پایان نامه ها

آنتن، آرایه، انعکاسی، رویه‌های، مسطح، تاخیر

کانونی به قطر بزرگتر (f/D) است و در نتیجه تفاوت بین مسیر S1 و S2 به حداقل می‌رسد. راه دوم این است که از استفاده از آنتن آرایه انعکاسی با قطر الکتریکی بزرگ خودداری کرد. روش سوم برای کاهش خطای گردش فرکانسی، استفاده از خطوط تاخیر زمانی و یا خطوط تاخیر زمانی جزئی به جای تاخیرهای فاز است. به عبارت دیگر، در هنگام استفاده از روش خط تأخیر فاز (و نه روش اندازه پچ متغیر)، به جای استفاده از dΔλ برای طول خط تاخیر، Δλ (N + d) می‌تواند برای خط تاخیر استفاده شود.
روش دیگر برای افزایش پهنای باند استفاده از یک آنتن آرایه انعکاسی منحنی‌وار مقعر با سطوح مسطح قطعه‌ای، به جای سطح آنتن آرایه انعکاسی مسطح کامل است. این آنتن آرایه انعکاسی قطعه‌ای مسطح دارای مزایایی بیش از یک بازتابنده سهموی منحنی‌وار است: پرتو آن قادر به اسکن شدن به زاویه‌های بزرگی با شیفت‌دهنده فاز داخل هر یک از عناصر است، و برای یک آنتن گسترش یافته فضایی، سطوح صاف رویه‌ای در برخی از موارد به راحتی به یک حجم کوچکتر تبدیل می‌شوند.
2-4- تکنیک‌های آنالیز آنتن
یک آنتن آرایه انعکاسی چاپی از یک آرایه مسطح از عناصر تششعی چاپی تشکیل شده است که تغییر فاز مشخصی را ایجاد می‌کند و زمانی که توسط یک تغذیه تحریک می‌شود، یک پرتو شکل داده شده یا تنظیم شده را ایجاد می‌کند (شکل2-5). اصول کاری را می‌توان با توجه به آنتن آرایه انعکاسی در مد انتقالی با آنتن شیپوری در حالت آفست و یا بدون آفست، و با فرض اینکه عناصر آنتن آرایه انعکاسی در منطقه میدان دور از آنتن شیپوری هستند، توضیح داد. در این حالت، تابش میدان الکترومغناطیسی بر هر یک از عناصر آنتن آرایه انعکاسی در یک زاویه‌ خاص می‌تواند به صورت محلی، مطابق انتشار یک موج کروی، به صورت یک موج صفحه‌ای با یک فاز متناسب با فاصله از مرکز فاز منبع تغذیه شیپوری به هر یک از عناصر در نظر گرفته شود. به منظور تبدیل موج کروی تابش شده توسط آنتن شیپوری به پرتو متمرکز ، میدان باید از هر عنصر با تغییر فاز مناسب منعکس شود. این تغییر فاز ، همان‌طور که از تئوری آرایه فازی کلاسیک مشخص است، به طور مستقل برای هر عنصر برای تولید یک توزیع فاز پیش‌رونده از میدان منعکس شده بر روی سطح مسطح تنظیم می‌شود و یک پرتو باریک را در یک جهت مشخص تولید می‌کند. به همین ترتیب، بیم‌های منحنی‌وار‌ را می‌توان با ایجاد توزیع فاز مناسب، که تنها با روش سنتز فاز بدست می‌آید، تولید کرد. تغییر فاز لازم در هر یک از عناصر توسط تغییر یکی از پارامترهای هندسی در عنصر آنتن آرایه انعکاسی به دست می‌آید. اولین پیاده‌سازی تنظیم فاز در رویه‌های مایکرواستریپ مستطیل شکل شامل بخش‌های خط انتقال با طول‌های مختلف متصل به عناصر چاپی است [30] (شکل2-6(الف)). در این روش، تاخیر فاز موج منعکس شده با طول استاب‌ها متناسب است. با این حال، استاب‌ها زمانی که خم می‌شوند تولید تلفات و تابش کاذب می‌کنند. مفاهیم دیگری برای جبران تاخیر فاز آنتن‌های آرایه انعکاسی مایکرواستریپ توسعه یافته‌اند، از جمله تنظیم طول رزونانسی در دوقطبی‌ها، دوقطبی‌های بعلاوه‌ای شکل، و یا رویه‌های مستطیل شکل [31]، رویه‌های تزویج روزنه با استاب‌ها [32]، و روزنه‌هایی با طول‌های مختلف بر روی یک صفحه فلزی [33].
در اصل، این پیاده‌سازی‌ها برای هر نوع قطبش از جمله خطی دوگانه یا قطبش دایروی با تنظیم تغییر فاز دو مولفه متعامد میدان الکتریکی منعکس شده معتبر است. برای قطبش دایروی مفاهیم دیگر، از جمله عناصر با زاویه چرخش متغیر [36]، و آنتن آرایه انعکاسی نوع فاز مارپیچ بر اساس تشدیدگرهای شکاف حلقه‌ای باردار [35] مطرح شده است.
مفهوم کنترل فاز با تغییر ابعاد عناصر تشدیدی، همان‌طور که در شکل 2-6(ب) نشان داده شده است، نسبت به استاب‌های با طول‌های مختلف متصل به رویه‌های تششعی تولید تلفات پراکندگی و سطح قطبش متقاطع کمتر می‌کند[31]. با این حال، محدوده حداکثر تغییرات فاز را می‌توان در حدود 330 درجه به دست آورد و تغییر فاز در مقابل طول به دلیل رفتار باند باریک رویه‌های مایکرواستریپ،قیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *