نوری، جمعیت، C.، quadrangula، برای، این

انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد هستند.44شکل4-2: رشد ویژه جمعیت در بیشترین تراکم C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت. (الف) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز میانی آزمایش و (ج) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند.4514687552315845یازده
020000یازده
شکل4-3: زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت. (الف) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز میانی آزمایش و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگین های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند.46-174625-58801000شکل 4-4: میانگین (± خطای استاندارد) تراکم جمعیت (فرد در لیتر) در روزهای مختلف پرورش آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula در رژیم های مختلف نوری و رژیم های متفاوت تغذیه جلبکی. (بخش الف) تراکم جمعیت در تیمار نوری D4:L4، (بخش ب) تراکم جمعیت در تیمار نوری D6:L6، (بخش ج) تراکم جمعیت در تیمار نوری D8:L8، (بخش د) تراکم جمعیت در تیمار نوری D12:L12.47شکل4-5: تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت. (بخش الف) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت C. quadrangula در 10 روز ابتدایی آزمایش، (بخش ب) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز میانی آزمایش، و (بخش ج) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز انتهایی آزمایش، (بخش د) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت C. quadrangula در 10 روز ابتدایی آزمایش، (بخش ه) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز میانی آزمایش، و (بخش و) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند..49شکل 4-6: خصوصیات مورفومتریک C. quadrangula پرورشیافته بااستفاده از رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف. (الف) طول بدن C. quadrangula بالغ برحسب میکرومتر، (ب) طول بدن نوزاد C. quadrangula بالغ برحسب میکرومتر، (ج) عرض بدن C. quadrangula بالغ برحسب میکرومتر، (د) عرض بدن نوزاد C. quadrangula برحسب میکرومتر، (ه) وزن بالغ برحسب میکروگرم و (و) وزن نوزاد برحسب میکروگرم. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884600 h 53شکل 4-7: هماوری C. quadrangula پرورش یافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت بهصورت انفرادی. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884601 h 54شکل4-8: تراکم جمعیت، رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت در کشت انبوه. (الف) تراکم جمعیت. بخش(ب) رشد ویژه و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعیت. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884602 h 5719919951442085دوازده
00دوازده
شکل4-9: تخم نهان زی تولیدشده توسط C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت در کشت انبوه. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884603 h 58-339725-6775454000020000 فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC h z t “جدول” c “جدول” جدول 2-1: میانگین طول و وزن تخم و جنین کلادوسرهای مختلف (دامونت و همکاران در سال 1975) PAGEREF _Toc313885527 h 7جدول2-2: ردهبندی گونه Ceriodaphnia quadrangula ارائهشده توسط دل باره و درت در سال 1996 PAGEREF _Toc313885528 h 14جدول 3-1: شرایط آزمایش تاثیر رژیمهای نوری و نوع جیره جلبکی بر رشد ویژه، تراکم، زمان دوبرابرشدن و طول، عرض، وزن و قطر چشم در C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885529 h 31جدول3-2: شرایط آزمایش تاثیر رژیمهای نوری و نوع جیره جلبکی بر همآوری در C. quadrangula PAGEREF _Toc313885530 h 34جدول4-1: آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر رژیمهای نوری (D4:L4، D6:L6، D8:L8، D12:L12) و جیرههای جلبکی (S. quadricauda و C. vulgaris) بر تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه، زمان دوبرابر شدن جمعیت، تراکم بالغین و نوزادان به کل جمعیت در C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885531 h 40جدول4-2: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر طول، عرض و وزن بالغین و نوزادان درC. quadrangula. PAGEREF _Toc313885532 h 50جدول 4-3: اندازه چشم بالغین و نوزادان تحت تیمارهای مختلف آزمایش . PAGEREF _Toc313885533 h 54جدول4-4: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر همآوری در C.quadrangula. PAGEREF _Toc313885534 h 54جدول4-5: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه، زمان دوبرابر شدن جمعیت و میزان تخم نهانزی در کشت انبوه C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885535 h 56جدول4-6: نتایج آنالیز واریانس ((Two-Way ANOVA از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر پروفیل اسیدچرب PAGEREF _Toc313885536 h 59جدول 4-7: ترکیب اسیدچرب (درصد از کل اسیدچرب ) C. quadrangula تغذیهشده با جلبک S. quadricauda و C. vulgaris تحت رژیمهای نوری مختلف. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار میباشد. PAGEREF _Toc313885537 h 6219837401099820سیزده
00سیزده

-429895-637540020000فصل اول
مقدمهتامین مواد مغذی لازم برای رشد مهمترین دلیل استفاده ماهیان و سخت پوستان ازغذا می باشد. غذاهای زنده به دلیل داشتن پارامترهای ضروری برای افزایش رشد، بقاء و افزایش سطح ایمنی موجودات دارای اهمیت هستند]33[. از جمله غذاهای زنده پلانکتونها میباشند که از غذاهای اساسی برای تغذیه ماهیها و میگوها در مراحل مختلف زندگی آنها محسوب میگردند. از جمله زئوپلانکتونها: پرتوزوآ، روتیفرا، کلادوسرا، دافنیا، کوپهپودا و دیگر سختپوستان و لاروهای حشرات میباشند که در صنعت آبزیپروری از آنها بهعنوان غذای زنده استفادهمیگردد. مقادیر تغذیه از پلانکتونها در استخرهای پرورشی آبزیان، بستگی به مصرف غذا و فراوانی و قابل هضم بودن آنها توسط ماهی دارد]5[.
آرتمیا به لحاظ اندازه بزرگ و روتیفرها به لحاظ اندازه کوچک و ناپایدار بودن محیط کشت آنها در شرایط آزمایشگاهی، مشکل ساز هستند، از این رو جستجو برای یافتن غذایی با اندازه مناسب و دارای ارزش غذایی بالا نظر بسیاری از محققان را به استفاده از دیگر زئوپلانکتونها معطوف داشتهاست، که یکی از مهمترین آن ها خانواده آنتنمنشعبها است. قابلیت دسترسی در طبیعت، وجود اندازههای متفاوت، سرعت تکثیر و تولید بالا، ارزش غذایی بسیار بالا، قابلیت کشت ارزان، تحمل بالای آنتن منشعب ها به تغییرات محیطی از قبیل دما و فتوپریود باعث شده تا آنها به عنوان یکی از زئوپلانکتونهای پرطرفدار برای مطالعات بیولوژیکی و آبزیپروری مورد استفادهقرارگیرد]130[. این زئوپلانکتونها قادرند در صورت ازدیاد بیش از اندازه جمعیت خود را کنترلکنند لذا مدل جالبی در مطالعات جمعیتی هستند. در صورت افزایش بیش از اندازه دافنی، مواد شیمیایی خاصی را از خود آزاد میکنند که بر روی زندگی خود آنها و نیز موجودات دیگری که در آن زیستگاه زندگی میکنند اثر میگذارد. آنتنمنشعبها را میتوان در کنترل آلودگی آب و تصفیه فاضلاب شهری نیز استفادهنمود]67[.
جنسCeriodaphnia از خانواده Daphnidae از زئوپلانکتونهایی است که پراکنش زیادی دارد و تقریباً همه گونههای جنس Ceriodaphnia در محدودهای از آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی پراکنش دارند]11[. این گونهها نقش بسیار مهمی را در تغذیه آبزیان دارند،گونه C. quadrangula از جمله گونههایی است که معمولا در آبگیرها واستخرهای پرورش ماهی حضور دارد. به علاوه این موجودات نسبت به دستکاری در سیستم پرورش مقاوم هستند و به عنوان غذا برای لارو ماهی استفاده میشوند. کومار در سال 2002 گزارشداد که این گونه در پرورش لارو کپور ماهیان استفاده میشود و در نهایت این گونه را موجودی مناسب جهت تغذیه لارو ماهی معرفی کرد]72[. ماهیهای جوان سوف زرد (Perca flavescens) و Bluegills (Lepomis macrochinus) بهطور معنیداری کلادوسرها را جهت تغذیه انتخاب میکنند. همچنین سوف زرد و Bluegills هنگام تغذیه از کلادوسرها رشد و بقاء بالاتری داشتند و آزمایشات نشاندادند که کلادوسرها از لحاظ کسب انرژی غذای مطلوبی برای این ماهیان بهحساب میآید]104[.
پارامترهای محیطی شامل دما، شوری، دوره های نوری، طیف نور از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عادات و رفتارهای جانوران آبزی از جمله زئوپلانکتون ها می باشند. هرگونه تغییر در یکی از این عوامل سبب تغییرات در تولیدمثل و چرخهزندگی در این جانوران می گردد. از میان این عوامل نور و خصوصیات آن یکی از فاکتورهایی است که میتواند بر بیولوژی و فیزیولوژی زئوپلانکتون ها بطور انفرادی و بر اکولوژی آنها در جمعیت ها مؤثر باشد. نور از جنبههای مختلفی میتواند تاثیرات خود را اعمال کند که از جمله آن ها می توان به دوره های نوری، طیف های نوری و اشعه UV، شدت نور و غیره اشاره نمود. دوره نوری یک پارامتر محیطی مهمی است که میتواند به آسانی و با کمترین هزینه در هچریهای آبزیپروری دستکاری شود]17[.
مطالعات بسیاری در ارتباط با اثر دما، شوری، تغذیه و غیره بر زئوپلانکتونها در ارتباط با جنبه های مختلف زیستشناسی آنهاصورتگرفته و نتایج مختلف و قابل توجهی بهدستآمدهاست. در بسیاری موارد نور فاکتور مهمتری نسبت به دما برای تولید مثل آبزیان از جمله غذاهای زنده میباشد]107[. زئوپلانکتونها ارگانیزمهایی هستند که به نور حساساند و این حقیقت دانشمندان را بر آن داشته که به تحقیق بر روی ارتباط حساسیت این حیوانات به نور بپردازند .نور تکامل، پوستاندازی و مرگ و میر در زئوپلانکتونها را تحت تاثیر قرارمیدهد]17[. آثار متفاوت نورو دورههای نوری بر پوستاندازی سختپوستان در تحقیقات مختلف اثباتشدهاست و بیانشده که دوره نوری خاص میتواند به آن سرعت بخشیده یا آن را متوقف کند]9[. مطالعاتی که در ارتباط با اثر نور بر تولید و تفریخ تخم در زئوپلانکتونها صورتگرفته نتایج قابل ملاحظهای را ارئهکردهاست]121،119،111،109،100،24[. کاهش یا افزایش طول مدت نوردهی اثرات متفاوتی بر رفتارهای زئوپلانکتونها میگذارد. از آن جمله میتوان به رفتار تجمعی زئوپلانکتونها و نیز رفتار چرای فیتوپلانکتونها توسط آنها اشارهکرد. تغییر در نرخ بلع و ترکیبات شیمیایی بدن زئوپلانکتونها از دیگر آثار نور بر این جانوران میباشد]69،60،45[. نور برای دافنیها به منظور جریان فعل و انفعالات تبادل و مبادله مواد ضروری است. در شرایط نور طبیعی دافنیها به صورت فعال به سطح آب آمده و با سرعت زیادی در جهت نور شنا میکنند]5[.
اگر چه مطالعات بسیاری در مورد تاثیر نور بر فاکتورهای متعدد بطور انفرادی و یا در ترکیب با سایر پارامترها انجامشدهاست اما تاثیر رژیمهای نوری بر عملکرد رشد، تولیدمثل و ترکیب اسیدهایچرب درگونه های زئوپلانکتونهای آب شیرین کمتر مطالعه شدهاست. در این مطالعه فرض بر این است که رژیمهای نوری بر همآوری و تولید تخم نهانزی و بر میزان اسیدهای چرب در این زئوپلانکتونها تاثیر خواهدگذاشت. انجام این پژوهش اطلاعات ارزشمندی از اثر نور بر تولید، میزان همآوری، تخمنهان زی و ارزش غذایی آنتن منشعبها و نقش احتمالی آن در ترکیب اسیدهای چرب بدستخواهدداد که میتواند در تولید و استفاده از غذایزنده مورد استفادهقرارگیرد.
اهداف تحقیق
1-اثر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر رشد و تولید در آنتنمنشعب آب شیرین C. quadrangula.
2-تعیین تاثیر رژیم های نوری مختلف و جیره جلبکی، بر میزان هم آوری در گونه C. quadrangula.
3-تولید تخم نهان زی در رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف.
4-پرورش انبوه C. quadrangula در مناسب ترین رژیم نوری و تاثیر آن بر ترکیب اسیدهای چرب.
-452755-6477004000020000فصل دوم
کلیات2-1-غذاهایزندهپلانکتونها موجوداتیاند که بهطور غیر فعال توسط جریان آب یا شنای ضعیف حرکت کرده و در محیطهای دریایی و آب شیرین یافتمیشوند. موجودات این گروه دارای اندازههای متفاوتی از اندازههای میکروسکوپی یعنی گیاهان تکسلولی تا عروس دریایی با حدود 180 سانتیمتر طول هستند. زئوپلانکتونها جانوران چراکننده میکروسکوپی یا گاهی اوقات بزرگتر، در محیطهای آبی هستند. بسیاری از زئوپلانکتونها از فیتوپلانکتونه

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *