پایان نامه ها

فیدر، تعمیرات، خاموشی، برق، سکشن، مانور

ا تحت تأثیر قرار می دهد، شناسایی شده و با ارزیابی اثر آنها ، شاخص های قابلیت اطمینان در هریک از نقاط بار محاسبه می گردد. در این میان نکته ی مهم و قابل توجه آنست که در شبیه سازی هریک از مدهای خطا می بایست تأثیر ساختار شبکه، وجود سکسیونرها و امکان تغذیه ی بارهای خاموش شده از منبع اصلی یا دیگر منابع به طور صحیح مدل سازی شود.
برای توضیح و بررسی نحوه ی مدل سازی واحدهای تولید پراکنده در ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع ، شکل (1-1) را درنظر می گیریم.

شکل(1-1): یک فیدر توزیع نمونه به همراه یک واحد تولید پراکنده [10].
متوسط بار در هریک از نقاط مصرف برابر 400 کیلووات فرض شده است . همانطورکه ملاحظه می گردد، این فیدر شعاعی نمونه توسط یک پست فوق توزیع تغذیه می شود و از طرف دیگر در صورت
نیاز می تواند از طریق یک واحد تولیدی 5/1مگاواتی تغذیه شود.
در صورت بروز خطا در هریک از سکشن ها در فیدر مزبور، با عملکرد کلید قدرت ابتدای فیدر در پست فوق توزیع، ابتدا تمامی فیدر بی برق می شود. پس از انجام مراحل مکان یابی خطا، بخش آسیب دیده با استفاده از بازکردن سکسیونرها از دیگر قسمت های سالم فیدر جدا می شود. این ناحیه می بایست تا پایان انجام تعمیرات و رفع عیب در فیدر خاموش باقی بماند اما دیگر بخش های فیدر اگر امکان تغذیه از منبع اصلی فیدر یا منبع دیگری (همانند واحدهای تولید پراکنده) را داشته باشند، تغذیه ی آنها برقرار می شود در غیر این صورت این قسمت ها نیز می بایست تا پایان عملیات تعمیر و رفع عیب در بخش خطا دیده بی برق باقی بمانند.
در فیدر شکل (1) به عنوان مثال با بروز خطا روی سکشن AB تغذیه ی نقطه ی بارB باید تا پایان تعمیرات قطع باشد و زمان خاموشی آن برابر متوسط زمان مکان یابی خطا و انجام تعمیرات در سکشن مزبور خواهد بود . در این وضعیت نقطه ی بار A امکان تغذیه از پست فوق توزیع تغذیه کننده فیدر را خواهد داشت بنابراین مدت خاموشی در آن برابر متوسط زمان مکان یابی خطا و انجام عملیات مانور و کلیدزنی می باشد. اگر واحد تولیدی موجود در انتهای فیدر را در نظر نگیریم، مابقی نقاط مصرف نیز باید همانند نقطه ی بار B تا اتمام عملیات تعمیر در فیدر بی برق باشند . اما با فرض وجود واحد تولیدی در مکان نشان داده شده در شکل (1)، می توان نقاط مصرف مذکور را در مدت انجام تعمیرات تغذیه نمود . البته با توجه به ظرفیت و محدودیت های بهره برداری از واحد تولیدی، تنها امکان تغذیه ی بخشی از نقاط مصرف توسط واحد تولیدی وجود دارد بنابراین با فرض حداکثر بارگیری معادل 80 درصد ظرفیت نامی از واحد تولیدی، نقاط بار E ، FوG را می توان از طریق واحد تولیدی تغذیه کرد اما نقاط بار C و Dباید تا انتهای تعمیرات خاموش باقی بمانند . ذکر این نکته ضروری است که اگرچه نقاط مصرف E و F ، Gاز طریق واحد تولیدی تغذیه می شوند ولی زمان لازم برای راه اندازی واحد تولیدی را می بایست در مدت خاموشی این دسته از نقاط بار لحاظ کرد . این زمان با توجه به تکنولوژیی که در واحدهای تولید پراکنده بکار می رود متفاوت است ولی بطورکلی بسیار کمتر از زمان راه اندازی واحدهای تولیدی بزرگ خواهد بود.
برای وقوع خطا در دیگر سکشن های فیدر نیز وضعیت به طریق مشابه شبیه سازی خواهد شد . به طور کلی می توان گفت در هر مد خطا، نقاط مصرف در یکی از پنج دسته ی زیر جای خواهند گرفت:
1- نقاط باری که به علت عملکرد اودات حفاظتی (مانند کت اوت فیوز یا کلید قدرت )تحت تأثیر خطا قرار نگرفته وزمان خاموشی آنها برابر صفر خواهد بود.
2- نقاط بار موجود در ناحیه ای که خطا در آن رخ داده است و می بایست تا پایان تعمیرات بی برق باقی بمانند . زمان خاموشی این دسته از نقاط بار برابر متوسط زما ن مکان یابی خطا TFL)) بعلاو ه ی متوسط زمان لازم برای انجام تعمیرات (TRP ) خواهد بود-(TFL+TRP)
3- نقاط باری که پس از مکان یابی خطا امکان تغذ یه ی آنها از طریق نقاط مانور یا منبع اصلی فیدر وجود دارد . زمان خاموشی این گروه از نقاط مصرف برابر متوسط زمان مکان یابی خطا و انجام عملیات مانور و کلیدزنیقیمت: 11000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *