نوري، جمعيت، C.، quadrangula، براي، اين

انتهايي آزمايش. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معني دار در سطح 5 درصد هستند.44شکل4-2: رشد ويژه جمعيت در بيشترين تراکم C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت. (الف) بيشترين ميزان رشد ويژه جمعيت در 10 روز ابتدايي آزمايش، (ب) بيشترين ميزان رشد ويژه جمعيت در 10 روز مياني آزمايش و (ج) بيشترين ميزان رشد ويژه جمعيت در 10 روز انتهايي آزمايش. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند.4514687552315845يازده
020000يازده
شکل4-3: زمان دوبرابر شدن جمعيت در بيشترين تراکم C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت. (الف) زمان دوبرابر شدن جمعيت در بيشترين تراکم 10 روز ابتدايي آزمايش، (ب) زمان دوبرابر شدن جمعيت در بيشترين تراکم 10 روز مياني آزمايش و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعيت در بيشترين تراکم 10 روز انتهايي آزمايش. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگين هاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند.46-174625-58801000شکل 4-4: ميانگين (± خطاي استاندارد) تراکم جمعيت (فرد در ليتر) در روزهاي مختلف پرورش آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula در رژيم هاي مختلف نوري و رژيم هاي متفاوت تغذيه جلبکي. (بخش الف) تراکم جمعيت در تيمار نوري D4:L4، (بخش ب) تراکم جمعيت در تيمار نوري D6:L6، (بخش ج) تراکم جمعيت در تيمار نوري D8:L8، (بخش د) تراکم جمعيت در تيمار نوري D12:L12.47شکل4-5: تراکم بالغين و نوزادان در جمعيت C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت. (بخش الف) تراکم بالغين در بيشترين ميزان تراکم جمعيت C. quadrangula در 10 روز ابتدايي آزمايش، (بخش ب) تراکم بالغين در بيشترين ميزان تراکم جمعيت 10 روز مياني آزمايش، و (بخش ج) تراکم بالغين در بيشترين ميزان تراکم جمعيت 10 روز انتهايي آزمايش، (بخش د) تراکم نوزادان در بيشترين ميزان تراکم جمعيت C. quadrangula در 10 روز ابتدايي آزمايش، (بخش ه) تراکم نوزادان در بيشترين ميزان تراکم جمعيت 10 روز مياني آزمايش، و (بخش و) تراکم نوزادان در بيشترين ميزان تراکم جمعيت 10 روز انتهايي آزمايش. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند..49شکل 4-6: خصوصيات مورفومتريک C. quadrangula پرورشيافته بااستفاده از رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف. (الف) طول بدن C. quadrangula بالغ برحسب ميکرومتر، (ب) طول بدن نوزاد C. quadrangula بالغ برحسب ميکرومتر، (ج) عرض بدن C. quadrangula بالغ برحسب ميکرومتر، (د) عرض بدن نوزاد C. quadrangula برحسب ميکرومتر، (ه) وزن بالغ برحسب ميکروگرم و (و) وزن نوزاد برحسب ميکروگرم. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي سه تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884600 h 53شکل 4-7: هماوري C. quadrangula پرورش يافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت بهصورت انفرادي. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي سه تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884601 h 54شکل4-8: تراکم جمعيت، رشد ويژه و زمان دوبرابر شدن جمعيت C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت در کشت انبوه. (الف) تراکم جمعيت. بخش(ب) رشد ويژه و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعيت. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884602 h 5719919951442085دوازده
00دوازده
شکل4-9: تخم نهان زي توليدشده توسط C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت در کشت انبوه. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884603 h 58-339725-6775454000020000 فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC h z t “جدول” c “جدول” جدول 2-1: ميانگين طول و وزن تخم و جنين کلادوسرهاي مختلف (دامونت و همکاران در سال 1975) PAGEREF _Toc313885527 h 7جدول2-2: ردهبندي گونه Ceriodaphnia quadrangula ارائهشده توسط دل باره و درت در سال 1996 PAGEREF _Toc313885528 h 14جدول 3-1: شرايط آزمايش تاثير رژيمهاي نوري و نوع جيره جلبکي بر رشد ويژه، تراکم، زمان دوبرابرشدن و طول، عرض، وزن و قطر چشم در C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885529 h 31جدول3-2: شرايط آزمايش تاثير رژيمهاي نوري و نوع جيره جلبکي بر همآوري در C. quadrangula PAGEREF _Toc313885530 h 34جدول4-1: آناليز واريانس (Two-Way ANOVA) از اثر رژيمهاي نوري (D4:L4، D6:L6، D8:L8، D12:L12) و جيرههاي جلبکي (S. quadricauda و C. vulgaris) بر تراکم جمعيت، ميزان رشد ويژه، زمان دوبرابر شدن جمعيت، تراکم بالغين و نوزادان به کل جمعيت در C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885531 h 40جدول4-2: نتايج آناليز واريانس (Two-Way ANOVA) از اثر تيمارهاي مختلف آزمايش بر طول، عرض و وزن بالغين و نوزادان درC. quadrangula. PAGEREF _Toc313885532 h 50جدول 4-3: اندازه چشم بالغين و نوزادان تحت تيمارهاي مختلف آزمايش . PAGEREF _Toc313885533 h 54جدول4-4: نتايج آناليز واريانس (Two-Way ANOVA) از اثر تيمارهاي مختلف آزمايش بر همآوري در C.quadrangula. PAGEREF _Toc313885534 h 54جدول4-5: نتايج آناليز واريانس (Two-Way ANOVA) از اثر تيمارهاي مختلف آزمايش بر تراکم جمعيت، ميزان رشد ويژه، زمان دوبرابر شدن جمعيت و ميزان تخم نهانزي در کشت انبوه C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885535 h 56جدول4-6: نتايج آناليز واريانس ((Two-Way ANOVA از اثر تيمارهاي مختلف آزمايش بر پروفيل اسيدچرب PAGEREF _Toc313885536 h 59جدول 4-7: ترکيب اسيدچرب (درصد از کل اسيدچرب ) C. quadrangula تغذيهشده با جلبک S. quadricauda و C. vulgaris تحت رژيمهاي نوري مختلف. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي سه تکرار ميباشد. PAGEREF _Toc313885537 h 6219837401099820سيزده
00سيزده

-429895-637540020000فصل اول
مقدمهتامين مواد مغذي لازم براي رشد مهمترين دليل استفاده ماهيان و سخت پوستان ازغذا مي باشد. غذاهاي زنده به دليل داشتن پارامترهاي ضروري براي افزايش رشد، بقاء و افزايش سطح ايمني موجودات داراي اهميت هستند]33[. از جمله غذاهاي زنده پلانکتونها ميباشند که از غذاهاي اساسي براي تغذيه ماهيها و ميگوها در مراحل مختلف زندگي آنها محسوب ميگردند. از جمله زئوپلانکتونها: پرتوزوآ، روتيفرا، کلادوسرا، دافنيا، کوپهپودا و ديگر سختپوستان و لاروهاي حشرات ميباشند که در صنعت آبزيپروري از آنها بهعنوان غذاي زنده استفادهميگردد. مقادير تغذيه از پلانکتونها در استخرهاي پرورشي آبزيان، بستگي به مصرف غذا و فراواني و قابل هضم بودن آنها توسط ماهي دارد]5[.
آرتميا به لحاظ اندازه بزرگ و روتيفرها به لحاظ اندازه کوچک و ناپايدار بودن محيط کشت آنها در شرايط آزمايشگاهي، مشکل ساز هستند، از اين رو جستجو براي يافتن غذايي با اندازه مناسب و داراي ارزش غذايي بالا نظر بسياري از محققان را به استفاده از ديگر زئوپلانکتونها معطوف داشتهاست، که يکي از مهمترين آن ها خانواده آنتنمنشعبها است. قابليت دسترسي در طبيعت، وجود اندازههاي متفاوت، سرعت تکثير و توليد بالا، ارزش غذايي بسيار بالا، قابليت کشت ارزان، تحمل بالاي آنتن منشعب ها به تغييرات محيطي از قبيل دما و فتوپريود باعث شده تا آنها به عنوان يکي از زئوپلانکتونهاي پرطرفدار براي مطالعات بيولوژيکي و آبزيپروري مورد استفادهقرارگيرد]130[. اين زئوپلانکتونها قادرند در صورت ازدياد بيش از اندازه جمعيت خود را کنترلکنند لذا مدل جالبي در مطالعات جمعيتي هستند. در صورت افزايش بيش از اندازه دافني، مواد شيميايي خاصي را از خود آزاد ميکنند که بر روي زندگي خود آنها و نيز موجودات ديگري که در آن زيستگاه زندگي ميکنند اثر ميگذارد. آنتنمنشعبها را ميتوان در کنترل آلودگي آب و تصفيه فاضلاب شهري نيز استفادهنمود]67[.
جنسCeriodaphnia از خانواده Daphnidae از زئوپلانکتونهايي است که پراکنش زيادي دارد و تقريباً همه گونههاي جنس Ceriodaphnia در محدودهاي از آسيا، اروپا و آمريکاي جنوبي پراکنش دارند]11[. اين گونهها نقش بسيار مهمي را در تغذيه آبزيان دارند،گونه C. quadrangula از جمله گونههايي است که معمولا در آبگيرها واستخرهاي پرورش ماهي حضور دارد. به علاوه اين موجودات نسبت به دستکاري در سيستم پرورش مقاوم هستند و به عنوان غذا براي لارو ماهي استفاده ميشوند. کومار در سال 2002 گزارشداد که اين گونه در پرورش لارو کپور ماهيان استفاده ميشود و در نهايت اين گونه را موجودي مناسب جهت تغذيه لارو ماهي معرفي کرد]72[. ماهيهاي جوان سوف زرد (Perca flavescens) و Bluegills (Lepomis macrochinus) بهطور معنيداري کلادوسرها را جهت تغذيه انتخاب ميکنند. همچنين سوف زرد و Bluegills هنگام تغذيه از کلادوسرها رشد و بقاء بالاتري داشتند و آزمايشات نشاندادند که کلادوسرها از لحاظ کسب انرژي غذاي مطلوبي براي اين ماهيان بهحساب ميآيد]104[.
پارامترهاي محيطي شامل دما، شوري، دوره هاي نوري، طيف نور از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر عادات و رفتارهاي جانوران آبزي از جمله زئوپلانکتون ها مي باشند. هرگونه تغيير در يکي از اين عوامل سبب تغييرات در توليدمثل و چرخهزندگي در اين جانوران مي گردد. از ميان اين عوامل نور و خصوصيات آن يکي از فاکتورهايي است که ميتواند بر بيولوژي و فيزيولوژي زئوپلانکتون ها بطور انفرادي و بر اکولوژي آنها در جمعيت ها مؤثر باشد. نور از جنبههاي مختلفي ميتواند تاثيرات خود را اعمال کند که از جمله آن ها مي توان به دوره هاي نوري، طيف هاي نوري و اشعه UV، شدت نور و غيره اشاره نمود. دوره نوري يک پارامتر محيطي مهمي است که ميتواند به آساني و با کمترين هزينه در هچريهاي آبزيپروري دستکاري شود]17[.
مطالعات بسياري در ارتباط با اثر دما، شوري، تغذيه و غيره بر زئوپلانکتونها در ارتباط با جنبه هاي مختلف زيستشناسي آنهاصورتگرفته و نتايج مختلف و قابل توجهي بهدستآمدهاست. در بسياري موارد نور فاکتور مهمتري نسبت به دما براي توليد مثل آبزيان از جمله غذاهاي زنده ميباشد]107[. زئوپلانکتونها ارگانيزمهايي هستند که به نور حساساند و اين حقيقت دانشمندان را بر آن داشته که به تحقيق بر روي ارتباط حساسيت اين حيوانات به نور بپردازند .نور تکامل، پوستاندازي و مرگ و مير در زئوپلانکتونها را تحت تاثير قرارميدهد]17[. آثار متفاوت نورو دورههاي نوري بر پوستاندازي سختپوستان در تحقيقات مختلف اثباتشدهاست و بيانشده که دوره نوري خاص ميتواند به آن سرعت بخشيده يا آن را متوقف کند]9[. مطالعاتي که در ارتباط با اثر نور بر توليد و تفريخ تخم در زئوپلانکتونها صورتگرفته نتايج قابل ملاحظهاي را ارئهکردهاست]121،119،111،109،100،24[. کاهش يا افزايش طول مدت نوردهي اثرات متفاوتي بر رفتارهاي زئوپلانکتونها ميگذارد. از آن جمله ميتوان به رفتار تجمعي زئوپلانکتونها و نيز رفتار چراي فيتوپلانکتونها توسط آنها اشارهکرد. تغيير در نرخ بلع و ترکيبات شيميايي بدن زئوپلانکتونها از ديگر آثار نور بر اين جانوران ميباشد]69،60،45[. نور براي دافنيها به منظور جريان فعل و انفعالات تبادل و مبادله مواد ضروري است. در شرايط نور طبيعي دافنيها به صورت فعال به سطح آب آمده و با سرعت زيادي در جهت نور شنا ميکنند]5[.
اگر چه مطالعات بسياري در مورد تاثير نور بر فاکتورهاي متعدد بطور انفرادي و يا در ترکيب با ساير پارامترها انجامشدهاست اما تاثير رژيمهاي نوري بر عملکرد رشد، توليدمثل و ترکيب اسيدهايچرب درگونه هاي زئوپلانکتونهاي آب شيرين کمتر مطالعه شدهاست. در اين مطالعه فرض بر اين است که رژيمهاي نوري بر همآوري و توليد تخم نهانزي و بر ميزان اسيدهاي چرب در اين زئوپلانکتونها تاثير خواهدگذاشت. انجام اين پژوهش اطلاعات ارزشمندي از اثر نور بر توليد، ميزان همآوري، تخمنهان زي و ارزش غذايي آنتن منشعبها و نقش احتمالي آن در ترکيب اسيدهاي چرب بدستخواهدداد که ميتواند در توليد و استفاده از غذايزنده مورد استفادهقرارگيرد.
اهداف تحقيق
1-اثر رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر رشد و توليد در آنتنمنشعب آب شيرين C. quadrangula.
2-تعيين تاثير رژيم هاي نوري مختلف و جيره جلبکي، بر ميزان هم آوري در گونه C. quadrangula.
3-توليد تخم نهان زي در رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف.
4-پرورش انبوه C. quadrangula در مناسب ترين رژيم نوري و تاثير آن بر ترکيب اسيدهاي چرب.
-452755-6477004000020000فصل دوم
کليات2-1-غذاهايزندهپلانکتونها موجوداتياند که بهطور غير فعال توسط جريان آب يا شناي ضعيف حرکت کرده و در محيطهاي دريايي و آب شيرين يافتميشوند. موجودات اين گروه داراي اندازههاي متفاوتي از اندازههاي ميکروسکوپي يعني گياهان تکسلولي تا عروس دريايي با حدود 180 سانتيمتر طول هستند. زئوپلانکتونها جانوران چراکننده ميکروسکوپي يا گاهي اوقات بزرگتر، در محيطهاي آبي هستند. بسياري از زئوپلانکتونها از فيتوپلانکتونه

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *