پایان نامه ها

شهری، پروژه،، عمرانی، مدلی، موقتی، تعریفی

مانند ضعف در طراحی و نظارت بر اجرا.
محدودیت های تحقیق
مهم ترین محدودیت های تحقیق در زمینه عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری، در زمینه مطالعات گذشته که به صورت کتابخانه ای صورت گرفت. متاسفانه تحقیقات بسیار کمی انجام شده بود و حتی به جرأت می توان گفت که اندک تحقیقات انجام شده به صورت ناقص بوده است. تحقیقاتی هم که بر روی سایر صنایع ساخت صورت گرفته عوامل و حتی دسته بندی عوامل هم اکثراً به صورت کاملاٌ بی نظم بررسی شده است.
از عوامل دیگری هم که می توان به طور خلاصه اشاره کرد عبارتند از:
محدودیت های سوابق مطالعاتی و پژوهشی مدون و در دسترس داخلی.
محدودیت کسب اطلاعات از شرکت های حرفه ای خارجی.
بی میلی و حتی مخالفت مدیران و مسئولین پروژه ها با ارائه اطلاعات و محرمانه پنداری عوامل.
عدم تحویل به موقع پرسشنامه ها از طرف مسئولین.
بهره وران تحقیق
کارفرمایان
مشاوران
پیمانکاران
مدیران پروژه ها
سرپرستان کارگاه
شهرداریها.
تعريف واژه‏ها
در این قسمت برخی از واژه هایی که دارای کاربرد بیشتری در این تحقیق هستند توضیح داده می شود:
بهره وری
بهره وری یکی از مفاهیم اقتصاد و مدیریت است، که در یک تعریف ساده، به میزان خروجی به ازای هر واحد از ورودی اطلاق می شود.(S.cottrel 2006,132)
پروژه
پروژه یک تلاش موقتی است که در راستای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام شود. طبیعت موقتی پروژه ها بیانگر یک پایان و شروع مشخص است. پایان، زمانی حاصل می شود که اهداف پروژه به دست آمده باشند یا اینکه پروژه به علت آنکه اهدافش نباید یا نمی توانند برآورد شوند، فسخ می گردد و یا اینکه نیازی به حیات بیشتر پروژه، احساس نشود. موقتی بودن، لزوماً به معنای کوتاه بودن دوره زمانی نیست.
مدیریت پروژه
مدیریت پروژه کاربرد دانش، مهارت ها، ابزار ها و تکنیک های مرتبط با فعالیت های پروژه در راستای تامین الزامات پروژه است.
منابع انسانی
منابع انسانی مد نظر در این تحقیق که زیر نظر مدیر پروژه در پروژه های صنعت ساخت و ساز شهری مشغول به کار هستند شامل :
رئیس کارگاه
مدیران و معاونین میانی
مهندسین کارگاه و تکنسین ها
کارمندان غیر فنی
کارگران فنی ساده
پیمانکاران جزء
و غیره.
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه، شامل سازماندهی، مدیریت و رهبری تیم پروژه می باشد. تیم پروژه متشکل از افرادی است که نقش ها و مسئولیت ها، برای تکمیل پروژه، به آنها تخصیص داده شده است.
شکل (1-1) نمای کلی فرآیند های مدیریت منابع انسانی پروژه را به شرح زیر ارائه می دهد:
برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی: فرآیند شناسایی و مستند سازی نقش های پروژه، مسئولیت ها، مهارت های مورد نیاز، روابط گزارش دهی و ایجاد برنامه مدیریت کارکنان.
تشکیل تیم پروژه: فرآیند تائید در دسترس بودن منابع انسانی و به دست آوری تیم مورد نیاز جهت تکمیل فعالیت های پروژه.
توسعه تیم پروژه: فرآیند بهبود قابلیت ها، ارتباطات دوسویه تیمی و محیط کلی تیم در راستای ارتقای عملکرد پروژه.
مدیریت تیم پروژه: فرآیند ردگیری عملکرد اعضای تیم، فراهم سازی بازخورد، حل مسائل و مدیریت تغییرات جهت بهینه سازی عملکرد پروژه.(PMBOK 2012,293)
139700-60261500(شکل1-1): نمای کلی مدیریت منابع انسانی
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK
موسسه مدیریت پروژه امریکاPMI 1 در سال 1969 تاسیس شد و در سال 1976 تصمیم گرفت نظرات مدیران پروژه را مستند کند، که نتیجه این فعالیت در سال 1987 با نام PMBOK به چاپ رسید و در سال 1996 اولین نسخه رسمی این راهنما با تائید موسسه ملی استاندارد امریکا ANSI 2 چاپ شد. در پایان سال 2004 بیش از یک میلیون نسخه از این راهنما فروخته شد و تقریبا هر 4 سال یک نسخه جدید از این راهنما وارد بازار می شود(2004، 2008، 2012).
در واقع استاندارد ها زبان مشترک بین همه مردم و مهندسین جهان هستند.

Project Management Institute
ANSI American National Standards Institute چرخه حیات پروژه 1 PLC
یک چرخه حیات پروژه، مجموعه ای از فازهای عموماً متوالی و گاهی هم پوشان پروژه است که نام و تعداد آنها توسط نیازهای کنترلی و مدیریتی سازمان های درگیر در پروژه، ماهیت خود پروژه و حوزه کاربرد آن تعیین می شوند. یک چرخه حیات را می توان با یک روش شناسی، مستند نمود. چرخه حیات پروژه می تواند با توجه به جنبه های منحصر به فرد سازمان، صنعت یا تکنولوژی بکار گرفته شده، مشخص شود. در حالی که هر پروژه ای، یک شروع مشخص و یک پایان مشخص دارد، فعالیت ها و تحویل شدنی های خاص که در این بین اتفاق می افتند به طور گسترده ای از یک پروژه به پروژه ای دیگر متفاوت می باشند. چرخه حیات، یک چارچوب اساسی برای مدیریت پروژه را صرف نظر از کار خاص مربوطه، فراهم می سازد.(PMBOK 2012,59)
سطوح هزینه و کارکنان، در شروع پایین است، در زمانی که کار انجام می شود به اوج می رسد و به سرعت، هنگامی که پروژه به سمت خاتمه می رود، پایین می افتد. خط چین شکل (1-2)، این الگو را نشان می دهد.

(شکل1-2): نمونه سطوح هزینه و کارکنان در چرخه حیات پروژه

1- Project Life cycle
فاز اجرایی چرخه حیات پروژه
ساختار فازی، اجازه می دهد تا پروژه به زیر مجموعه های منطقی در راستای سادگی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل تقسیم شوند. فاز پروژه، با گروه فرآیندی مدیریت پروژه یکسان نیست.
فازهای پروژه شامل موارد زیر است :
شروع پروژه
سازماندهی و آماده سازی
انجام کار(اجرایی)
خاتمه پروژه.
گروه های فرآیندی مدیریت پروژه شامل موارد زیر می باشد :
گروه فرآیندی آغازین
گروه فرآیندی برنامه ریزی
گروه فرآیندی اجرا
گروه فرآیندی نظارت و کنترل
گروه فرآیندی خاتمه.
پس از آنکه برنامه ریزی پروژه پایان یافت، پروژه آماده شروع فاز اجرایی خود می شود. معمولاً فاز اجرایی طولانی ترین فاز پروژه است. در این فاز است که اقلام قابل تحویل به صورت فیزیکی تهیه و برای پذیرش به مشتری ارائه می شود(PMBOK 2012)
ساخت و ساز شهری
قبل از ارائه تعریفی از ساخت و ساز شهری بهتر است تعریفی از پروژه عمرانی داشته باشیم:
پروژه های صنعت ساخت و ساز که گاه از آنها به پروژه یا پروژه های عمرانی نیز یاد می شود، مفهومی وسیع تر را شامل می شود. در بخش دولتی به مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که توسط یکی از دستگاه های اجرایی کشور، طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده بر اساس برنامه عمرانی کشور و به صورت سرمایه گذاری ثابت اجرا می شود، پروژه عمرانی می گویند. چرخه حیات پروژه های عمرانی را در شکل (1-3) مشخص است.(گلابچی و فرجی 1390، 18)

(شکل1-3): چرخه حیات پروژه های عمرانی
اکنون پس از شناخت از تعریف پروژه عمرانی، به تعریفی از ساخت و ساز شهری می پردازیم:
به مجموعه ای از فعالیت ها در رشته های مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و تاسیسات که برای آماده نمودن یک ساختمان، سازه و یا ساختگاه در محدوده شهری جهت برآورده نمودن نیازهای ارتباطی، حرفه ای و اقامتی شهروندان و تحت ضوابط خاص شهری ساخته شود، اطلاق می گردد.
مراحل انجام تحقیق
طبق کلیت اشاره شده، مراحل زیر برای دستیابی به اهداف تحقیق انجام گرفته است:
تعیین عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری سه دسته می شوند.
الف) تحقیقات مشابهی که در گذشته صورت گرفته است.
مطالعات کتابخانه ای: مطالعه کتب و مقالات سمینارهای داخلی و بین المللی و ترجمه مقالات لاتین از مجلات معتبر، پایان نامه ها و استفاده از سایت های اینترنتی.
ب) بررسی و تحلیل مستندات فنی پروژه ها و کارگاها.
مستنداتی که در هنگام انجام پروژه ها و یا پس از اتمام آنها ثبت و بایگانی می شود و یا در اختیار کارشناسان قرار می گیرد.
نظر کارشناسان، خبرگان و اساتید دانشگاهی
استفاده از پرسشنامه و نظر خواهی از عوامل دخیل(کارفرما، مشاور و پیمانکار) با استفاده از ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک.
دسته بندی عوامل بر اساس فاز اجرایی چرخه حیات پروژه در قالب استاندارد PMBOK 2012
در این نوع دسته بندی عوامل با یک نظم و ترتیب منحصر به فردی دسته بندی می شوند. سپس در قالب پرسشنامه ای که سئوالات درج شده در آن بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است، قرار می گیرد.
تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر بهره وری ساخت
با انجام مطالعات میدانی و با استفاده از تهیه پرسشنامه و نظر خواهی از عوامل دخیل در صنعت ساخت و ساز شهری (کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران) درجه اهمیت عوامل مشخص شده تعیین می گردد.
اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری
به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و اولویت بندی عوامل بر بهره وری، روش شاخص اهمیت نسبی و روش فازی مورد استفاده قرار گرفته اند.
ارائه مدلی عددی بهره وری
با این مدل شرکت های پیمانکاری می توانند عدد بهره وری منابع انسانی خود را با سایر شرکتها مقایسه نمایند.
ارائه مدلی کیفی بهره وری
با این مدل شرکت های پیمانکاری می توانند وضعیت بهره وری منابع انسانی خود را با سایر شرکتها مقایسه نمایند.
ارائه پیشنهاد برای بهبود بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری
با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از مراحل قبل و پس از اعلام این عوامل، با استفاده از نظر خبرگان و متخصصین صنعت ساخت و ساز شهری پیشنهادات عملی برای کاهش اثرات منفی این عوامل به منظور بهبود بهره وری در این صنعت ارائه شده است.
ساختار پایان نامه
پایان نامه حاضر علاوه بر چکیده تحقیق که در ابتدا آمده است، مشتمل بر 7 فصل و 3 پیوست می باشد که شرح مختصری از آنها ارائه می شود:
فصل اول : مقدمه
در این فصل ضمن تعریف موضوع، به بیان هدف، اهمیت، فرضیات و مراحل انجام تحقیق و همچنین ساختار پایان نامه پرداخته شده است.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
این فصل به بررسی ادبیات تحقیق در زمینه بهره وری پرداخته شده است و شامل : تعریف بهره وری در سطوح مختلف، روش های اندازه گیری بهره وری منابع انسانی، بهبود بهره وری و عوامل موثر بر بهره وری می باشد.
فصل سوم: روش تحقیق
در این فصل به بررسی کلیات روش تحقیق به کار گرفته شده در مراحل مختلف انجام آن یعنی بررسی کیفی بهره وری ساخت و ساز شهری و بررسی عدد بهره وری توضیح داده شده است.
فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و سازشهری
در این فصل به توضیح جامعه آماری، روش تعیین عوامل موثر بر بهره وری در طراحی پرسشنامه، روایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها، در تحقیق پرداخته شده است. سپس نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و روش فازی و مقایسه شده نتایج آنها ارائه می شود.
فصل پنجم: ارائه مدلP.N.HR جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی
در این فصل عواملی که بر اساس عدد فازی نزولی رتبه بندی شده بودند را به صورت پرسشنامه مرحله دوم در اختیار 3 شرکت دارای رتبه 1 قرار گرفتند و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل، مدلی بصورت «عدد بهره وری منابع انسانی» ارائه می شود و 3 شرکت با یکدیگر مقایسه می شوند.
فصل ششم: ارائه مدل HR.P.S جهت مقایسه کیفی بهره وری منابع انسانی
در این فصل عواملی که بر اساس عدد فازی نزولی رتبه بندی شده بودند را به صورت پرسشنامه مرحله سوم در اختیار 3 شرکت دارای رتبه های 1،2و3 قرار گرفتند. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل، مدلی بصورت «وضعیت بهره وری منابع انسانی» ارائه می شود و 3 شرکت با یکدیگر مقایسه می شوند.
فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از تحقیق در این فصل به طور خلاصه جمع بندی شده و درباره یافته های حاصل از پرسشنامه ها بحث می شود. سپس کاربرد های عملی در قالب ارائه راهکارها، پیشنهاد به مسئولین در سطح کلان کشور و پیشنهاد به مسئولین پروژه ها ارائه می شود، در انتها هم پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی بیان می شود.
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
بدون تردید در جهان امروز بهره وری به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم راهبردی در همه سطوح، مورد توجه است زیرا با توجه به محدودیت منابع، لازم است نهایت دقت و صرفه جویی در استفاده صحیح و بهینه از منابع و امکانات به عمل آید.
اصولاً بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداکثر سود ممکن از کلیه عوامل در دسترس اعم از منابع کار، توان، استعداد و مهارت انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و . . . جهت تولید و خدمات. ناگفته پیداست از یک طرف منابع و عوامل تولید، یا عامل های تشکیل دهنده فعالیت های تولیدی ( یعنی منابع طبیعی انرژی، سرمایه، کار و مدیریت) در هر سرزمینی محدود می باشد و از طرف دیگر نیازمندی های بشر روز افزون، متعدد و نامحدود است. حاصل آنکه تقاضا یا مصرف دائماً رو به افزایش است و ممکن است بعضاً بر میزان عرضه یا تولید برتری و پیشی جوید و فاصله و شکاف بین این دو، روز به روز بیشتر شود. درنتیجه اینجاست که بهترین و اقتصادی ترین روش، بهره برداری از منابع و امکانات ذاتاً محدود، برای پاسخگویی به نیاز های نامحدود بشر مطرح می شود وقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *