رزماری، اسید، بررسی، پارامترهای، فیل‌ماهیان، رشد،

سرطان و تحرک کم اسپرم دارد [18].
2-6-1- گیاه‌شناسی رزماری
رزماری درختچه‌ای شاخه‌شاخه و همیشه سبز با ساقه‌های عمودی است که ارتفاع آن به حدود یک متر می‌رسد. گل‌هایی سفید-آبی و برگ‌هایی کوچک با رنگ سبز تیره دارد که لبه‌های آن به عقب برمی‌گردند. در زیر لبه‌ی برگ‌های تاشده این گیاه، غده‌های کوچکی وجود دارد که حاوی روغن‌های معطر هستند. این گیاه به طور وسیعی در سواحل شمالی و جنوبی دریای مدیترانه و همچنین در مناطقی از هیمالیا رشد می‌کند [18].
2-6-2- استفاده‌های تجاری از رزماری
گیاه رزماری به خاطر داشتن روغن معطر به نام روغن رزماری پرورش داده می‌شد. این روغن با عصاره‌گیری از برگ‌های تازه و گل‌های آن بدست می‌آید. از رزماری بعنوان حشره‌کش و آفت‌کش نیز استفاده می‌گردد. در درمان خارجی، از رزماری به عنوان مرهمی برای تحریک رشد مو و درمان اگزمای پوست سر، درمان سوختگی و زخم مورد استفاده قرار می‌گیرد [18].
2-6-3- شیمی رزماری
هنگامی که عصاره رزماری را به منظور مشخص ساختن ترکیبا‌ت آن مورد آنالیز قرار دادند، ترکیبات شیمیایی آن که دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد اکسیداسیون چربی بودند،‌ آشکار شد. این ترکیبات شامل رزمارینیک اسید، کافئیک اسید، کلروژنیک اسید، کارنوزولیک اسید، رزمانول، کارنوزول و دی‌ترپن‌های مختلف، رزماری دی‌فنول، رزماری‌کوئینون و ترکیبات آنتی‌اکسیدان متنوع دیگری نظیر اورسولیک اسید، گلوکوکولیک اسید و آلکالوئید رزماریسین هستند. روغن رزماری حاوی 6-2 درصد استر که عمدتا شامل بورنئول، سینئول و ترپن‌های متعدد (بخصوص آلفا-پینن و کامفن) است، می‌باشد. از میان این ترکیبات، رزمارینیک اسید و کافئیک اسید به عنوان عوامل داروئی مورد توجه محققین قرار گرفته‌اند. این دو ترکیب به طور گسترده‌ای در سلسله گیاهان و گیاه رزماری یافت می‌شود [18].

2-6-3-1- شیمی رزمارینیک اسید
مسیر سنتز طبیعی ترکیبات فنولی نظیر کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید در شکل 2-1 آورده شده است.
282829014160500Shikimic acid
Chorismic acid
28276552667000
343217514478000185039014478000Prephenic acid
139065016700500Tyrosine 133477020637500Phenylalanine
Dihydroxyphenylalanine
142875028638500(DOPA) 134810516891000Cinnamic acid
133477021399500p-Coumaric acid
Dihydroxyphenyl-lactic acid
4083059461500(DOPL) 173990020129500Caffeic acid
Rosmarinic acid
شکل 2-1 مسیر سنتز طبیعی کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل‌لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید در برخی گیاهان. شیکیمیک اسید آمینواسیدهای ضروری معطر نظیر فنیل‌آلانین و تیروزین را مهیا می‌کند (السریشیا و همکاران، 1999).
ساختار شیمیایی سه ماده کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید نیز در شکل 2-2 آورده شده است.

شکل 2-2 ساختار شیمیایی کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید (السریشیا و همکاران، 1999).
2-6-3-1-1- داروشناسی رزمارینیک اسید
رزمارینیک اسید به طور طبیعی باعث ایجاد عوامل غیراستروئید ضد التهاب می‌شود. رزمارینیک اسید در از بین بردن رادیکال‌های آزاد اکسیژن و کاهش فعالیت سیستم کمپلمانت موثر است. همچنین رزماری باعث عملکرد بهتر سیستم‌های داخلی بدن نظیر سیستم عصبی مرکزی، سیستم گردش خون و ماهیچه‌های ارادی می‌شود. اثر رزماری به دلیل ویژگی‌های خاص نامبرده شده، در درمان بسیاری از بیماری‌های انسانی نظیر روماتیسم، تصلب شرائین، بیماری‌های عروق کرونر، مسمومیت کبدی، سرطان، زخم روده، آب مروارید، آسم تنفسی، زخم معده و کمبود تحرک اسپرم به اثبات رسیده است [18].
2-7- استفاده از رزماری در آبزی پروری
اعتمادی و همکاران (1387) پتانسیل ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی عصاره رزماری در افزایش عمر ماندگاری ماهی قزلآلای رنگینکمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر معنی دار عصاره رزماری در به تعویق انداختن اکسیداسیون لیپید لاشه قزل آلای رنگین کمان بود به طوری که عصاره رزماری در شرایط خلاء عمر ماندگاری نمونه ها را 4 روز نسبت به تیمار شاهد افزایش داد [12]. نتایج تحقیقات وو و همکاران (1982) بیانگر یکسان بودن قدرت آنتی اکسیدانی عصاره رزماری با BHT و بیشتر بودن قدرت آنتی اکسیدانی آن نسبت به BHA است [74]. در مطالعه‌ای دیگر، کاهش معنی‌داری (05/0< p) در میزان مرگ و میر ماهیان تیلاپیا آلوده شده به باکتری S. iniae که از جیره حاوی عصاره خشک اتیل استات گیاه رزماری که حاوی مواد شیمیایی ضد میکروبی نظیر ترپن‌ها (1,8-cineol, o-pinene, a-pinene, limonene, terpineol-4-ol, a-terpineol)، کافور و پلی‌فنول‌ها (نظیر carnosic acid, rosmarinic acid) استفاده کرده بودند مشاهده شد [16]. زیلبرگ و همکاران (2010) تاثیر مثبت پودر برگ خشک گیاه رزماری را در کنترل استرپتوکوکوزیس در ماهیان تیلاپیای نیل به اثبات رساندند. در تحقیق آن ها استفاده از پودر برگ رزماری به میزان 8 درصد جیره به مدت 5 روز باعث کاهش معنی دار تلفات همسان با تیمار تغذیه شده با آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین بود [81].
2-8- استفاده از مواد محرک رشد و سیستم ایمنی در فیل‌ماهیان جوان پرورشی
حسینی‌فر و همکاران (2012) اثر مخمر نان (Saccharomyces cerevisiae) را بر پارامترهای رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فلور میکروبی روده بچه‌ماهیان فیل‌ماهی (Huso huso) مورد بررسی قرار دادند [37]. صفرپور و همکاران (2011) اثر ویتامین E را بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه، خون‌شناسی و پارامترهای ایمنی‌شناسی فیل‌ماهیان جوان مورد بررسی قرار دادند [61]. جلالی و همکاران (2009) اثر مقادیر مختلف ارگوسان را بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه، بازماندگی و تغییرات خون‌شناسی فیل‌ماهی مورد بررسی قرار دادند [39]. فلاحتکار و همکاران (1385) تاثیر ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل‌ماهیان جوان پرورشی را مورد بررسی قرار دادند [11]. اکرمی و همکاران (2009) اثر پربیوتیک اینولین را بر پارامترهای رشد، فلور باکتریایی روده، ترکیب لاشه و پارامترهای خون‌شناسی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [17]. اکرمی و همکاران (2011) در بررسی خود اثر الیگوساکارید انسانی را بر پارامترهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی پارامترهای خون‌شناسی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [59]. طاعتی و همکاران (2012) تاثیر پروبیوتیک ایمونوال را بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و متغیرهای ایمونوفیزیولوژیکی فیل‌ماهیان جوان مورد بررسی قرار دادند [67]. خواجه‌پور و همکاران (2011) اثر مقادیر مختلف سیتریک اسید را بر پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمیایی فیل‌ماهیان جوان مورد بررسی قرار دادند [44]. حسینی‌فر و همکاران (2011) در بررسی خود تاثیر الیگوفروکتوز را بر پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمیایی سرم خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [36]. حیدریه و همکاران (2011) اثر مقادیر مختلف فیبر و ارگوسان را بر پارامترهای رشد، تعداد سلول‌های ایمنی و فعالیت لیزوزیمی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [35]. طاعتی و همکاران (2011) در بررسی خود تاثیر پربیوتیک ایمونواستر را بر شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌های سیستم ایمنی فیل‌ماهیانقیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *