پایان نامه ها

رزماري، اسيد، بررسي، پارامترهاي، فيل‌ماهيان، رشد،

سرطان و تحرک کم اسپرم دارد [18].
2-6-1- گياه‌شناسي رزماري
رزماري درختچه‌اي شاخه‌شاخه و هميشه سبز با ساقه‌هاي عمودي است که ارتفاع آن به حدود يک متر مي‌رسد. گل‌هايي سفيد-آبي و برگ‌هايي کوچک با رنگ سبز تيره دارد که لبه‌هاي آن به عقب برمي‌گردند. در زير لبه‌ي برگ‌هاي تاشده اين گياه، غده‌هاي کوچکي وجود دارد که حاوي روغن‌هاي معطر هستند. اين گياه به طور وسيعي در سواحل شمالي و جنوبي درياي مديترانه و همچنين در مناطقي از هيماليا رشد مي‌کند [18].
2-6-2- استفاده‌هاي تجاري از رزماري
گياه رزماري به خاطر داشتن روغن معطر به نام روغن رزماري پرورش داده مي‌شد. اين روغن با عصاره‌گيري از برگ‌هاي تازه و گل‌هاي آن بدست مي‌آيد. از رزماري بعنوان حشره‌کش و آفت‌کش نيز استفاده مي‌گردد. در درمان خارجي، از رزماري به عنوان مرهمي براي تحريک رشد مو و درمان اگزماي پوست سر، درمان سوختگي و زخم مورد استفاده قرار مي‌گيرد [18].
2-6-3- شيمي رزماري
هنگامي که عصاره رزماري را به منظور مشخص ساختن ترکيبا‌ت آن مورد آناليز قرار دادند، ترکيبات شيميايي آن که داراي فعاليت آنتي‌اکسيداني و ضد اکسيداسيون چربي بودند،‌ آشکار شد. اين ترکيبات شامل رزمارينيک اسيد، کافئيک اسيد، کلروژنيک اسيد، کارنوزوليک اسيد، رزمانول، کارنوزول و دي‌ترپن‌هاي مختلف، رزماري دي‌فنول، رزماري‌کوئينون و ترکيبات آنتي‌اکسيدان متنوع ديگري نظير اورسوليک اسيد، گلوکوکوليک اسيد و آلکالوئيد رزماريسين هستند. روغن رزماري حاوي 6-2 درصد استر که عمدتا شامل بورنئول، سينئول و ترپن‌هاي متعدد (بخصوص آلفا-پينن و کامفن) است، مي‌باشد. از ميان اين ترکيبات، رزمارينيک اسيد و کافئيک اسيد به عنوان عوامل داروئي مورد توجه محققين قرار گرفته‌اند. اين دو ترکيب به طور گسترده‌اي در سلسله گياهان و گياه رزماري يافت مي‌شود [18].

2-6-3-1- شيمي رزمارينيک اسيد
مسير سنتز طبيعي ترکيبات فنولي نظير کافئيک اسيد، دهيدروکسي فنيل لاکتيک اسيد و رزمارينيک اسيد در شکل 2-1 آورده شده است.
282829014160500Shikimic acid
Chorismic acid
28276552667000
343217514478000185039014478000Prephenic acid
139065016700500Tyrosine 133477020637500Phenylalanine
Dihydroxyphenylalanine
142875028638500(DOPA) 134810516891000Cinnamic acid
133477021399500p-Coumaric acid
Dihydroxyphenyl-lactic acid
4083059461500(DOPL) 173990020129500Caffeic acid
Rosmarinic acid
شکل 2-1 مسير سنتز طبيعي کافئيک اسيد، دهيدروکسي فنيل‌لاکتيک اسيد و رزمارينيک اسيد در برخي گياهان. شيکيميک اسيد آمينواسيدهاي ضروري معطر نظير فنيل‌آلانين و تيروزين را مهيا مي‌کند (السريشيا و همکاران، 1999).
ساختار شيميايي سه ماده کافئيک اسيد، دهيدروکسي فنيل لاکتيک اسيد و رزمارينيک اسيد نيز در شکل 2-2 آورده شده است.

شکل 2-2 ساختار شيميايي کافئيک اسيد، دهيدروکسي فنيل لاکتيک اسيد و رزمارينيک اسيد (السريشيا و همکاران، 1999).
2-6-3-1-1- داروشناسي رزمارينيک اسيد
رزمارينيک اسيد به طور طبيعي باعث ايجاد عوامل غيراستروئيد ضد التهاب مي‌شود. رزمارينيک اسيد در از بين بردن راديکال‌هاي آزاد اکسيژن و کاهش فعاليت سيستم کمپلمانت موثر است. همچنين رزماري باعث عملکرد بهتر سيستم‌هاي داخلي بدن نظير سيستم عصبي مرکزي، سيستم گردش خون و ماهيچه‌هاي ارادي مي‌شود. اثر رزماري به دليل ويژگي‌هاي خاص نامبرده شده، در درمان بسياري از بيماري‌هاي انساني نظير روماتيسم، تصلب شرائين، بيماري‌هاي عروق کرونر، مسموميت کبدي، سرطان، زخم روده، آب مرواريد، آسم تنفسي، زخم معده و کمبود تحرک اسپرم به اثبات رسيده است [18].
2-7- استفاده از رزماري در آبزي پروري
اعتمادي و همکاران (1387) پتانسيل ضدباکتريايي و آنتياکسيداني عصاره رزماري در افزايش عمر ماندگاري ماهي قزلآلاي رنگينکمان را مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصل نشان دهنده تاثير معني دار عصاره رزماري در به تعويق انداختن اکسيداسيون ليپيد لاشه قزل آلاي رنگين کمان بود به طوري که عصاره رزماري در شرايط خلاء عمر ماندگاري نمونه ها را 4 روز نسبت به تيمار شاهد افزايش داد [12]. نتايج تحقيقات وو و همکاران (1982) بيانگر يکسان بودن قدرت آنتي اکسيداني عصاره رزماري با BHT و بيشتر بودن قدرت آنتي اکسيداني آن نسبت به BHA است [74]. در مطالعه‌اي ديگر، کاهش معني‌داري (05/0< p) در ميزان مرگ و مير ماهيان تيلاپيا آلوده شده به باکتري S. iniae که از جيره حاوي عصاره خشک اتيل استات گياه رزماري که حاوي مواد شيميايي ضد ميکروبي نظير ترپن‌ها (1,8-cineol, o-pinene, a-pinene, limonene, terpineol-4-ol, a-terpineol)، کافور و پلي‌فنول‌ها (نظير carnosic acid, rosmarinic acid) استفاده کرده بودند مشاهده شد [16]. زيلبرگ و همکاران (2010) تاثير مثبت پودر برگ خشک گياه رزماري را در کنترل استرپتوکوکوزيس در ماهيان تيلاپياي نيل به اثبات رساندند. در تحقيق آن ها استفاده از پودر برگ رزماري به ميزان 8 درصد جيره به مدت 5 روز باعث کاهش معني دار تلفات همسان با تيمار تغذيه شده با آنتي بيوتيک اکسي تتراسايکلين بود [81].
2-8- استفاده از مواد محرک رشد و سيستم ايمني در فيل‌ماهيان جوان پرورشي
حسيني‌فر و همکاران (2012) اثر مخمر نان (Saccharomyces cerevisiae) را بر پارامترهاي رشد، ويژگي‌هاي فيزيولوژيکي و فلور ميکروبي روده بچه‌ماهيان فيل‌ماهي (Huso huso) مورد بررسي قرار دادند [37]. صفرپور و همکاران (2011) اثر ويتامين E را بر پارامترهاي رشد، ترکيب لاشه، خون‌شناسي و پارامترهاي ايمني‌شناسي فيل‌ماهيان جوان مورد بررسي قرار دادند [61]. جلالي و همکاران (2009) اثر مقادير مختلف ارگوسان را بر پارامترهاي رشد، ترکيب لاشه، بازماندگي و تغييرات خون‌شناسي فيل‌ماهي مورد بررسي قرار دادند [39]. فلاحتکار و همکاران (1385) تاثير ويتامين C بر برخي پارامترهاي رشد، نرخ بازماندگي و شاخص کبدي در فيل‌ماهيان جوان پرورشي را مورد بررسي قرار دادند [11]. اکرمي و همکاران (2009) اثر پربيوتيک اينولين را بر پارامترهاي رشد، فلور باکتريايي روده، ترکيب لاشه و پارامترهاي خون‌شناسي فيل‌ماهيان جوان پرورشي مورد بررسي قرار دادند [17]. اکرمي و همکاران (2011) در بررسي خود اثر اليگوساکاريد انساني را بر پارامترهاي رشد، بازماندگي، ترکيب لاشه و برخي پارامترهاي خون‌شناسي فيل‌ماهيان جوان پرورشي مورد بررسي قرار دادند [59]. طاعتي و همکاران (2012) تاثير پروبيوتيک ايمونوال را بر پارامترهاي رشد، ترکيب لاشه و متغيرهاي ايمونوفيزيولوژيکي فيل‌ماهيان جوان مورد بررسي قرار دادند [67]. خواجه‌پور و همکاران (2011) اثر مقادير مختلف سيتريک اسيد را بر پارامترهاي خون‌شناسي و بيوشيميايي فيل‌ماهيان جوان مورد بررسي قرار دادند [44]. حسيني‌فر و همکاران (2011) در بررسي خود تاثير اليگوفروکتوز را بر پارامترهاي خون‌شناسي و بيوشيميايي سرم خون فيل‌ماهيان جوان پرورشي مورد بررسي قرار دادند [36]. حيدريه و همکاران (2011) اثر مقادير مختلف فيبر و ارگوسان را بر پارامترهاي رشد، تعداد سلول‌هاي ايمني و فعاليت ليزوزيمي فيل‌ماهيان جوان پرورشي مورد بررسي قرار دادند [35]. طاعتي و همکاران (2011) در بررسي خود تاثير پربيوتيک ايمونواستر را بر شاخص‌هاي رشد، ترکيب لاشه و شاخص‌هاي سيستم ايمني فيل‌ماهيانقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *