
(3-10)
که pϴ جابجایی پلاستیک کلی سازه (شکل 3-2) است و عبارتست از اختلاف جابجایی هدف و جابجایی تسلیم سازه
(3-11)قیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *