پایان نامه ها

علفهایهرز، رقابت، مادهخشک، تداخل، سویا، غلاف

د به تداخل علفهایهرز است (محمدی و همکاران، 2004). سمائی و همکاران (1385) در رقابت علفهایهرز و سویا با مقایسه تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف و وزن هزاردانه نشان دادند که تاجخروس با تأثیر بر تعداد غلاف منجر به کاهش عملکرد میشود. آقاعلیخانی و همکاران (1384) در مطالعهای که بر روی لوبیاچیتی انجام دادند نتیجه گرفتند که افزایش زمان حضور علفهایهرز از طریق کاهش تعداد غلاف در بوته عملکرد لوبیاچیتی را کاهش میدهد. محمدی و همکاران (2004) با مطالعه رقابت علفهایهرز با نخود ایرانی نتیجه گرفتند که طولانی شدن تداخل علفهایهرز باعث کاهش تعداد غلاف در بوته میشود.
2-3-4 تأثیر زمان وجین بر تعداد دانه در غلاف
در مطالعه صورت گرفته در مورد سویا معلوم شد که دوره حضور علفهایهرز بر تعداد دانه در غلاف تأثیر بسیار معنیداری دارد به نحوی که با طولانی شدن دوره حضور علفهایهرز تا مرحله رسیدگی، 16 درصد کاهش تعداد دانه در غلاف نسبت به تیمار عاری از علفهایهرز مشاهده شد (عباسیان و همکاران، 1380). احتشامی و همکاران (1384) اظهار داشتند رقابت از مرحله ظهور پنجمین گره سویا به بعد، باعث کاهش معنیدار تعداد دانه در غلاف شد. اما کاهش تعداد دانه در غلاف در اثر رقابت علفهایهرز با سویا نسبت به سایر اجزاء عملکرد همبستگی کمتری با درصد کاهش عملکرد داشت. به علاوه این محققان به نقل از چانل و وانآکر گزارش کردند که رقابت علفهایهرز در طول فصل رشد باعث کاهش تعداد دانه در غلاف نمیشود. در آزمایش دیگری نیز مشاهده شد که افزایش دورههای تداخل علفهایهرز اثر معنیداری بر تعداد دانه در غلاف لوبیا نداشت (احتشامی و همکاران، 1384). سمائی و همکاران (1385) به استناد هادیزاده و رحیمیان اظهار داشتند که تعداد دانه در غلاف در تیمار آلوده به علفهایهرز دچار کاهش نشد. ایزدیدربندی و همکاران (1382) در مطالعه بر روی رقابت علفهایهرز و لوبیا به این نتیجه رسیدند که تعداد دانه در غلاف در حضور علفهایهرز سوروف و تاجخروس کاهش پیدا نکرد.
2-3-5 تأثیر زمان وجین بر وزن صد دانه
ایزدیدربندی و همکاران (1382) در مطالعه رقابت علفهای هرز سوروف و تاجخروس با گیاه لوبیا گزارش دادند که وزن صد دانه لوبیا تحت اثر رقابتی سوروف و تاجخروس قرار نگرفت. سمائی و همکاران (1385) نیز به نقل از هادیزاده و رحیمیان عدم اختلاف در وزن صد دانه سویا را در حضور علفهایهرز اعلام کردند. احمدی و همکاران (1383) با بررسی رقابت علفهایهرز و لوبیا به این نتیجه رسیدند که طول دوره حضور علفهایهرز بر وزن صد دانه لوبیا اثر گذاشته و باعث کاهش آن گردیده است. به طور مشابه احتشامی و همکاران (1384) در مطالعهای اظهار کردند که زمان حذف تداخل علفهایهرز تأثیر زیادی بر وزن هزار دانه سویا داشت و حضور علفهایهرز سبب کاهش وزن هزار دانه سویا شد.
2-3-6 تأثیر زمان وجین بر شاخص برداشت گیاه زراعی
ایزدیدربندی و همکاران (1382) اظهار داشتند که شاخص برداشت لوبیا تحت تأثیر علفهایهرز قرار نگرفت چون عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک در اثر رقابت به یک نسبت و به موازات هم کاهش یافتند. سمائی و همکاران (1385) به نقل از صادقی و همکاران عدم اختلاف معنیدار در شاخص برداشت سویا در رابطه با حضور علفهایهرز را عنوان کردند. اما محمدی و همکاران (2004) در مطالعهای نتیجه گرفتند که شاخص برداشت نخود به طور قابل توجهی تحت تأثیر تداخل علفهایهرز قرار گرفت به طوری که افزایش زمان حضور علفهایهرز شاخص برداشت را کاهش داد. با توجه به نتایج متفاوت به دست آمده در این آزمایشات، بررسیهای بیشتر در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
2-3-7 تأثیر زمان وجین بر مادهخشک گیاه
وصال و همکاران (1382) در مطالعهای مشاهده کردند که طولانی شدن تداخل علفهایهرز باعث کاهش مادهخشک در گیاه زراعی نخودایرانی شد. آلودگی در تمام فصل رشد و نمو نخود در تبریز و کرمانشاه به ترتیب منجر به کاهش 7/60 و 3/51 درصدی مادهخشک نخود در مقایسه با تیمار شاهد بدون علفهرز شد. به علاوه این محققان به استناد بان و کوکولا اظهار داشتند که اثر مثبت کاهش رقابت علفهایهرز در افزایش تجمع مادهخشک در نخود و در نهایت در عملکرد دانه منعکس میشود. در این مطالعه همچنین مشاهده گردید که وزنخشک علفهایهرز پس از 30 روز از کاشت حدود 8 برابر وزنخشک نخود بود. وجین علفهایهرز باعث افزایش مادهخشک نخود شد به نحوی که مادهخشک نخود در تیمار عاری از علفهرز 3 برابر مادهخشک نخود در تیمار تداخل علفهرز در تمام فصل رشد و نمو گیاه زراعی بود. در مطالعهای روی گیاه ذرت مشخص شد که مادهخشک ذرت در مرحله 8 برگی در تیمار عدمکنترل و کنترل دیرهنگام در مقایسه با شرایط عاری از علفهرز بین 45 تا 80 درصد کاهش یافت (جانسون و هاورزتاد، 2002).
2-3-8 تأثیر زمان وجین بر عملکرد گیاه زراعی
جانسون و هاورزتاد (2002) گزارش کردند که سبز شدن سریعتر و حضور طولانیتر علفهایهرز منجر به کاهش بیشتر عملکرد گیاه زراعی میشود. حضور یولافوحشی تا 40 روز بعد از سبز شدن میتواند عملکرد کلزا را به میزان 61 درصد کاهش دهد (دائوگوویچ و همکاران، 2002). عملکرد برنج در تیمار عاری از علفهرز 3/6 تن و در تیمار تداخل تمام فصل 2/3 تن در هکتار بود که نشانگر کاهش 49 درصدی عملکرد برنج در رقابت با علفهرز است (زند و همکاران، 1383). حداکثر کاهش عملکرد در گیاه سویا در تیمار آلوده به علفهایهرز تا مرحله رسیدگی بود. عملکرد سویا در این مرحله نسبت به تیمار عاری از علفهرز تا این مرحله نزدیک به 80 درصد کاهش نشان داد (لک و همکاران، 1384). رقابت تمام فصل علفهایهرز در تبریز و کرمانشاه به ترتیب منجر به کاهش 4/66 و 3/43 درصدی عملکرد نخودایرانی نسبت به شاهد بدون علفهایهرز شد (وصال و همکاران، 1382). در مطالعه بر روی رقابت علفهایهرز بر عملکرد سویا مشخص شد که تداخل تمام فصل سلمهتره منجر به کاهش عملکرد سویا شد (کروک و رنر، 1990). آقاعلیخانی و همکاران (1384) با مطالعه گیاه لوبیاچیتی اظهار کردند که همجواری طولانی مدت علفهایهرز با لوبیاچیتی به طور معنیداری باعث کاهش عملکرد دانه لوبیاچیتی میشود به نحوی که بیشترین کاهش عملکرد مربوط به تیمار تداخل تمامفصل بود. محمدی و همکاران (2004) نشان دادند که بسته شدن کانوپی نخود ایرانی استقرار و توان رقابتی علفهایهرزی را که بعدا سبز میشوند کاهش میدهد. دیگر محققان نیز گزارش دادند که استقرار و رقابت علفهایهرز به دنبال بسته شدن کانوپی کاهش مییابد (ایزدیدربندی و همکاران، 1382). احتشامی و همکاران (1384) به نقل از وانآکر و همکاران گزارش کردند که افزایش عملکرد همراه با افزایش طول دوره عاری از علفهرز، به دلیل کاهش مادهخشک علفهایهرز است. باقلا در رقابت با علفهایهرز ضعیف است لذا برای موفقیت در تولید یک محصول خوب بایستی با روشهای مکانیکی و شیمیایی با علفهایهرز آن مبارزه کرد. برای مشکل علفهایهرز چندسالهوحشی و علفهایهرز برگباریک باید در پاییز آنها را با وجین از بین برد و همچنین در بهار بین ردیفهای کشت را نیز وجین کرد. معمولا برای کنترل شیمیایی علفهایهرز از سموم قبل از کاشت، قبل از سبز شدن و بعد از سبز شدن در مرحله 4-2 برگی باقلا استفاده میشود (کوچکی و بنایاناول، 1383). باقلا از مراحل ابتدایی رشد تا گلدهی به رقابت با علفهایهرز حساس است (اگگنهاو و فسههایی، 2006). به طوری که در بررسی زمان حذف علفهایهرز روی عملکرد و اجزاء عملکرد باقلا مشخص شد که حذف علفهای هرز از 25 تا 75 روز بعد از کاشت منجر به عملکردهای بالاتری نسبت به تیمارهای دارای علفهرز گردید (تاواها و تارک، 2001). وجود مخلوطی از علفهایهرز نه تنها باعث رقابت هر یک از آنها با گیاه زراعی میگردد بلکه بین خود گونههای علفهرز نیز رقابت به وجود میآید و در واقع برآیند رقابتهای درونگونهای و برونگونهای است که عملکرد را تحتتأثیر قرار میدهد (چائیچی و احتشامی، 1380). در بررسی کنترل علفهایهرز از مراحل 15، 30، 45 و 60 روز بعد از سبز شدن باقلا مشخص شد که در صورت تأخیر بعد از 45 روز، بخصوص در شرایط خشک و تراکم بالای علفهایهرز، کاهش عملکرد بیشتر از مراحل قبلی خواهد بود (کاورماسی و همکاران، 2010).
2-3-9 تأثیر زمان حذف تداخل علفهایهرز بر تراکم و وزن خشک علفهایهرز
استریدهورست و همکاران (2008) نشان دادند که در کاهش عملکرد لوپین زمان تداخل علفهایهرز، گونههای علفهرز و تراکم علفهایهرز تأثیر دارد. چائیچی و احتشامی (1380) در مطالعهای بیان کردند که با افزایش دورههای رقابت علفهایهرز از آغاز تا پایان فصل رشد تراکم کل علفهایهرز در طول دوره تداخل روند نامنظمی را از خود نشان داد و تا مرحله ظهور سومین گره سویا افزایش معنیداری داشت. اما بعد از این مرحله تراکم آنها به طور معنیداری کاهش یافت. این محققان علت این امر را به رقابت گیاهان مجاور با هم ذکر کردند که باعث ایجاد خودتنکی میشود. البته با وجود کاهش تراکم، علفهایهرز باقیمانده در پایان فصل رشد مادهخشک زیادی تولید کردند و از این طریق فشار خود را اعمال کردند. همچنین پس از تشکیل هفتمین گره ساقه دیگر علفهرزی سبز نشد که دلیل آن از دست دادن قدرت سبز شدن علفهایهرز در اثر نرسیدن نور به پایین سایهانداز گیاهی است. آقاعلیخانی و همکاران (1384) با بررسی رقابت لوبیاچیتی و علفهایهرز مشاهده نمودند که با طولانیتر شدن دوره تداخل علفهایهرز از ابتدای فصل به دلیل بروز پدیده خودتنکی تعداد علفهایهرز روند کاهشی از خود نشان میدهد بهگونهای که بیشترین رویش علفهایهرز در ابتدای فصل رشد و کمترین رویش علفهایهرز در انتهای فصل رشد مشاهده شد. آینهبند (1385) اظهار کرد که زمان وجین اثر معنیداری بر تراکم علفهایهرز پهنبرگ و باریکبرگ سورگومعلوفهای دارد به طوری که تراکم علفهایهرز در اولین زمان وجین بیشتر از سایر زمآنهای وجین بود. چائیچی و احتشامی (1380) گزارش کردند که با طولانی شدن دوره رقابت علف هایهرز از آغاز فصل رشد، مادهخشک آنها افزایش معنیداری یافت. کوچیندا و همکاران (2001) نیز به طور مشابه اظهار کردند که زمان حضور علفهایهرز تأثیر معنیداری در مادهخشک علفهایهرز داشت. کرتهایی که به مدت 6 هفته و بیشتر از آن عاری از علفهایهرز نگهداری شده بودند و آنها که 3 هفته عاری از علفهایهرز نگه داشته شده بودند نسبت به تداخل تمامفصل، دارای مادهخشک علفهرز کمتری بود. لک و همکاران (1384) با مطالعه رقابت علفهایهرز در لوبیاچیتی اظهار کردند که با افزایش زمان تداخل علفهایهرز از ابتدای فصل رشد مادهخشک علفهایهرز افزایش مییابد. وصال و همکاران (1382) به این نتیجه رسیدند که مادهخشک کل علفهایهرز در تیمار عدموجین بیش از 20 برابر مادهخشک کل علفهایهرز در هر کدام از تیمارهای وجین در تمام فصل رشد گیاه نخود بود. مندنی و همکاران (1386) بیان کردند با افزایش طول دوره تداخل علفهایهرز، مادهخشک کل علفهایهرز اختلاف معنیداری داشت بهگونهای که بیشترین مادهخشک علفهایهرز مربوط به دوره تداخل کامل علفهایهرز (2/327 گرم در مترمربع) و کمترین آن مربوط به دوره تداخل تا ده روز پس از سبز شدن (8 گرم در مترمربع) و کنترل کامل علفهایهرز (صفر گرم در مترمربع) بود. صادقی و همکاران (1381 و 1382) دریافتند که در تعیین سهم هر یک از صفات سویا در قابلیت رقابت با علفهايهرز، هر چه میزان کل مادهخشکشاخص، سرعت رشد گیاه، شاخص سطح برگ و تعداد شاخههايفرعی بیشتر باشد، تأثیر بیشتري بر کاهش مادهخشک علفهايهرز داشته و در نتیجه از قدرت رقابتی بیشتر با علفهايهرز بر خوردار خواهد بود. بعضی از پژوهشگران معتقدند که اهمیت زمان مناسب حذف، به دلیل ممانعت از حضور مجدد برخی علفهایهرز است به عبارت دیگر چناچه حذف علفهایهرز در زمان مناسب صورت نگیرد ممکن است شرایط محیطی همچنان برای جوانهزنی و رشد و نمو سایر بذور موجود در بانک بذر علفهرز فراهم باشد (آینهبند، 1385).
2-4 رقم
2-4-1 تأثیر رقم در رقابت گیاه زراعی با علفهایهرز
مولر (2001) اظهار میدارد هم پژوهشگران علفهایهرز و هم اصلاحگران گیاهان زراعی، دقیقا نمیدانند چه چیزی توانایی رقابت یک گیاه را افزایش میدهد، زیرا ارقام گیاهان زراعی به شکل همزمان در تعدادی از خصوصیات با هم تفاوت دارند.قیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *