پایان نامه ها

روغن، گرما، ميزان، افزايش، کلروفیل، سایهانداز

آب، دمای هوا و سرعت باد)، خاک (میزان رطوبت قابل دسترس) و گیاه (اندازه، ساختار هندسی کانوپی و تنظیمات برگ نسبت به کمبود آب) است (بسرا و بسرا، 1386). میزان تفاوت بین دمای هوا و دمای سایهانداز با دمای خنککنندگی تعرق گیاه ارتباط دارد (بلوم، 1988). دماسنج مادون قرمز بهعنوان ابزاری کارآمد جهت اندازهگیری دمای سایهانداز گیاهی مورد استفاده قرار میگیرد. افزایش دمای محیط، باعث افزایش دمای سایهانداز گیاهی شده، و در نتیجه کاهش میزان فتوسنتز، افزایش میزان تنفس، توقف سنتز نشاسته در دانهها و تسریع پیری برگها میشود (میدمور و همکاران، 1984). بین دمای سایهانداز و عملکرد دانه رابطه منفی وجود دارد (هال، 1382). دمای سایهانداز برتحمل به گرما اثر میگذارد و یکی از صفاتی است که از آن میتوان برای نشان دادن متحمل بودن به گرما استفاده کرد.
در گیاهان زراعی گزارشهایی در رابطه با واکنش متفاوت کلروفیل به گرما در ارقام حساس و مقاوم و یا عدم تاثیر تنش گرما بر غلظت کلروفیل ارائه شده است (مدحج، 1387 و مشتطی و همکاران، 1389). وحید و همکاران (2006)گزارش نمودند نسبت کلروفیل a به b و همچنین نسبت کارتنوئید در ژنوتیپهای متحمل به گرما بیشتر از ژنوتیپهای حساس بود. گرور و همکاران (1986) با بررسی اثر تنش گرما بر محتوای کلروفیل گزارش کردند که تیمار تنش گرمای 35 درجه سانتیگراد نسبت به دمای 25 درجه سانتیگراد، باعث کاهش محتوای کلروفیل برگ شد که این کاهش در غلظت کلروفیل، کاهش میزان فتوسنتز برگ را به همراه داشت. پسارکلیل (1999) بیان میدارد که دوام فتوسنتز و حفظ کلروفیل برگ تحت شرایط تنش از جمله شاخصهای فیزیولوژیک مقاومت به تنش است.
2-6 اثر تنش گرما آخر فصل بر کیفیت محصول
در بين تمامي عوامل آب و هوايي، دما بيشترين اثر را بر روي كيفيت دانه كلزا دارد. ميزان روغن و پروتئين كلزا تحت تأثير تغييرات بارندگي، دما، طول روز و تا حدي رطوبت نسبي هوا قرار ميگيرند. بهطور معمول بيشترين مقدار روغن تحت شرايط دماهاي معتدل و رطوبت نسبي پايين توليد ميگردد، در حالي كه بيشترين ميزان پروتئين دانه تحت دماي بالا حاصل ميشود. دماى هوا و مجموع بارندگي طي فصل رشد در عملكرد و كيفيت روغن كلزا مؤثر است. با افزايش رطوبت خاك، ميزان روغن بذر افزايش مييابد. دماهاي خنك و رطوبت زياد سبب افزايش مقدار روغن و درصد اسيدهاي چرب غيراشباع نسبت به اشباع ميگردد. در دوره تشكيل بذر و رسيدگي، ميزان اسيد اروسيك كاهش و ميزان گلوكوزينولات افزايش مييابد. دماي بالا در طي فصل رشد توليد اسيد اروسيك را افزايش داده، در حالي كه دماي پايينتر سبب كاهش ميزان اسيد اروسيك و افزايش اسيد لينولئيك مىشود (فرجی، 1391). امیدی و شریفیمقدس (2008) اظهار داشتند که کشت دیرهنگام بهطور معنیداری درصد پروتئین، درصد روغن و عملکرد روغن را کاهش میدهد که با نتایج یائو (2006) مطابقتقیمت: 11000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *