پایان نامه ها

P.N.HR، پیمانکاری، HR.P.S، سئوالات، پروژه)، جداول عنوان

بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73
مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل پنجم: ارائه مدلP.N.HR جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
5-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76
روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………76
آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..77
تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….77
5-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها …………………………………………………………………………..77
معرفی پارامترهای جدول P.N.HR …………………………………………………………………………77
مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل P.N.HR ………………………………………………………81
تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………………………84
فصل ششم: ارائه مدل HR.P.S جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی
6-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….87
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..87
روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………87
آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..88
تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….88
6-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………..88
6-5-2- رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ………………………………………………………………………..88
معرفی پارامترهای مدل. HR.P.S……………………………………………………………………………………90
روش محاسبه ماتریس HR.P.S ………………………………………………………………………………….91
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………93
فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری
7-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….98
7-2- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..98
7-3- نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………99
7-4- ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری …………………101
عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………101
عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ………………………………………………………………………………103
عوامل مهم توسعه تیم پروژه ………………………………………………………………………………104
عوامل مهم مدیریت تیم پروژه …………………………………………………………………………….105
7-5- جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور …………………………………………………….108
7-6- جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها ……………………………………………………………………..109
7-7- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..109
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………..112
فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………113
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….115
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..116
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..123
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
(جدول2-1): تعاریف کاربردی بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………..20
(جدول 4-1): رابطه t با درصد احتمال صحت گفتار ………………………………………………………………………………………………………….40
(جدول 4-2): پرسشنامه طراحی شده بر اساس عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز ……………………………..44
(جدول 4-3): تعداد سئوالات مربوط به هر دسته از عوامل بهره وری …………………………………………………………………………………..47
(جدول4-4): معیار تبدیل متغیرهای زبانی 5تایی به اعداد فازی مثلثی …………………………………………………………………………………..52
(جدول4-5): مقیاس زبانی استاندارد برای تعیین رتبه بندی به روش شناسایی عدد فازی ……………………………………………………….53
(جدول4-5) : توصیف جامعه آماری بر اساس پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده …………………………………………………55
(جدول4-6): فراوانی مطلق افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت (سمت) ………………………………………………………………………………55
(جدول4-7): فراوانی مطلق افراد بر اساس تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………………55
(جدول4-8): توصیف جامع آماری بر اساس میزان تجربه در هر گروه ………………………………………………………………………………….56
(جدول 4-9): توصیف جامع آماری بر اساس میزان سن در هر گروه ……………………………………………………………………………………56
(جدول 4-10): توصیف جامع آماری بر اساس مدرک تحصیلی در هر گروه …………………………………………………………………………56
(جدول4-11): فراوانی مطلق گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..57
(جدول4-12): نیاز به بخش مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی ……………………………………………………………………………..57
(جدول 4-13): تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………………..58
(جدول 4-14): تجزیه و تحلیل سئوالات کلی بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………61
(جدول 4-15): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………62
(جدول4-16): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کل جامعه آماری …………………………………………..62
(جدول4-17): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کارفرمایان ……………………………………………………65
(جدول4-18): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر مشاوران ……………………………………………………….68
(جدول4-19): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر پیمانکاران …………………………………………………..70
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
(جدول 4-20): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………73
(جدول 5-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت پیمانکاری رتبه 1 ……………………………………………………………………………………..77
(جدول5-2): محاسبات عدد بهره وری منابع انسانی P.N.HR …………………………………………………………………………………………78
(جدول 6-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت پیمانکاری رتبه های 1،2و3 ………………………………………………………………………..88
(جدول6-2): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته الف (برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی)…………………88
(جدول6-3): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ب (تشکیل تیم پروژه) ……………………………89
(جدول6-4): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ج (توسعه تیم پروژه) ……………………………..89
(جدول6-5): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته د (مدیریت تیم پروژه) ……………………………90
(جدول 6-6) : محاسبات ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………….92
(جدول 6-7) : نقاط ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………..92
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
(نمودار4-1): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت …………………………………………………………………………………………..55
(نمودار4-2): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس مدرک تحصیلی …………………………………………………………………………………….56
(نمودار4-3): فراوانی نسبی گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..57
(نمودار5-1) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته برنامه ریزی منابع انسانی (الف) ………………………….82
(نمودار 5-2) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته تشکیل تیم پروژه (ب) ……………………………………….82
(نمودار 5-3) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته توسعه تیم پروژه (ج) ………………………………………….83
(نمودار 5-4) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته مدیریت تیم پروژه (د) ………………………………………..83
(نمودار 5-5) : مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی بر اساس مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری ………………………………..84
فهرست اشکال
عنوان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *