اشرشیاکلی، سالمونلا، اشرشیا، مسمومیت، پاتوژن، میکروارگانیسمهای

مسمومیت غذایی
رشد میکروارگانیسمها در مواد غذایی علاوه بر عفونت غذایی میتواند باعث مسمومیت غذایی شود. این نوع بیماریها در اثر مصرف سم تولید شده توسط میکروب در ماده غذایی ایجاد میشوند و جهت درمان آنها از آنتی توکسینها استفاده میشود (وایلی و همکاران، 2008).
2-4-3 پارهای از میکروارگانیسمهای پاتوژن و عامل فساد
در این بخش به معرفی تعدادی از میکروارگانیسمهای عامل فساد و پاتوژن خواهیم پرداخت که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند.
2-4-3-1 اشرشیاکلی
اشرشیاکلی جنس شاخص خانواده انتروباکتریاسه است. گرم منفی و غیر اس‍پورزا بوده و قادر به تخمیر قند لاکتوز میباشد. اشرشیاکلی یک باکتری مزوفیل است و اپتیمم دمای حدود C°37 را داراست. این باکتری هیچگونه مقاومت قابل توجهی در برابر حرارت ندارد اما میتواند در طی نگهداری به صورت سرد یا منجمد به مدت طولانی زنده باقی بماند. بر اساس خصوصیات بیماریزایی، چهار دسته عمده اشرشیاکلی مولد اسهال وجود دارد که عبارتند از:
۱. اشرشیا کلی مولد انتروتوکسین (ETEC)
۲. اشرشیا کلی حمله کننده به روده (EIEC)
۳. اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک (EPEC)
۴. اشرشیا کلی مولد خونریزی رودهای (EHEC)
آلودگی مدفوعی منابع آبی و آلودگی مواد غذایی در مراحل مختلف فرایند، مهمترین عوامل شرکت کننده در شیوع ,EPEC ETEC ,EIEC بودهاند (مرتضوی، 1386).
2-4-3-2 سالمونلا تیفی
جنس سالمونلا متعلق به خانواده انتروباکتریاسه میباشد. سالمونلاها باکتریهایی هستند گرم منفی، میلهای کوتاه، که از این نظر بسیار شبیه به اشرشیاکلی هستند و در زیر میکروسکوپ از یکدیگر قابل تفکیک نمیباشند. اپتیمم درجه حرارت رشد این باکتری 37 درجه سانتیگراد است. اغلب باکتریهای این جنس به وسیله تاژکهای فراوانی که سطح این باکتریها را پوشانده متحرک هستند. اگر چه در ردیف میکروبهای هوازی قرار میگیرند ولی در غیاب اکسیژن نیز به خوبی رشد میکنند. تمام انواع گروه سالمونلا دارای ساختمان آنتیژنی مخصوص به خود میباشند و در نتیجه از واکنش آگلوتیناسیون برای طبقهبندی سالمونلاها استفاده میشود. عوامل مولد تبهای حصبه، شبه حصبه و همچنین عامل مولد مسمومیت غذایی سالمونلوزیس و عفونت خونی در انسان به این جنس تعلق دارند. متداولترین سویه سالمونلای جدا شده از مواد غذایی، سالمونلا تیفیموریوم میباشد و مقاومترین آنها نسبت به حرارت سالمونلا سنفتنبرگ میباشد (مرتضوی، 1386).
2-4-3-3 انتروکوکوس فکالیس
باکتری های جنس انتروکوکوس، ارگانیسمهایی گرم مثبت، کاتالاز منفی، تخم مرغی شکل و غیر اسپورزا، بیهوازی اختیاری، هموفرمانتاتیو با احتیاجات غذایی پیچیده هستند (هووکی، 1998) که اغلب در اکثر سبزیجات، گیاهان و مواد غذایی مخصوصاً غذاهای با منشاء حیوانی مانند محصولات لبنی حضور دارند. آنها هم چنین قسمتی از فلور میکروبی طبیعی رودهقیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *