ضريب، پريود، نيرو، مي، غير، خطي

افزايش پيدا خواهد کرد و در نتيجه ي تمام اين فرايند ها، کاهش نيرو هاي وارد بر سازه را خواهيم داشت.
در صورتيکه زمان پريود اوليه سازه که مي تواند زمان پريود محاسباتي يا زمان پريود به دست آمده از آيين نامه باشد را بناميم و زمان پريود ناشي از تغير سختي که سازه وارد مرحله غير خطي شده است را بناميم، مقدار از نسبت مقدار نيروي مورد نياز براي سازه با طيف ظرفيت 5% ميرايي با زمان پريود ارتعاش اوليه به مقدار نيروي مورد نياز در ميرايي غير خطي 20% سازه به دست خواهد آمد.
طبق مطالب فوق توسط روش فريمن ضريب رفتار از رابطه (2-3) محاسبه خواهد شد.
(2-3)
که در رابطه فوق ضريب مقاومت افزون و ضريب کاهش نيرو مي باشد.
2-3-1-2- روش شکل پذيري يوانگ
در سال 1991 توسط محقق آمريکايي يوانگ با استفاده از نمودار منحني ظرفيت سازه براي محاسبه ضريب رفتار رابطه اي به صورت زير معرفي نمود.
(2-4)
که در رابطه (2-4) کاهش نيرو در اثر شکل پذيري سازه که تسبت به و ضريب مقاومت افزون مي باشد، در ادمه پارامترقیمت: 11200 تومان

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *